Prima paginăAnunțuriaprilie 2013 › Achiziții publice 01.04.2013
1 aprilie 2013

Achiziții publice 01.04.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

1 aprilie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

PROIECTAREA SI EXECUTIA INVESTITIEI “CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII” se realizeaza in cadrul contractului de finantare nr.432/21.12.2012 avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului nr. 928, cod SMIS – CSNR 13605 cu titlul “CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII”, depus in cadrul competitiei POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4, (Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa Prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, „Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”. Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati: 1. Servicii de proiectare pentru investitia “CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII ” constand din: o elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii tehnice pentru autorizatia de constructie si demolare, documentatii tehnice pentru organizarea executiei, documentatii pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii (obtinute de executant in numele achizitorului) o verificarea tehnica a proiectarii o actualizare expertiza tehnica imobil o asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, 2. Executie de lucrari pentru investitia “CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLI NEUROLOGICE LA COPII ” constand din - Demolare corp existent B; - Construire corp nou B - Amenajare partiala parter corp A Realizarea lucrarilor prevazute mai sus cuprinde si urmatoarele activitati: • Deviere bransamente si/sau retele de utilitati existente • Bransamente la utilitati: o Apa o Canal o Gaze naturale o Energie electrica o Telefonie/internet
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/169118.zip

Amenajare Piata Unirii - fantana - renovare Nu exista valoare de ''diverse si neprevazute'', procedura fiind PROIECTARE SI EXECUTIE proiectare:expertiza tehnica, PAC, PT si caiet de sarcini pentru executia lucrarilor, detalii de executie lucrari: reabilitare, renovare, lurare in piatra, instalatii. etc., conform caiet de sarcini
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/169168.zip

Servicii de proiectare documentatie tehnica-economica vizand cresterea eficientei energetice a unui numar de 6 blocuri de locuinte si pregatirea cererii de finantare pentru obtinerea finantarii nerambursabile,respectiv: Expertiza tehnica a cladirilor de locuit , Raportul de audit energetic RAE, Documentatia avizare lucrari de interventie DALI (piese scrise, piese desenate), Documentatia tehnica (DTAC) pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie, Proiect tehnic si Detalii de executie PT+DE (piese scrise, piese desenate) si elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea lucrarilor, pentru furnizorii sistemelor si a principalelor materiale, caietelor de sarcini pentru receptii, pentru urmarirea în timp si pentru întocmirea cartii tehnice, Cererea de finantare, Obtinerea Certificatului de urbanism, împreuna cu taxele corespunzatoare obtinerii Avizelor si Acordurilor specificate în Certificatul de Urbanism (taxele aferente intra în sarcina contractantului), inclusiv acele Avize/acorduri, dupa caz, necesare executarii unor lucrari corespunzatoare categoriei C de lucrari secundare, conexe lucrarilor principale, Avizul tehnic si/sau Acordul Inspectoratului de Stat în Constructii, privind documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice (taxele aferente intra în sarcina contractantului), Acordul de mediu, Avizul PSI, Obtinerea Autorizatiei de construire pentru fiecare proiect în parte (taxa aferenta intra în sarcina contractantului), Proiectantul are obligatia contractuala sa asigure Asistenta tehnica acordata pe perioada evaluarii, selectiei si contractarii cererii de finantare, pâna în momentul semnarii Contractului de finantare nerambursabila cu Autoritatea de Management. Cuantum cheltuieli diverse si neprevazute: 0 lei.Nefiind eligibile sub aceasta axa, cheltuielile diverse si neprevazute din cadrul devizelor generale pe fiecare proiect în parte sunt 0; în fapt, acestea nu pot fi incluse în bugetul cererii de finantare neexistând o linie bugetara în acest sens
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/169171.zip

Intocmire SF, PUD, studiu geotehnic si topografic pentru obiectivul de investitii Complex de agrement - baza sportiva
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/169167.zip

Elaborarea Planului Urbanistic General cuprinzând analiza, reglementari si regulament local de urbanism –se va face pentru întregul teritoriu administrativ al localitatii Jijila, delimitat conform legii, atât pentru suprafetele din intravilan cât si pentru cele din extravilan.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/03/168922.zip