Prima paginăAnunțurinoiembrie 2021 › Consiliului Județean Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante
4 noiembrie 2021 • Diverse

Consiliului Județean Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante

Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante (2 funcții) din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.


Data de sus
ținere a probei scrise: 18.11.2021, ora 10:00
Locația de desfășurare a concursului: sediul Consiliului Județean Giurgiu, str. București, nr.10

Observații suplimentare: Persoană de contact: Ionescu Mariana, consilier, telefon: 0372462629, fax: 0372462651, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro

Descriere posturi: asistent clasa I în cadrul compartimentului Urbanism Monitorizare și Amenajarea Teritoriului.

Condiții de participare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul arhitectură, urbanism, construcții sau geografie - specializarea planificare teritorială;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 1 an.

Bibliografie concurs, atribuții conform fișei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorității sau instituției publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop.


Bibliografia / tematica:
1. Constituția României, republicată.
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7. Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.
9. Partea a -III-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
10. Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.
11. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată.
12. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
13. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare.
14. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
15. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
16. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.