Prima paginăGlosar › certificatul de urbanism

Glosar: certificatul de urbanism

1. Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 și la art. 43 lit. a):

a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
d) încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Art. 6 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794#id_artA446_ttl
2. Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii.
actul normativ: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Art. 29 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_artA424_ttl
3. Certificatul de urbanism este actul de informare al autorității administrației publice competente să emită autorizații de construire/desființare, prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 43 lit. a) din Lege, care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții, precum și a instalațiilor aferente acestora, inclusiv pentru desființarea construcțiilor ori a altor lucrări ori amenajări.
actul normativ: Ordinul MDRAP nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Anexa: NORME METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Art. 30 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221453#id_artA363_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA