Prima paginăDespre OAR București › Regulament

Regulamentul Filialei Teritoriale București a OAR

votat în Conferința Filialei Teritoriale București - 28 octombrie 2011

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1

1. Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România - OAR, numită în continuare Filiala, funcționează și este organizată potrivit Legii nr.184/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, a Regulamentului de organizare și funcționare a OAR și a prezentului Regulament al Filialei.

2. Filiala este o organizație profesională, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget propriu, autonomă, având rolul de a reprezenta, promova și proteja la nivelul Municipiului București interesele profesiei de arhitect.

Art.2

Sediul Filialei este în Municipiul București.

Art.3

Filiala are următoarele atribuții:

 1. protejează și promovează calitatea produsului de arhitectură și urbanism;
 2. urmărește exercitarea competentă și calificată a profesiei cu respectarea Codului deontologic al acesteia;
 3. reprezintă interesele profesiunii în fața autorităților publice;
 4. asigură membrilor filialei, titulari de drepturi, la cererea acestora, înregistrarea proiectelor la oficiul de dată certă din cadrul Filialei, precum și consultanță în soluționarea litigiilor privind drepturile de autor;
 5. colaborează cu autoritățile publice locale și centrale pentru promovarea calității în domeniul arhitecturii și urbanismului;
 6. gestionează Tabloul Teritorial al Arhitecților cu domiciliul în Municipiul București, conform prevederilor din regulamentul OAR;
 7. asigură luarea în evidență a proiectelor de arhitectură din cadrul documentațiilor pentru autorizațiile de construire și desființare (DTAC și DTAD);
 8. înregistrează și certifică în fața autorităților formele de exercitare liberă a profesiei de arhitect: birourile individuale de arhitectură, birourile asociate și societățile profesionale de arhitectură;
 9. desfășoară și organizează activități profesionale și culturale: expoziții-concurs de arhitectură, cursuri de pregătire profesională, studii pe teme de specialitate, simpozioane, dezbateri și prezentări pe teme culturale sau profesionale ș.a.;
 10. asigură pregătirea profesională continuă a membrilor în spiritul Programului național aprobat de Consiliul Național al OAR;
 11. organizează concursuri de arhitectură de importanță locală;
 12. inițiază parteneriate de colaborare cu filiale ale organizațiilor profesionale similare din țară și străinătate;
 13. editează publicații periodice și cărți;
 14. organizează oficiul economic, cu respectarea legislației în vigoare;
 15. asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de forurile de conducere ale OAR și ale Filialei;
 16. alte atribuții stabilite, în condițiile legii, de Conferința Națională a OAR și Conferința Teritorială a Filialei, ale Regulamentului OAR și ale prezentului Regulament.

Art.4

Veniturile Filialei

1. Filiala se finanțează din următoarele: taxe de înscriere, cotizații anuale ale membrilor, taxe stabilite de Consiliului Național al Ordinului, fonduri rezultate din manifestări culturale, științifice, activități economice și drepturi editoriale specifice pe care le desfășoară, precum și din donații, legate, sponsorizări sau alte surse în condițiile legii și ale Regulamentului OAR.

2. În aplicarea dispozițiilor Legii 184/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare, Filiala colectează cotizațiile și taxele prevăzute în Regulamentul OAR si este obligată să vireze acestuia o cotă parte din cotizații și din taxele de înscriere în Ordin.

3. Conferința Teritorială poate aproba, la propunerea Consiliului de Conducere Teritorial, alte taxe suplimentare față de cele prevăzute la alineatul 1.

CAPITOLUL 2 - MEMBRII FILIALEI

Art.5

Din Filiala fac parte, la cererea acestora, arhitecți și conductori arhitecți cu sau fără drept de semnătură, arhitecți și conductori arhitecți stagiari, precum și cei cărora le-a fost acordat, în condițiile legii, dreptul la semnătură și care au domiciliul în Municipiul București.

Art.6

Drepturile membrilor Filialei

Membrii Filialei au toate drepturile conferite prin Regulamentul OAR, completate în cadrul Filialei după cum urmează:

 1. să participe la toate activitățile și manifestările care constituie obiectul de activitate al Filialei;
 2. să aleagă și să fie aleși în comisiile și forurile de conducere ale Filialei și ale Ordinului;
 3. să fie informați asupra activității desfășurate de Filiala și să facă propuneri pentru sporirea eficacității și îmbunătățirea activității;
 4. să poată obține la cerere informații publice din baza de date a membrilor;
 5. să aducă amendamente la toate documentele supuse aprobării în Conferințele teritoriale și naționale;
 6. să utilizeze alături de nume calitatea de membru al Filialei;
 7. să beneficieze de asigurări de risc profesional în baza contractului încheiat de Filială cu o societate de asigurări;
 8. să aibă acces nelimitat la concursurile de arhitectură organizate prin sau cu colaborarea Filialei și a Ordinului;
 9. să poată consulta lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Filiala și să beneficieze de toate condițiile puse la dispoziție de aceasta pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;
 10. să beneficieze de sprijin social, după caz;
 11. să beneficieze de consiliere profesională și juridică din partea Filialei;
 12. să beneficieze de orice alte drepturi stabilite de Conferința Teritorială.

Art.7

Obligațiile membrilor Filialei

Membrii Filialei au următoarele obligații :

 1. Să respecte întocmai Legea 184/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Regulamentul OAR și Regulamentul Filialei, Codul deontologic al profesiei de arhitect, precum și alte documente cu caracter normativ ale Ordinului și ale Filialei, în baza angajamentului asumat la primirea în Ordin.
 2. Să achite regulat și la termen cotizația de membru al Ordinului.
 3. Să sprijine desfășurarea acțiunilor Filialei.
 4. Să-și îmbogățească permanent cunoștințele profesionale.
 5. Să respecte standardele și hotărârile Ordinului și ale Filialei.
 6. Să nu desfășoare activități politice în cadrul său cu ocazia manifestărilor organizate de Ordin și de Filială.
 7. Să aducă la cunoștința Filialei orice modificare a datelor înregistrate în Tabloul Teritorial al Arhitecților din Municipiul București, inclusiv domeniile și formele de exercitare ale profesiei de arhitect.
 8. Să se manifeste în numele Filialei numai cu mandat scris din partea conducerii acesteia.

CAPITOLUL 3 - ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA FILIALEI

Art. 8

1. Forurile de conducere ale Filialei au funcție reprezentativă de conducere, decizie și control și sunt următoarele:

 1. Conferința Teritorială;
 2. Consiliul de Conducere Teritorial;
 3. Colegiul Director Teritorial;
 4. Președintele Filialei.

2. Pe lângă forurile de conducere, în cadrul Filialei vor fi alese și vor funcționa două comisii independente :

 1. Comisia Teritorială de Cenzori;
 2. Comisia Teritorială de Disciplină.

3. Membrii Consiliului de Conducere Teritorial, ai Colegiului Director Teritorial și Președintele Filialei, precum și membrii comisiilor precizate la alin. 2, sunt aleși în Conferința Teritorială de alegeri pentru un mandat de 4 ani și nu mai mult de două ori consecutiv.

Art.9

1.Conferința Teritorială este constituită din toți membrii Filialei cu cotizația achitată la zi, în conformitate cu Regulamentul OAR.

2. Conferința Teritorială a Filialei alege prin vot deschis:

 1. delegații la Conferința Națională a OAR, respectând o normă de reprezentare de 1/20 din membrii Filialei cu cotizația achitată la zi;
 2. delegații supleanți la Conferința Națională a OAR, respectând o normă de reprezentare de un supleant la 10 membri delegați.

Art.10

Conferința Teritorială a Filialei are următoarele atribuții:

 1. adoptă și modifică Regulamentul Filialei;
 2. stabilește componența numerică a Consiliului de Conducere Teritorial, a Colegiului Director Teritorial, a Comisiei Teritoriale de Disciplină și a Comisiei Teritoriale de Cenzori;
 3. hotărăște înființarea și structura organizatorică a unor alte comisii de specialitate care să funcționeze pe lângă forurile de conducere ale Filialei;
 4. alege și revocă prin vot secret membrii Comisiilor Filialei;
 5. alege și revocă prin vot secret Președintele Filialei;
 6. alege și revocă prin vot secret membrii Consiliului de Conducere Teritorial al Filialei;
 7. aprobă regulamentele de funcționare ale comisiilor Filialei, propuse de Consiliul de Conducere Teritorial;
 8. aprobă alte reglementari propuse de Consiliul de Conducere Teritorial;
 9. aprobă exercițiul financiar al Filialei desfășurat între două conferințe și dă Consiliului de Conducere Teritorial descărcarea de gestiune a fondurilor Filialei;
 10. analizează și aprobă rapoartele Consiliului de Conducere Teritorial, Comisiei Teritoriale de Cenzori, Comisiei Teritoriale de Disciplină și a celorlalte comisii înființate prin hotărârile sale;
 11. aprobă crearea, conform legislației în vigoare, a structurilor economice ale Filialei;
 12. decide cu privire la orice alte chestiuni aflate pe ordinea de zi sau puse în discuție de către Consiliul de Conducere Teritorial și adopta hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare;

Art.11

1. Conferința Teritorială ordinară se convoacă o dată la patru ani, de către Consiliul de Conducere Teritorial care va stabili data, durata și locul desfășurării acesteia, precum și documentele care vor fi supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Teritoriale, în concordanță cu programul și tematica stabilite la nivelul Ordinului.

2. Conferința Teritorială extraordinară se convoacă în următoarele situații:

 1. demisia sau imposibilitatea de exercitare a funcțiilor de către Consiliul de Conducere Teritorial, Președinte sau a uneia din comisiile de cenzori sau disciplină, ocazie cu care se vor dispune noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii aflate în situația de mai sus;
 2. la solicitarea scrisă a cel puțin o treime din membrii Filialei, la convocarea de către Consiliul de Conducere Teritorial, ocazie cu care se va decide asupra problemelor care au constituit motivul convocării;
 3. Conferința Teritorială extraordinară se organizează respectând aceiași procedură ca și în cazul celei ordinare.

Art.12

Condiții legale de desfășurare a Conferinței Teritoriale

1. Conferința Teritorială este legal constituită, la prima convocare, în prezența majorității simple a membrilor cu cotizația achitata la zi.

2. În cazul în care, la prima convocare, nu se întrunește cvorumul prevăzut la alin.1, are loc o a doua convocare în maximum 24 de ore. La a doua convocare, Conferința Teritorială este legal constituită din membrii prezenți.

Art.13

Calendarul Conferinței Teritoriale

Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei are obligația de a anunța toți membrii filialei cu cel puțin 30 de zile înainte de data Conferinței Teritoriale, durata și ordinea de zi a acesteia.

Art.14

Documentele Conferinței Teritoriale

1. Documentele puse la dispoziția participanților trebuie să conțină:

 1. ordinea de zi propusă;
 2. documentele supuse aprobării Conferinței Teritoriale;
 3. forurile de conducere care se aleg și numărul de membri ale acestora;
 4. comisiile care se aleg și numărul de membri ale acestora.

2. Documentele precizate la alin. 1 vor fi comunicate tuturor membrilor, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de conferință.

Art.15

Consultarea și amendarea regulamentului Filialei și a documentelor supuse aprobării Conferinței Teritoriale

1. Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei să formuleze propuneri, observații și amendamente la regulamentul Filialei, astfel:

 1. proiectul Regulamentului, în forma propusă de grupul de lucru, va fi postat pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul grupului de lucru, respectiv vicepreședintele pe domeniu al filialei;
 2. durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul Conferinței Teritoriale;
 3. oricare dintre membrii Filialei va putea formula propuneri, observații și amendamente la documentele supuse dezbaterii;
 4. propunerile, observațiile și amendamentele formulate la proiectul de regulament trebuie să respecte următoarele condiții:
  • să fie făcute în formă scrisă;
  • să fie motivate în drept și în fapt;
  • să fie trimise către grupurile de lucru care au întocmit documentele în termenul de 10 zile de la postarea pe site;
  • să fie semnate de titularul propunerilor.

2. Propunerile, observațiile și amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului de lucru care a întocmit documentele și care, în cazul însușirii lor, le va introduce în documentele pregătite, iar în caz contrar, se va formula o argumentație de respingere.

3. După însușirea amendamentelor prin acceptare sau respingere, documentele se vor întocmi în forma finală, în termen de 3 zile și se vor transmite Colegiului Director pentru a fi însușite.

4. Colegiul Director va înainta documentul spre avizare Consiliului de Conducere Teritorial în termen de 5 zile, iar acesta va fi prezentat, spre adoptare Conferinței Teritoriale, în forma finală.

5. În timpul Conferinței Teritoriale nu pot fi formulate alte amendamente decât cele prezentate în condițiile descrise mai sus.

Art.16

Înregistrarea participanților

1. Sunt considerați participanți cu drept de vot toți membrii filialei cu cotizația achitată la zi.

2. Tabelele cu participanții cu drept de vot vor fi afișate în ziua conferinței de la ora anunțată prin convocare.

3. Contestațiile legate de tabelele cu participanți trebuie făcute în scris, către Comisia de organizare a Conferinței Teritoriale. Contestațiile primite și modul de rezolvare vor fi anunțate la începerea lucrărilor.

4. Toți participanții se vor înregistra în intervalul orar stabilit la data anunțată pentru începerea Conferinței Teritoriale.

Art.17

Comisia de verificare și numărare a voturilor

1. Pentru cazurile când exercitarea votului este secret, la începutul Conferinței Teritoriale se va alege o Comisie de verificare și numărare a voturilor. În cazul votului deschis, numărătoarea votului va fi făcută de secretariatul Conferinței cu sprijinul aparatului tehnic al Filialei.

2. Comisia de verificare și numărare a voturilor va fi formată din 7 membri dintre participanții care nu și-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau comisiile Filialei sau ale Ordinului, iar alegerea membrilor acesteia se va face prin vot deschis în ordinea depunerii cererilor.

3. La începerea conferinței va fi comunicată componența Comisiei de verificare și numărare a voturilor, și eventualele contestații, formulate în scris, depuse la Comisia de organizare a Conferinței Teritoriale până la ora anunțului.

4. Comisia de verificare și numărare a voturilor alege un președinte, dintre membrii săi, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare, de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute pe parcursul procesului de votare și de a comunica rezultatele.

Art.18

Elemente tehnice

1. Urnele vor fi realizate din material transparent și înainte de votare, în fața audienței, se vor sigila și vor fi supravegheate, pe tot parcursul votării și până la deschiderea lor, de către membrii comisiei de verificare și numărare a voturilor.

2. Toate buletinele de vot, inclusiv pentru primul și al doilea tur, vor avea culoare distinctă. Buletinele de vot pentru primul și al doilea tur vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaților în aceeași formă.

3. Exercitarea dreptului de vot se face numai în intervalul de timp anunțat de către Comisia de organizare a Conferinței Teritoriale, cu respectarea programului din ordinea de zi.

Art.19

Alegerea forurilor de conducere, a comisiilor și validarea documentelor

1. Hotărârile Conferinței Teritoriale, se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

2. Votul pentru aprobarea documentelor este deschis cu excepția votului pentru alegerea forurilor de conducere și a comisiilor care este secret.

3. Procedura alegerii forurilor de conducere și a comisiilor și votul pentru documentele supuse aprobării sunt cele descrise în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

Art.20

Comunicarea rezultatelor votului

1. Comisia de verificare și numărare a voturilor va întocmi un raport semnat de toți membrii, care va fi prezentat participanților la Conferință.

2. Raportul prezentat de comisie trebuie să cuprindă:

 1. numărul total al membrilor Filialei cu drept de vot;
 2. numărul total al membrilor Filialei cu drept de vot prezenți;
 3. numărul candidaților pentru fiecare for de conducere și fiecare comisie;
 4. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare for de conducere și fiecare comisie, precum și numărul voturilor anulate;
 5. lista persoanelor alese și numărul voturilor obținute de fiecare dintre acestea.

Art.21

Procesul-verbal al Conferinței Teritoriale

1. Secretariatul Conferinței Teritoriale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:

 1. modul în care a fost convocată Conferința Teritorială și caracterul ei ordinar sau extraordinar;
 2. anul, luna, ziua, ora și locul unde se desfășoară Conferința Teritorială;
 3. numărul total al participanților cu drept de vot;
 4. numărul total al participanților cu drept de vot prezenți;
 5. componența prezidiului Conferinței Teritoriale;
 6. ordinea de zi votată de Conferința Teritorială;
 7. luările de cuvânt;
 8. hotărârile adoptate;
 9. componența forurilor de conducere și a comisiilor alese.

2. Procesul-verbal va purta semnătura membrilor prezidiului Conferinței Teritoriale.

3. Procesul-verbal va fi înregistrat și depus la sediul Filialei, consultarea acestuia este permisă membrilor filialei și forurilor de conducere ale Ordinului.

Art.22

Comunicarea rezultatelor

1. Rezultatul scrutinului este comunicat în termen de 7 zile tuturor membrilor și se va afișa la sediul Filialei timp de 30 de zile.

2. Procesul verbal este transmis Ordinului central în termen de 7 zile de la redactare.

Art.23

Alegerea Consiliului de Conducere Teritorial

1. Numărul membrilor în Consiliul de Conducere Teritorial este de 22 de membri titulari si 2 supleanți.

2. Din numărul total al membrilor Consiliului de Conducere Teritorial cel puțin 2/3 vor fi arhitecți cu drept de semnătură.

3. Condițiile de eligibilitate sunt cele prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

Art.24

Candidaturile

1. Filiala are obligația de a anunța membrii despre posibilitatea de a-și depune candidatura, precum și data limită până la care trebuie depus dosarul la sediul Filialei.

2. Candidaturile sunt individuale și se depun personal la Filială până la data limită stabilită de Consiliul de Conducere Teritorial.

3. Dosarul fiecărui candidat va conține, în mod obligatoriu: cererea, potrivit unui model tip aprobat de către Colegiul Director și Consiliul Național al OAR, însoțită de un curriculum vitae succint, o notă cuprinzând obiectivele și acțiunile pe care urmează să le realizeze candidatul dacă va fi ales, adeverința eliberată de Filială privind plata la zi a cotizației și dovada că nu a avut sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani.

4. Lista cuprinzând candidaturile vor fi afișate la sediul Filialei cu cel puțin 7 zile înainte de data conferinței.

Art.25

Condițiile de eligibilitate

Condițiile de eligibilitate în forurile de conducere ale Filialei sunt următoarele:

1. Pentru funcția de membru al Consiliului de Conducere Teritorial al Filialei sunt eligibili arhitecții și conductorii arhitecți, înscriși în Filială, fără sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de incompatibilitate prevăzută la alin. 5

2. Pentru funcția de președinte al Filialei sunt eligibili arhitecții cu drept de semnătură, înscriși în Filială, cu vechimea în profesie de minim 10 ani, fără sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de incompatibilitate prevăzută la alin. 6;

3. Pentru funcția de membru în Comisia de Cenzori a Filialei sunt eligibili arhitecții și conductorii arhitecți, înscriși în Filială, cu vechimea în profesie de minim 7 ani, fără sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de incompatibilitate prevăzută la pct. 7;

4. Pentru funcția de membru în Comisia Teritorială de Disciplină sunt eligibili arhitecții și conductorii arhitecți, înscriși în Filială, cu vechimea în profesie de minim 10 ani, fără sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de incompatibilitate prevăzută la pct. 7;

5. Funcția de membru în Consiliului de Conducere Teritorial al Filialei este incompatibilă cu cea de membru într-o comisie aleasă, atât la nivelul Ordinului, cât și la nivelul Filialei;

6. Funcția de președinte al Filialei este incompatibilă cu cea de:

7. Funcția de membru într-o comisie aleasă a Filialei este incompatibilă cu cea de:

8. Condițiile de eligibilitate ale candidaților vor fi apreciate de o comisie numită de Colegiul Director al Filialei până la o dată limită prevăzută în calendarul de organizare a Conferinței Teritoriale de alegeri.

Art.26

Documente necesare votului

Art.27

Votul

1. Buletinele de vot nu vor avea alte însemnări sau semne distinctive decât cele prevăzute de sistemul de votare, în caz contrar ele urmând a fi anulate.

2. Votarea se face prin bifarea cu X a opțiunii.

3. Buletinele de vot care nu conțin nici o opțiune sau conțin mai multe opțiuni decât numărul locurilor disponibile, pentru fiecare for de conducere ori pentru fiecare comisie, vor fi considerate nule.

Art.28

Scrutinul pentru Consiliul de Conducere Teritorial

1. Scrutinul are loc într-un singur tur.

2. Votarea se face direct și secret, prin introducerea buletinelor în urnă.

3. Sunt aleși candidații care au obținut numărul cel mai mare de voturi.

4. În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc de pe listă va fi declarat ales candidatul cu cea mai mare vechime ca arhitect diplomat și, în caz de egalitate ca vechime, arhitectul cel mai în vârstă.

Art.29

Scrutinul pentru Președintele Filialei

1. Președintele se alege în primul tur de scrutin, dacă unul dintre candidați a obținut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

2. Al doilea tur de scrutin se va organiza dacă nici unul dintre candidați nu a întrunit majoritatea simplă a voturilor în primul tur.

3. La al doilea tur de scrutin vor participa primii doi candidați clasați în primul tur și va fi ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, din totalul voturilor valabil exprimate.

Art.30

Consiliul de Conducere Teritorial

1. Între reuniunile Conferinței Teritoriale activitatea Filialei este coordonată de Consiliul de Conducere Teritorial.

2. Prima ședință a Consiliului de Conducere Teritorial se va ține în cel mult 15 zile de la data Conferinței Teritoriale și este considerată statutară în condițiile prezenței unei majorități de 2/3 a membrilor aleși.

3. Consiliul de Conducere Teritorial, la propunerea președintelui Filialei, va proceda imediat la alegerea membrilor Colegiului Director Teritorial, prin vot secret al majorității simple a participanților.

4. Consiliul de Conducere Teritorial poate delega Colegiului Director Teritorial unele atribuții care îi sunt conferite prin prezentul Regulament.

Art.31

Atribuțiile Consiliului de Conducere Teritorial

1. Consiliul de Conducere Teritorial are următoarele atribuții:

 1. alege la propunerea Președintelui și dacă este cazul revocă Colegiul Director, respectiv pe vicepreședinții și trezorierul Filialei;
 2. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
 3. pregătește conferințele teritoriale și întocmește prin grupurile de lucru documentele care vor fi supuse aprobării acestora;
 4. decide asupra procedurii de preluare a prerogativelor Președintelui Filialei, în caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă a acestuia;
 5. soluționează contestațiile depuse împotriva hotărârilor Colegiului Director Teritorial;
 6. analizează modul de gestionare al patrimoniului Filialei;
 7. inițiază proiecte pentru modificări legislative sau normative care privesc domeniul proiectării construcțiilor și modul de exercitare al profesiei de arhitect și stabilește relații de colaborare și parteneriat cu Primăria Municipiului București și primăriile sectoarelor capitalei în domeniul dezvoltării urbane și autorizării construcțiilor;
 8. în îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul de Conducere Teritorial se organizează pe grupuri de lucru specializate pe domenii și probleme, în care poate angrena și specialiști sau colaboratori din afara Ordinului, remunerați pentru munca lor;
 9. Consiliul de Conducere Teritorial poate stabili indemnizații de reprezentare, indemnizații de ședință, onorarii pentru personalul de specialitate atras în funcție de obiectivele stabilite și volumul de muncă apreciat, iar fondurile necesare se vor asigura din fondul prevăzut în bugetul Filialei cu aceasta destinație la dispoziția Colegiului Director Teritorial;
 10. aplică sancțiunile prevăzute de art.35 al (2) lit. a-b din Legea nr. 184/2001-republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 11. face propuneri pentru acordarea calității de membru de onoare al Ordinului Arhitecților din România;
 12. acordă calitatea de membru onorific al Filialei;
 13. orice alte atribuții, conferite, potrivit legii, de Conferința Teritorială care nu intră în contradicție cu Regulamentul OAR adoptat de Conferința Națională.

2. Pentru patru absențe consecutive nemotivate de la ședințele convocate, membrul Consiliului de Conducere Teritorial decade din această funcție, în urma constatării acestei situații printr-un act al Colegiului Director, care va fi aprobat de Consiliul de Conducere Teritorial.

3. Locul membrului decăzut din funcție este luat de următorul candidat, care a întrunit cel mai mare număr de voturi la Conferința Teritorială, cu condiția respectării prevederilor de la art. 28 alin. 3 din prezentul regulament.

Art.32

Ședințele Consiliului de Conducere Teritorial

1. Consiliul de Conducere Teritorial se întrunește o dată la trei luni, la convocarea Președintelui.

2. Președintele poate convoca Consiliul de Conducere Teritorial, cu avizul prealabil al Colegiului Director Teritorial, de câte ori consideră necesar.

3. Președintele va convoca Consiliul de Conducere Teritorial și la cererea scrisă a trei din membrii Colegiului Director Teritorial sau la cererea scrisă a 2/3 din membrii Consiliul de Conducere Teritorial.

4. Ordinea de zi este fixată de Președinte, cu avizul prealabil al Colegiului Director Teritorial, dacă este cazul.

5. Reuniunile trebuiesc convocate cu cel puțin o săptămână înainte; convocarea va cuprinde locul, data, ora de desfășurare și ordinea de zi stabilită; materialele supuse discuției și avizării vor fi puse la dispoziția membrilor, cu cel puțin trei zile înainte.

6. Ședința este considerată statutară în prezența majorității simple a membrilor Consiliului de Conducere Teritorial, cu excepția ședinței de alegeri a membrilor Colegiului Director, când prezența trebuie să fie de cel puțin 2/3 dintre membri.

7. Votul este deschis, cu excepția celui pentru alegerea membrilor Colegiului Director Teritorial, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta și votul Președintelui.

8. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de Conducere Teritorial emite hotărâri și avize, adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenți, incluzând în aceasta și votul președintelui.

9. Ședințele Consiliului de Conducere Teritorial sunt consemnate într-un proces verbal, semnat de către Președinte și secretarul executiv al Filialei.

10. Copii ale procesului verbal al fiecărei ședințe, semnat de Președinte și secretarul executiv, însoțite de materiale votate, în forma lor definitivă, vor fi transmise spre informare în termen de o săptămână, membrilor Consiliului de Conducere Teritorial. Hotărârile Consiliului de Conducere Teritorial se transmit și Ordinului.

Art.33

Colegiul Director Teritorial

1. Având în vedere ca numărul membrilor Consiliului de Conducere Teritorial depășește 20 de membri, se constituie un Colegiu Director al Filialei, format din patru vicepreședinți și un trezorier.

2. Candidații pentru Colegiul Director vor fi propuși de către Președintele Filialei, dintre membrii Consiliului de Conducere Teritorial, pe domeniile prevăzute la art. 35 alin. 2.

3. Colegiul Director este ales prin votul secret al majorității simple a membrilor Consiliului de Conducere Teritorial la prima ședință a acestuia.

4. În cazul în care un membru al Colegiul Director nu își mai poate exercita mandatul, din motive obiective sau prin demisie, locul va fi ocupat de un membru Consiliului de Conducere Teritorial, propus de Președinte și ales prin vot secret.

5. Cel puțin două treimi din numărul membrilor Colegiului Director trebuie să fie arhitecți cu drept de semnătură.

6. Colegiul Director poate fi revocat în totalitatea lui sau în parte în cazul în care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de către acesta sau, după caz, de către unii membri ai acestuia.

7. Din Colegiul Director face parte de drept Președintele Filialei.

Art.34

Atribuțiile Colegiului Director Teritorial

1. Colegiul Director are următoarele atribuții:

 1. coordonează activitatea curentă a Filialei;
 2. coordonează pregătirea Conferinței Teritoriale, prin comitetul de organizare a acesteia;
 3. aprobă organigrama aparatului administrativ al Filialei;
 4. întocmește proiectul de buget și îl supune aprobării Consiliului de Conducere Teritorial;
 5. asigură informarea membrilor Filialei asupra problemelor specifice și hotărârilor adoptate;
 6. controlează evidența și întocmirea Tabloului Teritorial al Arhitecților din Municipiul București;
 7. coordonează și controlează întocmirea bazei de date a Filialei;
 8. coordonează și controlează întocmirea evidenței lucrărilor depuse pentru a primi dată certă;
 9. coordonează activitatea de eliberare a dovezilor de luare în evidență a proiectelor de arhitectură din documentațiile tehnice pentru autorizarea construcțiilor (DTAC) sau după caz a celor de desființare (DTAD);
 10. organizează concursul de ocupare a funcției de secretar executiv al filialei, dispune angajarea acestuia și informează Consiliul de Conducere Teritorial;
 11. dispune angajarea, prin concurs, a personalului administrativ;
 12. coordonează și supervizează modul de gestionare a patrimoniului filialei și al bugetului;
 13. aplică sancțiunile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) și b) din Legea 184/2001-republicata, la propunerea Comisiei Teritoriale de Disciplină.
 14. numește un expert contabil autorizat care, împreună cu cei doi arhitecți aleși în Conferința Teritorială, face parte ca membru titular din Comisia Teritorială de Cenzori.
 15. întocmește raportul anual privind activitatea Filialei și îl supune spre analiză Consiliului de Conducere Teritorial;
 16. analizează rapoartele de activitate a grupurilor de lucru și dispune măsuri, după caz.

2. Atribuțiile membrilor Colegiului Director Teritorial sunt repartizate pe domenii.

3. Colegiul Director Teritorial poate îndeplini și alte atribuții delegate de către Consiliul de Conducere Teritorial.

Art.35

Vicepreședinții

1. Vicepreședinții Filialei sunt înlocuitori de drept ai Președintelui, în ordinea stabilită de Consiliul de Conducere Teritorial.

2. Vicepreședinții asistă Președintele în coordonarea, informarea și reprezentarea Filialei și fiecare are atribuții specifice legate de:

 1. legislație, regulamente și onorarii;
 2. profesie, educație și pregătirea profesională;
 3. organizare, relația cu membrii;
 4. imagine si relația cu mass-media.

3. Fiecare vicepreședinte coordonează grupul de lucru/grupurile de lucru constituit/constituite în domeniul/domeniile său/sale de activitate, potrivit prevederilor de la alin. 2.

Art. 36

Trezorierul

1. Trezorierul, conform cu orientările stabilite de Consiliul de Conducere Teritorial, este însărcinat cu controlul și execuția bugetului Filialei.

2. Proiectul de buget, pregătit de serviciul de specialitate al Filialei și sub controlul Trezorierului, însușit de Colegiul Director se supune aprobării Consiliului de Conducere Teritorial.

3. În fiecare an, cel mai târziu la 15 mai, Trezorierul va prezenta Consiliului de Conducere Teritorial un raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar anterior.

Art.37

Ședințele Colegiului Director Teritorial

1. Colegiul Director se întrunește în ședință cel puțin odată pe lună, precum și de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui Filialei. Ordinea de zi a ședințelor este fixată de Președinte.

2. Ședințele sunt convocate cu cel puțin 2 zile înainte; convocarea va cuprinde locul, data și ora de desfășurare. Fac excepție de la prevederile anterioare cazurile de urgență.

3. Președintele are obligația de a convoca Colegiul Director în termen de 5 zile de la solicitarea scrisă a trei din membrii acestuia.

4. Ședința este considerată statutară în prezența majorității membrilor Colegiului Director. La ședință pot asista persoanele invitate pentru aceasta, fără a avea drept la deliberări și vot.

5. Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta și votul Președintelui.

6. Ședințele Colegiului Director sunt consemnate într-un proces verbal de ședință ținut într-un registru special. Procesele verbale ale ședințelor vor consemna obligatoriu: în deschidere, numele și prenumele celor prezenți, care vor semna pentru conformitate, ordinea de zi propusă și cea aprobată, un rezumat al luărilor de cuvânt și votul pe fiecare material supus avizării sau aprobării.

7. Procesul verbal al fiecărei ședințe a Colegiului Director, semnat de secretarul executiv și de membrii prezenți la respectiva ședință, se îndosariază spre consultare și informare.

Art.38

Președintele Filialei Teritoriale București a O.A.R.

1. Președintele reprezintă Filiala în relațiile sale cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, din țară și străinătate, putând să încheie, în numele Filialei, convenții, parteneriate, protocoale și contracte.

2. Președintele Filialei are următoarele atribuții:

 1. convoacă Colegiul Director Teritorial și Consiliul de Conducere Teritorial și conduce ședințele celor două foruri și cele ale Conferinței Teritoriale;
 2. propune domenii de interes pentru înființarea unor grupuri de lucru, altele decât cele stabilite prin prezentul regulament;
 3. în exercitarea atribuțiilor curente Președintele emite decizii și circulare;
 4. asigură executarea hotărârilor adoptate;
 5. ordonanțează cheltuielile bugetare ale Filialei;
 6. dispune viramentul cotei către Ordin;
 7. este reprezentantul legal al Filialei în relația cu salariații acesteia;
 8. emite deciziile de suspendare a membrilor pentru neplata cotizației anuale și suspendarea la cerere;
 9. este îndreptățit să primească toate hotărârile de sancționare disciplinară dispuse împotriva membrilor filialei;
 10. semnează hotărârile Conferinței Teritoriale, Consiliului de Conducere Teritorial și Colegiului Director;
 11. îndeplinește alte atribuții privind activitatea Filialei.

3. În caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă pentru o perioadă mai mare de 20 de zile, prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre vicepreședinți, cu excepția trezorierului, în ordinea stabilită de Consiliul de Conducere Teritorial.

4. Procedura preluării prerogativelor va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului de Conducere Teritorial odată cu alegerea membrilor Colegiului Director Teritorial.

5. Președinte ales al filialei are un mandat de 4 ani și nu mai mult de două ori consecutiv.

Art.39

Organizarea aparatului administrativ

1. Organigrama aparatului administrativ al Filialei se aprobă prin hotărârea Colegiului Director.

2. Atribuțiile angajaților Filialei se stabilesc prin contractele individuale de muncă, fișele posturilor și regulamentul intern, aprobate de Colegiul Director, potrivit legislației în materie.

Art.40

Atribuțiile secretarului executiv

1. Secretarul executiv coordonează și controlează activitatea curentă a aparatului administrativ, având atribuțiile și obligațiile prevăzute în fișa postului aprobată de Colegiul Director.

2. Secretarul executiv se bucură de stabilitate în funcție și nu poate fi schimbat ca urmare a alegerii de noi foruri de conducere ale Filialei.

Art. 41

Evidențe și baze de date

1. Filiala constituie și gestionează baza de date a membrilor săi.

2. Baza de date a Filialei este formată din:

 1. secțiunea generală, care cuprinde toate datele despre membri, date înregistrate la înscrierea în Ordin și completate pe parcurs;
 2. secțiunea publică, reprezentând Tabloul Teritorial al Arhitecților din Municipiul București și care cuprinde datele din Tabloul Național al Arhitecților, precum și registrul de luare în evidență a proiectelor de arhitectură din cadrul documentației supuse autorizării, proiecte elaborate de către arhitecții/conductorii arhitecți cu drept de semnătură membrii ai Filialei.

3. Informații din secțiunea publică a bazei de date pot fi postate și pe site-ul propriu al Filialei.

4. La sfârșitul fiecărui an până la data de 10 decembrie, Filiala are obligația să comunice Ordinului, în format electronic, Tabloul Teritorial al Arhitecților din Municipiul București corespunzător situației de la aceea dată, în vederea întocmirii Tabloului Național al Arhitecților. La solicitarea Colegiului Director al Ordinului, Filiala are obligația de a transmite și alte date ale membrilor înscriși, în termen de 10 zile de la solicitarea formulată în scris.

5. Filiala are obligația să furnizeze terților, numai în baza unei cereri scrise, orice informație legată de datele înregistrate în Tabloul Teritorial al Arhitecților din Municipiul București.

6. Transmiterea către terți a datelor cu caracter personal ale membrilor este interzisă, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

7. Persoanele care operează bazele de date vor semna un angajament de confidențialitate, în condițiile legii.

Art. 42

Comisia Teritorială de Cenzori

1. Comisia Teritorială de Cenzori este formată din 3 (trei) membri titulari și 2 supleanți, dintre care doi titulari și doi supleanți aleși dintre membrii filialei de către Conferința Teritorială.

2. Din Comisia de Cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu statut de membru titular, numit de către Colegiul Director al Filialei.

3. Persoanele alese în funcția de membru al Comisiei de Cenzori au un mandat de 4 (patru) ani și nu mai mult de două ori consecutiv.

4. Comisia se întrunește:

 1. pentru prima dată în termen de 15 de zile de la alegerea ei și desemnează prin vot secret președintele comisiei;
 2. în ședințe ordinare trimestriale, precum și la sfârșitul mandatului forurilor de conducere ale Filialei, înainte de Conferința Teritorială;
 3. în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Președintelui Filialei, a Consiliului de Conducere Teritorial, a Colegiului Director Teritorial sau în cazul unor sesizări.

5. Ședințele sunt considerate statutare dacă sunt prezenți cel puțin 2 dintre membrii comisiei, dintre care în mod obligatoriu expertul contabil.

Art. 43

Atribuțiile Comisiei Teritoriale de Cenzori

Comisia Teritorială de Cenzori asigură controlul financiar intern al Filialei și are următoarele atribuții:

 1. verifică modul în care se colectează veniturile, se efectuează cheltuielile, este administrat patrimoniul Filialei, precum și corectitudinea datelor din evidențele contabile și certifică bilanțul Filialei;
 2. verifică dacă cheltuielile Filialei se regăsesc în bugetul aprobat de consiliul de conducere teritorial, în hotărârile Colegiului Director Teritorial și în deciziile de ordonanțare emise de Președintele Filialei;
 3. întocmește rapoartele trimestriale de verificare și le prezintă în termen de 5 zile Președintelui, precum și raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Filialei și îl prezintă Consiliului de Conducere Teritorial spre aprobare;
 4. întocmește un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei pe perioada mandatului și îl prezintă Conferinței Teritoriale, spre aprobare.

Art. 44

Comisia Teritorială de Disciplină

1. Comisia Teritorială de Disciplină este formată din 9 membrii titulari și patru membrii supleanți, aleși de către Conferința Teritorială dintre membrii Filialei.

2. Persoanele alese în Comisia Teritorială de Disciplină au un mandat de 4 ani și nu mai mult de două ori consecutiv.

3. Competențele Comisiei Teritoriale de Disciplină sunt cele stabilite prin Legea 184/2001-republicată, cu completările și modificările ulterioare, iar activitatea sa se desfășoară în conformitate cu Regulamentul OAR și Codul de procedură jurisdicțională a comisiilor de disciplină ale filialelor teritoriale și al Comisiei Naționale de Disciplină a OAR.

4. În cadrul completelor de judecată care soluționează cazuri în care sunt implicați arhitecți cu drept de semnătură nu pot fi numiți membrii ai Comisiei de Disciplina cu pregătirea de conductori arhitecți.

Art. 45

Raporturile Filialei cu Ordinul

1. Președintele Filialei Teritoriale București a O.A.R. face parte din grupul de lucru al președinților de filiale constituit la nivelul Ordinului.

2. Filiala, sub sancțiunea nulității, nu poate emite hotărâri și decizii contradictorii actelor administrative ale forurilor de conducere ale Ordinului.

3. Filiala este obligată să aducă la cunoștința Ordinului următoarele:

 1. hotărârile și deciziile emise de forurile de conducere ale Filialei;
 2. modul în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile și deciziile forurilor de conducere ale Ordinului.

Art. 46

Raporturile patrimoniale

1. Filialele Ordinului pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare și conservare.

2. Filialele Ordinului pot încheia acte de dispoziție numai în numele și pe seama Ordinului, în baza hotărârii Colegiului Director al Ordinului.

Art. 47

Relația cu membrii Filialei

Președintele Filialei, Consiliul de Conducere Teritorial și Colegiul Director Teritorial au obligația de a menține și dezvolta relații de colaborare permanentă cu membrii Filialei și cu ceilalți membri ai Ordinului, precum și cu forurile de conducere a celorlalte filiale și cele ale Ordinului.

CAPITOLUL 4 - PREVEDERI GENERALE ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 48

1. Concursurile de arhitectura și de urbanism organizate de Filială se vor desfășura pe baza Regulamentului de concursuri al Ordinului.

2. In juriile concursurilor publice interne care se organizează pentru investițiile publice de interes național pe teritoriul Municipiului București, va participa un arhitect cu drept de semnătură, desemnat de Colegiul Director al OAR, la propunerea Filialei.

3. Desemnarea arhitectului cu drept de semnătură în cadrul comisiilor de licitație prevăzute în Legea 184/2001-republicată, cu completările și modificările ulterioare, se va face de către Colegiul Director al OAR cu acordul Colegiului Director Teritorial.

Art.49

Comisiile de specialitate ale Filialei vor funcționa pe baza regulamentelor proprii aprobate de către Consiliul de Conducere Teritorial.

Art.50

1. Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii 184/2001-republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a OAR.

2. Proiectul de modificare și completare al Regulamentului Filialei intră în vigoare după aprobarea sa de către Conferința Teritorială București.

3. Eventualele amendamente sau modificări care se vor fi propuse în Conferința Teritorială, vor fi supuse la vot, și cele care vor fi aprobate cu o majoritate simplă a participanților vor fi introduse în noul regulament prin grija Colegiului Director al Filialei.

4. Regulamentul Filialei, cu modificările și completările aprobate în Conferința Teritorială din 28 octombrie 2011, va fi postat pe site-ul Filialei.


CONSILIUL DE CONDUCERE AL
FILIALEI TERITORIALE BUCUREȘTI A O.A.R.
octombrie 2011