Prima paginăGlosar › terenuri cu destinație agricolă

Glosar: terenuri cu destinație agricolă

1. Terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, pajiștile permanente, serele, solarele, răsadnițele și altele asemenea;
cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite;
cele ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole;
terenurile neproductive care pot fi amenajate în cadrul perimetrelor de ameliorare și folosite pentru producția agricolă.
actul normativ: Legea fondului funciar nr. 18/1991, Art. 2 lit. a ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459#id_artA36_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA