Prima paginăDespre OAR București › Regulament

Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România

Regulament de organizare si functionare FTBOAR.pdf

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Conferința teritorială ordinară a Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România din 28 mai 2022 aprobă prezentul Regulament privind Organizarea și Funcționarea Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România, denumit în continuare Regulament.

Art.1 Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România

(1) Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România, denumită în continuare „Filiala Teritorială București”, este înființată în temeiul prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a, din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale Regulamentului nr. 1403/1 din 30 iunie 2018 de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, denumit în continuare Regulament de organizare și funcționare a Ordinului, precum și ale Regulamentului-cadru nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului, numit in continuare Regulament-cadru.

(2) Filiala Teritorială București funcționează ca structură teritorială a Ordinului Arhitecților din România, denumit în continuare „Ordinul”, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitică, cu foruri de conducere, buget și patrimoniu proprii și are rolul de a reprezenta și ocroti, la nivelul Municipiului București, interesele profesiei de arhitect.

(3) Filiala Teritorială București reunește arhitecții și conductorii arhitecți cu sau fără drept de semnătură, urbaniștii diplomați fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în condițiile legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecți, arhitecții de interior cu drept de semnătură, stagiarii și orice deținător al titlului de arhitect domiciliați în Municipiului București.

Art.2 Sediul Filialei Teritoriale București

Filiala Teritorială București are sediul în Municipiul București, în baza Hotărârii Adunării generale constituive nr. 1/8.10.2001.

Art.3 Reorganizarea și/sau desființarea Filialei Teritoriale București

(1) Filiala Teritorială București se poate reorganiza în condițiile prevăzute de lege, de Regulamentul-cadru și de prezentul regulament.

(2) În condițiile în care se decide fuzionarea Filialei Teritoriale București cu o altă filială teritorială a Ordinului, patrimoniul mobil și imobil se comasează. Retragerea unor membri din Filiala Teritorială București nu dă dreptul la returnarea cotizațiilor și taxelor achitate și nici la retragerea vreunei părți din patrimoniu.

(3) Filiala Teritorială București se desființează în cazul în care numărul membrilor acesteia este mai mic de 50 sau în cazul în care nici la a doua conferință teritorială nu se pot alege forurile de conducere și comisiile, conferință organizată potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) și (7).

(4) Reorganizarea Filialei Teritoriale București prin fuzionarea cu alte filiale se face prin hotărâri ale conferințelor teritoriale ale filialelor în cauză și cu respectarea prevederilor art.2 și art.5 din Regulamentul-cadru.

(5) În cazul în care Filiala Teritorială București se desființează, iar membrii acesteia se afiliază la altă filială, patrimoniul mobil și imobil se transferă la respectiva filială, potrivit hotărârii de desființare adoptate de conferința teritorială - în caz de divergență, patrimoniul va fi transferat prin hotărâre a Consiliului național.

(6) Hotărârea de reorganizare sau desființare a Filialei Teritoriale București va fi transmisă Colegiului director al Ordinului în cel mult 5 zile de la aprobare.

(7) Colegiul director al Ordinului va valida hotărârea de reorganizare sau desființare a Filialei Teritoriale București în cel mult 10 zile de la aprobarea acesteia.

(8) În cazul în care Colegiul director al Ordinului invalidează hotărârea, în termen de cel mult 15 zile de la invalidare o va supune Consiliului național spre revocare.

Art.4 Atribuțiile Filialei Teritoriale București

(1) Filiala Teritorială București are următoarele atribuții:

(2) Filiala Teritorială București exercită și alte atribuții stabilite de Conferința teritorială în condițiile Legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului.

Art.5 Veniturile Filialei Teritoriale București

(1) Activitatea Filialei Teritoriale București se finanțează din cotizații anuale ale membrilor filialei, taxe de înscriere și taxe de reluare a dreptului de semnătură și alte taxe, stabilite de Conferința națională a Ordinului, alte taxe stabilite de Consiliul național al Ordinului, din fonduri rezultate din manifestări culturale, științifice, economice și drepturi editoriale specifice pe care le desfășoară, precum și din donații, legate, sponsorizări sau alte surse, în condițiile Legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului.

(2) În aplicarea dispozițiilor art. 24 alin. (2) din Lege, Filiala Teritorială București colectează cotizațiile și taxele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului și aprobate de Conferința națională a Ordinului sau, după caz, de Consiliul național al Ordinului.

(3) Potrivit hotărârii Conferinței naționale a Ordinului, Filiala Teritorială București este obligată să vireze Ordinului o cotă-parte din cotizațiile anuale, din taxele de înscriere și din taxele de reluare a dreptului de semnătură achitate de membri. Viramentul către Ordin se va efectua până la data de 10 martie a anului în curs, pentru cotizațiile încasate până la 25 februarie, respectiv 10 mai a anului în curs, pentru cotizațiile încasate până la 30 aprilie, și pe parcursul anului calendaristic, în funcție de încasări.

(4) Conferința teritorială a Filialei Teritoriale București poate aproba, la propunerea Consiliului de conducere teritorial, alte cotizații suplimentare sau taxe pentru membrii filialei, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care se fac venit integral la bugetul Filialei Teritoriale București.

Art.6 Membrii Filialei Teritoriale București

(1) Din Filiala Teritorială București fac parte arhitecții, arhitecții de interior și conductorii arhitecți, cu sau fără drept de semnătură, urbaniștii fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în condițiile Legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecți, stagiarii și orice deținători ai titlului de arhitect, la cererea acestora.

(2) Membrii Filialei Teritoriale București aparțin acesteia numai pe baza adresei lor de domiciliu. Se interzice apartenența la o filială pe baza adresei privind reședința, respectiv adresa locuinței secundare.

(3) Membrii stagiari pot solicita detașarea temporară în cadrul filialei în care efectuează stagiatura, cu acordul celor două filiale implicate, respectiv cea de domiciliu și cea în care se află locul de muncă.

Art.7 Drepturile membrilor Filialei Teritoriale București

În completarea drepturilor prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului, membrii Filialei Teritoriale București beneficiază și de alte drepturi ce decurg din această calitate:

Art.8 Obligațiile membrilor Filialei teritoriale București

În completarea obligațiilor prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului, membrilor Filialei Teritoriale București i le revin și alte obligații ce decurg din această calitate:

Art.9 Forurile de conducere ale Filialei Teritoriale București

(1) Organizarea și funcționarea Filialei Teritoriale București sunt asigurate de către forurile de conducere alese ale acesteia, care au funcție reprezentativă, de conducere, decizie și control, potrivit Legii.

(2) Forurile de conducere ale Filialei Teritoriale București sunt:

(3) Persoanele alese în funcția de președinte și cea de membru al Consiliului de conducere teritorial au mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.

Art.10 Conferința teritorială a Filialei Teritoriale București

(1) Conferința teritorială este constituită din toți membrii Filialei Teritoriale București cu cotizația achitată cu cel puțin 10 zile înainte de data Conferinței, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

(2) Conferința teritorială ordinară se organizează o dată la 4 ani de către Consiliul de conducere teritorial al Filialei Teritoriale București.

(3) Conferința teritorială se organizează obligatoriu în condițiile demisiei sau ale imposibilității de exercitare a funcțiilor de către președinte sau de către jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de conducere teritorial ori de către jumătate plus unu din numărul membrilor titulari și supleanți ai comisiei de cenzori sau ai comisiei de disciplină a filialei, caz în care se vor organiza noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii precizate.

(4) Se convoacă Conferința teritorială în cazul solicitării de revocare a președintelui sau a jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de conducere teritorial ori a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiilor alese ale Filialei Teritoriale București, precum și în cazul existenței unor motive temeinice și justificate și numai în condițiile solicitării scrise a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Filialei Teritoriale București. Conferința teritorială va decide asupra motivelor revocării și/sau a problemelor care au constituit motivul convocării.

(5) O nouă Conferință teritorială se organizează obligatoriu și în condițiile în care la conferința teritorială ordinară de alegeri nu au fost aleși toți membrii forurilor de conducere și/sau toți membrii comisiilor de cenzori și/sau de disciplină.

(6) Conferința teritorială se organizează și în cazul în care Consiliul național al Ordinului a dispus prin hotărâre.

(7) Convocarea Conferinței teritoriale se face prin hotărâre a Consiliului de conducere teritorial, care se comunică direct membrilor Filialei Teritoriale București cu minimum 45 de zile înainte. Prin hotărârea de convocare se stabilesc data, durata, locul desfășurării Conferinței teritoriale, forurile de conducere și comisiile care se aleg, numărul locurilor pentru fiecare for sau comisie, data limită de depunere a candidaturilor, lista documentelor proprii ale Filialei Teritoriale București care vor fi supuse aprobării/adoptării Conferinței teritoriale, precum și data limită până la care se pot formula propuneri și amendamente la respectivele documente.

(8) Potrivit prevederilor alin. (4), în cazul în care se solicită revocarea membrilor aleși în funcții de către Conferința teritorială, membrii Filialei Teritoriale București vor preciza faptele pentru care formulează solicitarea, vor motiva în fapt și în drept solicitarea și vor atașa lista cu semnăturile lor, în condițiile legii.

(9) Conferința teritorială organizată potrivit prevederilor alin. (3)-(6) are caracter extraordinar și se organizează în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, în aceleași condiții ca și Conferința teritorială ordinară.

Art.11 Condițiile legale de desfășurare a Conferinței teritoriale

(1) Conferința teritorială este legal constituită la prima convocare în prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot ai Filialei Teritoriale București. Confirmarea participării membrilor Filialei Teritoriale București la lucrările conferinței teritoriale se va face cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței.

(2) În cazul în care Conferința teritorială nu este legal constituită la prima convocare, a doua convocare a Conferinței teritoriale se face în termen de cel puțin 7 zile de la prima convocare.

(3) La a doua convocare, Conferința teritorială este legal constituită din membrii prezenți.

Art.12 Atribuțiile Conferinței teritoriale a Filialei Teritoriale București

(1) Conferința teritorială are următoarele atribuții:

(2) Prezidiul lucrărilor Conferinței teritoriale este asigurat de către membrii Colegiului director teritorial.

(3) Lucrările Conferinței teritoriale vor fi deschise de președintele în exercițiu al Filialei Teritoriale București și vor fi conduse prin rotație de către președinte și membrii prezidiului, în ordinea stabilită de ei prin consens.

Art.13 Calendarul Conferinței teritoriale a Filialei Teritoriale București

(1) După aprobarea hotărârii de convocare a Conferinței teritoriale, Colegiul director teritorial va detalia calendarul Conferinței teritoriale, conform art.33, alin.(1), lit.a), având în vedere și prevederile art. 15.

(2) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1), Colegiul director va emite o hotărâre, care va fi adusă la cunoștință tuturor membrilor.

Art.14 Documentele supuse aprobării de către Conferința teritorială a Filialei Teritoriale București

(1) Documentele supuse prin vot aprobării Conferinței teritoriale sunt:

(2) Documentele finale vor fi accesibile tuturor membrilor cu drept de vot cu cel puțin 7 zile înainte de data Conferinței teritoriale, prin secțiunea securizată a site-ului Filialei Teritoriale București și vor cuprinde:

Art.15 Procedura de consultare a documentelor Filialei Teritoriale București supuse votului Conferinței teritoriale

(1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor Filialei Teritoriale București de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:

(2) Amendamentele formulate de membrii Filialei Teritoriale București la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

(3) Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele și care le va/vor introduce pe cele acceptate în conținutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentația de respingere.

(4) Documentele împreună cu amendamentele respinse, inclusiv susținerile autorilor și cele ale grupului/grupurilor de lucru, vor fi înaintate de către coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru Colegiului director al Filialei Teritoriale București, spre a fi însușite.

(5) Colegiul director va analiza documentele primite și, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreună cu amendamentele respinse. Consiliul de conducere teritorial întrunit în ședință va dezbate și va decide asupra amendamentelor respinse, la ședință urmând să fie prezenți și membrii autori ai amendamentelor respinse.

(6) Documentele în formă finală vor fi transmise membrilor Filialei Teritoriale București în termenul prevăzut la art.14, alin. (2).

(7) În timpul Conferinței teritoriale nu pot fi formulate alte amendamente la documentele care au parcurs procedura de consultare cu membrii.

Art.16 Înregistrarea participanților la lucrările Conferinței teritoriale a Filialei Teritoriale București

(1) Sunt considerați participanți cu drept de vot toți membrii Filialei Teritoriale București cu plata cotizației la zi.

(2) Tabelele cu participanții cu drept de vot vor fi afișate în ziua Conferinței teritoriale, la intrarea în sala unde se desfășoară lucrările Conferinței teritoriale.

(3) Toți participanții se vor înregistra în intervalul orar stabilit în ordinea de zi.

(4) Contestațiile legate de tabelele cu participanți trebuie făcute în scris, către Comitetul de organizare al Conferinței teritoriale a Filialei Teritoriale București. Contestațiile primite și modul de rezolvare vor fi anunțate la începerea lucrărilor.

Art.17 Comisia de verificare și numărare a voturilor

(1) Comisia de verificare și numărare a voturilor va fi formată, după caz, din 9 membri dintre participanții care nu și-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau pentru comisiile alese.

(2) Componența nominală a Comisiei de verificare și numărare a voturilor va fi desemnată de plenul Conferinței teritoriale, cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

(3) Comisia de verificare și numărare a voturilor alege dintre membrii săi un președinte, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare și de a supune votului Comisiei problemele de procedură apărute, precum și de a comunica plenului Conferinței teritoriale toate rezultatele votului.

(4) Numărul membrilor Comisiei de verificare și numărare a voturilor poate fi suplimentat cu acordul participanților, exprimat prin vot deschis. Totalul membrilor Comisiei trebuie să rămână impar.

Art.18 Elemente tehnice privind votul

(1) Urnele realizate din material transparent vor fi amplasate în sală înainte de începerea procesului de votare, moment în care se și sigilează. Urnele vor fi supravegheate de către membrii Comisiei de verificare și numărare a voturilor pe tot parcursul votării și până la deschiderea lor.

(2) Buletinele de vot vor avea culoare distinctă pentru fiecare for de conducere și fiecare comisie, inclusiv pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea președintelui Filialei Teritoriale București, după caz.

(3) Buletinele de vot pentru alegerea președintelui vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaților, în ordine alfabetică, în aceeași formă. În cazul organizării celui de al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui Filialei Teritoriale București, buletinul de vot va avea înscrise pe el numai numele celor doi participanți, în ordine alfabetică, în aceeași formă.

(4) Exercitarea dreptului de vot se face numai în intervalul de timp anunțat de către Comitetul de organizare a Conferinței teritoriale, cu respectarea programului din ordinea de zi.

Art.19 Alegerea forurilor de conducere și a comisiilor și validarea documentelor

(1) Votul este secret pentru alegerea membrilor forurilor de conducere și ai comisiilor alese și este vot deschis pentru aprobarea documentelor.

(2) Votul este personal și nu poate fi delegat către o altă persoană

(3) Documentele vor fi aprobate cu majoritatea simplă a voturilor corect exprimate.

(4) Procedura alegerii forurilor de conducere și a comisiilor este descrisă în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

(5) Hotărârile conferinței teritoriale se aprobă cu majoritatea simplă a voturilor corect exprimate.

Art.20 Comunicarea rezultatelor votului

(1) Comisia de verificare și numărare a voturilor va întocmi un raport semnat de toți membrii, care va fi prezentat participanților la conferința teritorială.

(2) Raportul prezentat de comisia prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă:

Art.21 Procesul-verbal al conferinței teritoriale

(1) Secretariatul Conferinței teritoriale, aprobat prin hotărâre a Consiliului de conducere teritorial, va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:

(2) Procesul-verbal va purta semnăturile membrilor prezidiului si ale membrilor prezidiului Conferinței teritoriale.

(3) Procesul-verbal va fi înregistrat și depus la sediul Filialei Teritoriale București, va fi postat pe pagina de internet a Filialei Teritoriale București și se transmite prin mijloace electronice tuturor membrilor Filialei Teritoriale București, în termen de 7 zile.

Art.22 Comunicarea rezultatelor Conferinței teritoriale

(1) Rezultatul alegerilor va fi comunicat în termen de cel mult 3 zile tuturor membrilor filialei și Ordinului și se va afișa la sediul Filialei Teritoriale București, timp de 30 zile. Comunicarea către membri filialei se va face prin mijloace electronice și prin afișarea permanentă pe pagina de internet a Filialei Teritoriale București.

(2) Procesul-verbal privind lucrările Conferinței teritoriale va fi transmis Ordinului în termen de 7 zile de la redactare.

Art.23 Alegerea Consiliului de conducere teritorial al Filialei Teritoriale București

(1) Numărul membrilor în Consiliul de conducere teritorial, exclusiv președintele, este stabilit conform Regulamentului-cadru.

(2) Din numărul total al membrilor Consiliului de conducere teritorial, cel puțin două treimi vor fi arhitecți cu drept de semnătură.

(3) Condițiile de eligibilitate sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

(4) Din Consiliul de conducere teritorial face parte, de drept, președintele Filialei Teritoriale București.

Art.24 Candidaturile

(1) Filiala Teritorială București are obligația de a anunța membrii despre posibilitatea de a-și depune candidatura, precum și despre data-limită până la care trebuie depus dosarul la sediul Filialei Teritoriale București.

(2) Candidaturile sunt individuale și se depun personal la sediul Filialei Teritoriale București sau se transmit prin poștă sau prin poșta electronică, semnate cu certificat calificat, până la data-limită stabilită de Consiliul de conducere teritorial.

(3) Dosarul fiecărui candidat conține, în mod obligatoriu:

(4) Candidaturile vor fi afișate la sediul și pe pagina de internet a Filialei Teritoriale București, cu cel puțin 7 zile înainte de data Conferinței teritoriale.

Art.25 Documentele necesare votului

(1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziția membrilor cu drept de vot în ziua scrutinului.

(2) Buletinele de vot se ridică de fiecare membru cu drept de vot, personal, la momentul înregistrării pentru participarea la lucrările Conferinței, în baza unui act de identitate.

(3) Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la obținerea unui duplicat.

(4) Participanții la lucrările conferinței au dreptul de a cere numai o singură dată schimbarea unui buletin de vot dacă consideră necesar pentru toate tipurile de vot din acea zi. Pentru aceasta secretariatul va asigura un număr de 10% de buletine suplimentare față de numărul de membri înregistrați la începerea Conferinței teritoriale conform prezentului Regulament. Peste această limită nu se va mai permite schimbarea buletinelor de vot.

(5) Buletinele schimbate sunt anulate pe loc.

Art.26 Votul

(1) Buletinele de vot nu vor avea alte însemnări decât cele prevăzute de sistemul de votare, în caz contrar ele urmând a fi anulate.

(2) Fiecare buletin de vot va fi însoțit de instrucțiunile de votare.

(3) Votarea se face prin bifarea cu X a opțiunii.

(4) Buletinele de vot vor fi considerate nule dacă nu conțin nicio opțiune sau conțin mai multe opțiuni decât numărul locurilor disponibile pentru fiecare for de conducere ori pentru fiecare comisie.

(5) Se consideră vot valabil dacă se respectă condițiile de la alin (3) și (4) dar pe buletinul de vot, la interior, sunt și alte însemne în afara căsuțelor de votare.

Art.27 Scrutinul pentru alegerea membrilor Consiliului de conducere teritorial și ai comisiilor

(1) Scrutinul are loc într-un singur tur.

(2) Votarea se face direct și secret, prin introducerea buletinelor în urnă.

(3) Sunt aleși candidații care au obținut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul acestora, în ordine descrescătoare.

(4) În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc de pe listă va fi declarat ales candidatul cu cea mai mare vechime ca membru și în caz de egalitate ca vechime, arhitectul cel mai în vârstă.

(5) Revocarea membrilor Consiliului de conducere teritorial și a celor ai comisiilor alese se face în aceleași condiții ca alegerea și cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4) și (9).

Art.28 Scrutinul pentru alegerea președintelui Filialei Teritoriale București

(1) Președintele se alege în primul tur de scrutin dacă unul dintre candidați a obținut un număr de voturi reprezentând cel puțin majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

(2) Al doilea tur de scrutin se va organiza dacă niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea simplă a numărului de voturi valabil exprimate în primul tur.

(3) La al doilea tur de scrutin vor participa primii 2 candidați clasați în primul tur și va fi ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valabil exprimate.

Art.29 Consiliul de conducere teritorial al Filialei Teritoriale București

(1) Între reuniunile Conferinței teritoriale, activitatea Filialei Teritoriale București este coordonată de Consiliul de conducere teritorial.

(2) Prima ședință a Consiliului de conducere teritorial se va ține în cel mult 15 zile de la data Conferinței teritoriale la care acesta a fost ales.

(3) Consiliul de conducere teritorial va proceda la alegerea membrilor Colegiului director, prin vot secret al majorității membrilor prezenți.

(4) Consiliul de conducere teritorial poate delega Colegiul director teritorial unele atribuții ce îi sunt conferite prin prezentul Regulament.

(4^1) Persoanele alese în consiliul de conducere teritorial au mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.

(5) Oricare dintre membrii Consiliului de conducere teritorial decade de drept din această funcție dacă:

(6) Oricare dintre membrii Consiliului de conducere teritorial poate să decadă din funcție pentru 3 absențe consecutive nemotivate la ședințele Consiliului sau pentru alte fapte în legătură cu funcția ori în afara funcției. În aceste situații, Consiliul de conducere teritorial constată decăderea din funcție, pe baza unui raport întocmit de o comisie formată din 3 membri, desemnați de către acesta prin hotărâre.

(7) Comisia menționată la alin (6) va fi numită la a doua ședință a Consiliului. Prin hotărârea de numire va fi aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia.

(8) Componența comisiei menționate la alin (6) și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia pot fi schimbate prin hotărâre a Consiliului de Conducere Teritorial, ori de câte ori este nevoie.

Art.30 Atribuțiile Consiliului de conducere teritorial al Filialei teritoriale București

(1) Consiliul de conducere teritorial are următoarele atribuții:

(2) Locul membrului care și-a depus demisia sau care a decăzut din funcție este luat de următorul candidat care a întrunit cel mai mare număr de voturi la conferința teritorială, cu condiția respectării prevederilor art. 27 alin. (3).

(3) Consiliul de conducere teritorial revocă membrii Colegiului director, în totalitate sau în parte, la solicitarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi, numai pe baza documentului în care sunt precizate motivele justificative ale solicitării de revocare și pe baza tabelului cu numele membrilor solicitanți, cu semnăturile lor, în original.

(4) În condițiile precizate la alin. (3) și în cazul în care membrii Consiliului de conducere teritorial constată că motivele revocării sunt întemeiate, vor aproba hotărârea de revocare și vor dispune alegeri noi.

(5) Consiliul de conducere teritorial își va elabora și aproba propriul Regulament de organizare și funcționare.

Art.31 Ședințele Consiliului de conducere teritorial al Filialei Teritoriale București

(1) Consiliul de conducere teritorial se întrunește în ședințe o dată pe trimestru, la convocarea președintelui Filialei Teritoriale București.

(2) Președintele poate convoca Consiliul de conducere teritorial ori de câte ori consideră necesar, cu avizul prealabil al Colegiului director teritorial.

(3) Președintele va convoca Consiliul de conducere teritorial și la cererea a două treimi din numărul membrilor Colegiului director teritorial sau la cererea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de conducere teritorial.

(4) Ordinea de zi este fixată de președinte cu avizul prealabil al Colegiului director.

(5) Ședințele vor fi convocate cu cel puțin 14 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ordinea de zi și termenul-limită până la care se vor transmite materialele-suport. Termenul până la care materialele-suport vor fi puse la dispoziția membrilor Consiliului de conducere teritorial nu poate fi mai mic de 7 zile înainte de data de desfășurare a ședinței.

(6) Ședința este considerată statutară dacă au fost anunțați toți membrii și au fost respectate toate prevederile prezentului Regulament, în prezența majorității simple a membrilor Consiliului de conducere teritorial, cu excepția ședinței de alegeri a membrilor Colegiului director teritorial, a celei de aprobare a regulamentului propriu de organizare și funcționare, precum și în alte situații stabilite de Consiliul de conducere teritorial, când prezența trebuie să fie de cel puțin două treimi din numărul membrilor.

(7) Votul este deschis, cu excepția celui pentru alegerea membrilor Colegiului director teritorial sau în cazul altor situații stabilite de către Consiliul de conducere teritorial.

(8) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de conducere teritorial emite hotărâri și avize, adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenți, incluzând în aceasta și votul președintelui.

(9) Ședințele Consiliului de conducere teritorial sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de președinte și de secretarul executiv al Filialei Teritoriale București.

(10) Procesul-verbal al fiecărei ședințe, în copie, însoțit de materialele votate, în forma lor definitivă, va fi transmis spre informare membrilor Consiliului de conducere teritorial și ai Colegiului director teritorial, membrilor filialei, precum și Ordinului, în termen de 12 zile. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Conducere Teritorial va fi aprobat prin vot în următoarea ședință a sa.

Art.32 Colegiul director teritorial al Filialei Teritoriale București

(1) Colegiul director teritorial se constituie la nivelul Filialei Teritoriale București și este format din cinci vicepreședinți si un trezorier.

(2) Candidații pentru Colegiul director teritorial vor fi propuși de președinte dintre membrii Consiliului de conducere teritorial, pe domeniile prevăzute la art. 34 alin. (2).

(3) În condițiile în care una sau mai multe propuneri de candidat/candidați formulată/e de președinte pentru Colegiul director teritorial nu a/au întrunit cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, președintele poate propune alt/alți candidat/candidați. Dacă nici acesta/aceștia nu a/au întrunit numărul de voturi necesare, sarcina desemnării revine Consiliului de conducere teritorial.

(4) Întrucât Filiala Teritorială București are un număr de peste 20 de membri inclusiv în consiliul de conducere territorial, aceasta va avea un colegiu director teritorial compus din cel mult 5 vicepreședinți și un trezorier, configurația colegiului director putând fi modificată în acord cu art. 34 din Regulamentul-cadru.

(5) Colegiul director teritorial coordonează activitatea curentă a Filialei Teritoriale București.

(6) În cazul în care un membru al Colegiului director teritorial nu își mai poate exercita mandatul, din motive bine justificate sau prin demisie, se vor organiza alegeri pentru acel loc, în aceleași condiții statutare prevăzute la art. 31 alin. (6) și (7).

(7) Cel puțin două treimi din numărul membrilor Colegiului director teritorial trebuie să fie arhitecți cu drept de semnătură.

(8) Colegiul director teritorial poate fi revocat în totalitatea lui sau în parte, în cazul în care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de acesta sau, după caz, de unii membri ai acestuia.

(9) Din Colegiul director teritorial face parte, de drept, președintele Filialei Teritoriale București.

Art.33 Atribuțiile Colegiului director teritorial al Filialei Teritoriale București

(1) Colegiul director teritorial are următoarele atribuții:

(2) Atribuțiile membrilor Colegiului director teritorial sunt repartizate pe domenii.

(3) Colegiul director teritorial poate îndeplini și alte atribuții delegate de Consiliul de conducere teritorial.

Art.34 Vicepreședinții Filialei Teritoriale București

(1) Vicepreședinții sunt înlocuitori de drept ai președintelui, în ordinea stabilită de Consiliul de conducere teritorial, cu excepția trezorierului.

(2) Vicepreședinții asistă președintele în activitatea de coordonare a Filialei Teritoriale București și fiecare dintre aceștia are atribuții specifice legate în principal de:

(3) Fiecare vicepreședinte coordonează grupul/grupurile de lucru constituit/constituite în domeniul/domeniile său/sale de activitate, potrivit prevederilor alin. (2).

Art.35 Trezorierul Filialei Teritoriale București

(1) Trezorierul, potrivit bugetului anual de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul de conducere teritorial, coordonează activitatea de colectare a veniturilor și de efectuare a cheltuielilor.

(2) Proiectul de buget, pregătit de serviciul de specialitate al Filialei Teritoriale Bucuresti sub coordonarea trezorierului, se supune aprobării Consiliului de conducere teritorial.

(3) Trezorierul va prezenta anual Consiliului de conducere teritorial un raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar anterior pe baza raportului întocmit de Comisia de cenzori cel mai târziu până la data de 15 mai.

(4) Trezorierul va comunica Consiliului de conducere teritorial, la solicitarea acestuia, rapoartele trimestriale ale Comisiei de cenzori.

Art.36 Ședințele Colegiului director teritorial

(1) Colegiul director teritorial se întrunește în ședințe lunare sau ori de câte ori este necesar la convocarea președintelui Filialei Teritoriale București.

(2) Președintele are obligația de a convoca Colegiul director teritorial și la solicitarea a jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.

(3) Ședințele sunt convocate cu cel puțin 5 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data și ordinea de zi. Materialele-suport vor fi transmise cu cel puțin 3 zile înainte de data de desfășurare a ședinței.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) cazurile de urgență care impun adoptarea unei hotărâri, situație în care membrii Colegiului director sunt consultați telefonic. Ordinea de zi cuprinde un singur punct, iar votul membrilor Colegiului director teritorial va fi transmis și în scris, în format electronic.

(5) Ședința este considerată statutară în prezența a cel puțin 3 membri ai Colegiului director teritorial. La ședință pot participa persoane invitate de președintele Filialei Teritoriale București, acestea neavând drept la deliberări și vot.

(6) Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu 4 voturi pentru, incluzând în aceasta și votul președintelui.

(7) Ședințele Colegiului director teritorial sunt consemnate într-un proces-verbal de ședință, înregistrat, semnat și ștampilat. Procesele-verbale ale ședințelor vor consemna, obligatoriu, numele și prenumele membrilor prezenți și, după caz, numele invitaților și motivul invitării, ordinea de zi propusă și cea aprobată, un rezumat al luărilor de cuvânt și votul fiecărui membru pentru fiecare material supus aprobării.

(8) Procesul-verbal al fiecărei ședințe, semnat de președinte și secretarul executiv, însoțit de materialele votate, va fi comunicat membrilor Filialei Teritoriale București și transmis membrilor Consiliului de conducere teritorial și Ordinului, în termen de cel mult 10 zile.

Art.37 Președintele Filialei Teritoriale București

(1) Președintele Filialei Teritoriale București reprezintă filiala în relațiile cu Ordinul, cu persoane fizice și cu persoane juridice de drept public sau privat, putând să încheie, în numele Filialei Teritoriale București, convenții, acorduri, parteneriate și contracte, cu respectarea prevederilor art. 46 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

(2) Președintele Filialei Teritoriale București are următoarele atribuții:

(3) În cazul indisponibilității temporare sau al lipsei pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre vicepreședinți, cu excepția trezorierului, în ordinea stabilită de Consiliul de conducere teritorial.

(4) Procedura preluării prerogativelor și ordinea în care vicepreședinții înlocuiesc președintele vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de conducere teritorial, odată cu alegerea membrilor Colegiului director teritorial.

(5) Președinte ales al Filialei Teritoriale București are un mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.

(6) președintele Filialei Teritoriale București decade de drept din această funcție dacă:

(7) Constatarea decăderii de drept din funcție a președintelui se face de către Consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre, situație în care se dispune și convocarea Conferinței teritoriale.

Art.38 Organizarea aparatului administrativ al Filialei Teritoriale București

(1) Organizarea/Organigrama aparatului administrativ al Filialei Teritoriale București se aprobă prin hotărâre a Conferinței teritoriale.

(2) Secretarul executiv al Filialei Teritoriale București este numit de Colegiul director teritorial și angajat prin concurs, cu contract individual de muncă.

(3) Secretarul executiv al Filialei Teritoriale București beneficiază de stabilitate în funcție și nu poate fi schimbat ca urmare a schimbării forurilor de conducere ale Filialei Teritoriale București.

(4) Drepturile, obligațiile și atribuțiile secretarului executiv și cele ale celorlalți salariați ai Filialei Teritoriale București se stabilesc prin contractele individuale de muncă, fișele de post și regulamentul intern privind organizarea și funcționarea aparatului administrativ, aprobate de președinte și de Colegiul director teritorial, potrivit legislației în materie.

