Prima paginăGlosar › arhitect

Glosar: arhitect

1. Absolvenții, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetățeni ai statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățeni ai Confederației Elvețiene, cu diplomă de licență sau alt document echivalent obținut în cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare cu frecvență parțială în domeniul arhitecturii și care au dobândit nivelul minim necesar de cunoștințe, deși nu au fost respectate condițiile referitoare la durata minimă a studiilor prevăzute în legislația statului de origine, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (2) din Directiva 2005/36/CE. Aceste persoane trebuie să aibă o experiență profesională de minimum 7 ani sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură ori alt drept echivalent sau a unei firme de arhitectură și să promoveze un examen de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obținerea diplomei sau a altui document echivalent, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) din Directiva 2005/36/CE.
actul normativ: Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Art. 5 alin. 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/27953
2. Absolventul cu diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituțiile de învățământ superior de arhitectură recunoscute de statul român, care îndeplinesc criteriile minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programul de studii universitare de arhitectură din domeniul de licență arhitectură, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură.
actul normativ: Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Art. 4 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/27953
3. cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European, precum și cetățenii Confederației Elvețiene, absolvenți cu diplomă de licență sau cu alt document echivalent eliberat de instituțiile de învățământ superior de arhitectură recunoscute în unul dintre statele menționate și care îndeplinesc condițiile minime de formare pentru profesia de arhitect prevăzute în legislația statului de origine, cu respectarea prevederilor art. 46 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, denumită în continuare Directiva 2005/36/CE.
actul normativ: Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, art. 5 alin. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/27953
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA