Prima paginăAnunțurimai 2012 › Achiziții publice 18.05.2012
18 mai 2012

Achiziții publice 18.05.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

18 mai 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Se vor proiecta ?i executa lucrarile pentru obiectivul de investi?ie: Extindere prin mansardare si înlocuire tâmplarie din lemn la Biblioteca Jude?eana Christian Tell în doua etape, astfel: Etapa I presupune prestarea serviciilor de proiectare elaborarea documenta?iilor tehnico-economice, dupa cum urmeaza: - expertiza tehnica; -documenta?ia de avizare a lucrarilor de interven?ii (D.A.L.I.); - documenta?ii pentru ob?inerea avizelor ?i acordurilor; - documenta?ie pentru ob?inerea autoriza?iei de construire (D.T.A.C.); - proiect tehnic, caiete de sarcini ?i detalii de execu?ie; - documentatie tehnica pentru instalatia de utilizare gaze. În etapa a II - a se vor realiza lucrarile de execu?ie conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie aprobate ?i recep?ionate de catre beneficiar.Lucrarile vor începe dupa ob?inerea Autoriza?iei de construire, Avizului Inspectoratului de Stat în constructii privind avizarea fazelor determinante, emiterea ordinului de începere a lucrarii ?i predarea amplasamentului, conform graficului întocmit de antreprenor împreuna cu beneficiarul lucrarii. Valoare estimata: 596,768.94 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/143103.zip

Executia lucrarilor de extindere a halei lactate Piata Centrala, inclusiv a serviciilor de proiectare , astfel: ETAPA I :Servicii de proiectare Documentatii in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism (CU), avizelor si acordurilor; Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii(DATC), elaborate cu respectarea OUG 214/2008; Documentatie faza Proiect tehnic, PTh avizt de verificatori autorizati; Plan de securitate si sanatate in munca PSSM ; Asistenta tehnica pe toata perioada de realizare a obiectivului. ETAPA II: Executia lucrarilor constructii/instalatii. Valoare estimata: 163,320 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/143158.zip

Proiectare ce va include realizarea proiectului tehnic. Se va realiza verificarea tehnica a proiectarii, întocmirea documentatiilor pentru obtinerea / prelungirea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitie, realizarea expertizei tehnice, realizarea studiului geotehnic, ridicari topografice dupa caz si întocmirea documentatiei cadastrale si realizarea înscrierii în cartea funciara sau actualizarea acesteia dupa caz. Lucrarile de executie vor include lucrari pentru amenajarea terenului, lucrari de desfaceri si demolari, lucrari pentru investitia de baza - consolidare, modernizare si extindere, racordarea la utilitati, dotari, utilaje, alte cheltuieli. Valoare estimata: 8,268,420 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/142953.zip

Lucrari inclusiv proiect al detaliilor tehnice de executie, in vederea realizarii unui Strand la Sucursala Salina Praid. Informatii suplimentare de la nr de tel 021 317 89 81- 88, int 144,149, documentatia este pusa la dispozitie prin email, dupa depunerea unei cereri scrise semnata si stampilata.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/143050.zip

Scopul contractului este de a realiza proiectarea obiectivului de investitii :Judecatoria Mizil, cu o suprafata utila de 1000 mp si o suprafata total construita de 1900 mp, regim de inaltime P+E. Valoare estimata: 410,685 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/142443.zip