Art.39 Evidențele și bazele de date ale Filialei Teritoriale București

(1) Filiala Teritorială București constituie și gestionează baza de date a membrilor săi.

(2) Filiala Teritorială București va constitui baza proprie de date pe două secțiuni:

(3) Informații din secțiunea publică a bazei de date pot fi postate și pe site-ul propriu al Filialei Teritoriale București, potrivit Regulamentului privind constituirea și gestiunea bazei de date, aprobat de Consiliul național al Ordinului.

(4) Filiala Teritorială București are obligația să comunice Ordinului, până cel târziu la data de 20 ianuarie a anului în curs, Tabloul teritorial final al arhitecților, în format electronic, în vederea întocmirii Tabloului național al arhitecților.

(5) La solicitarea Colegiului director al Ordinului, Filiala Teritorială București are obligația de a transmite și alte date ale membrilor înscriși în Filiala Teritorială București, în termen de 10 zile de la solicitarea formulată în scris de acesta.

(6) Filiala Teritorială București furnizează terților informații legate de datele înregistrate ale membrilor în Tabloul National al Arhitecților sau în Tabloul teritorial, în condițiile legii.

(7) Filialei Teritoriale București îi este interzis să transmită către terți datele cu caracter personal ale membrilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

(8) Persoanele care operează bazele de date vor semna un angajament de confidențialitate, în condițiile legii.

Art.40 Comisia teritorială de cenzori a Filialei Teritoriale București

(1) Comisia teritorială de cenzori este formată din 3 membri titulari și 2 supleanți, dintre care 2 titulari și 2 supleanți aleși dintre membrii Filialei Teritoriale București de către Conferința teritorială.

(2) Din Comisia de cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu statut de membru titular.

(3) Comisia de cenzori se întrunește:

(4) ședințele sunt considerate statutare dacă sunt prezenți cel puțin 2 dintre membrii Comisiei, dintre care în mod obligatoriu expertul contabil.

(5) Persoanele alese în funcția de membru al Comisiei de cenzori au mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.

(6) Oricare dintre membrii aleși ai Comisiei teritoriale de cenzori decade de drept din această funcție dacă:

(7) Constatarea decăderii de drept din funcție a membrilor Comisiei teritoriale de cenzori se face de către Consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre.

Art.41 Atribuțiile Comisiei teritoriale de cenzori a Filialei Teritoriale București

(1) Comisia teritorială de cenzori asigură controlul financiar intern al Filialei Teritoriale București și are următoarele atribuții:

Art.42 Comisia teritorială de disciplină a Filialei Teritoriale București

(1) Dispozițiile privitoare la Comisia teritorială de disciplină sunt prevăzute în cap. X al Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului.

(2) Persoanele alese în Comisia teritorială de disciplină au mandat de 4 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv.

Art.43 Raporturile Filialei Teritoriale București cu Ordinul

(1) președintele Filialei Teritoriale București face parte din grupul de lucru al președinților constituit la nivelul Ordinului, potrivit art. 36 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, forurile de conducere ale Ordinului emit hotărâri și decizii obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor. Filiala Teritorială București, sub sancțiunea nulității, nu poate aproba hotărâri și decizii contradictorii cu hotărârile și deciziile aprobate de forurile de conducere ale Ordinului.

(3) Filiala Teritorială București are dreptul de a solicita toate documentele adoptate de forurile de conducere și grupurile de lucru ale Ordinului, precum și informații legate de acțiuni, manifestări sau demersuri realizate.

(4) Filiala Teritorială București este obligată să comunice Ordinului toate documentele prevăzute expres în prezentul regulament și în Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

Art.44 Raporturile patrimoniale ale Filialei Teritoriale București cu Ordinul

(1) Filiala Teritorială București își constituie un patrimoniu distinct de cel al Ordinului.

(2) Filiala Teritorială București poate încheia în nume propriu acte juridice de administrare și conservare și poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Ordinului, numai pe baza hotărârii prealabile a Colegiului director al Ordinului.

Art.45 Relația Filialei Teritoriale București cu membrii săi

Președintele Filialei Teritoriale București, Consiliul de conducere teritorial și Colegiul director teritorial au obligația de a informa toți membrii despre întreaga activitate desfășurată, de a menține și dezvolta relații de colaborare permanentă cu membrii Filialei Teritoriale București și cu ceilalți membri ai Ordinului, precum și cu forurile de conducere ale celorlalte filiale și cele ale Ordinului.

Art.46 Dispoziții finale

Prezentul regulament se completează cu Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului și Regulamentul-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România.

mai 2022

Conducerea Filialei Teritoriale București a O.A.R.