Prima paginăAnunțurioctombrie 2008 › Achizitii publice 16.10.2008
16 octombrie 2008

Achizitii publice 16.10.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

16 octombrie 2008

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA; ACHIZITIE DE SERVICII

Proiectare, rebilitare fatada imobil.

Universitatea din Bucuresti, bd. M. Kogalniceanu nr. 36-46, sectorul 5, telefon 021 315 55 24, fax 021 313 35 31, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii.

1. Obiectul contractului: servicii de proiectare reabilitare fatada imobil bd. R. Elisabeta nr. 4-12.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, conform OUG 34/2006, cu modificarile ulterioare: licitatie deschisa.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: venituri proprii.

4. Natura serviciilor si cod CPV: servicii de arhitectura pentru constructii: 71221000-3:

4.1. Locul de executie a serviciilor: Bucuresti, bd. R. Elisabeta nr. 4-12, sectorul 3.

4.2. Durata contractului: 100 de zile.

Elaborare proiect

- d.a.l.i. 30 zile,

- p.t.+d.e. 70 zile.

5. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: Documentele de calificare

Propunerea tehnica.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în documentatia de atribuire.

Propunerea financiara - formularul de oferta

Propunerea financiara se va prezenta pe fiecare faza a proiectarii si va cuprinde tariful de proiectare, inclusiv PAC conform Legii nr. 10/1995 si H.G. nr. 925/95 si nu va cuprinde taxele pentru avize, certificate si autorizatii.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Ofertantul are obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: este interzisa depunerea de oferte alternative.

7. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax ale serviciului de la care se poate solicita documentatia de atribuire: Directia Administrativa a Universitatii din Bucuresti, Serviciul Tehnic, cladirea Rectoratului Universitatii din Bucuresti, bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sectorul 5, Bucuresti, cod postal 050107, parter inferior, luni-joi, între orele 9.00-15.00, vineri 9.00-12.00.

8. Daca este cazul, costul si conditiile de plata în vederea obtinerii documentatiei de atribuire: costul unui exemplar al documentatiei de atribuire si prezentare a ofertei este de 30 RON, suma ce va fi achitata la casieria sediului Universitatii, luni-joi, între orele 10.00-14.00, vineri orele 10.00-12.00.

9. a) Termenul limita pentru depunerea ofertei: 10.11.2008, ora 11.00.

b) Adresa la care se depune oferta: Directia Administrativa a Universitatii din Bucuresti, Serviciul tehnic, sediul Rectoratului Universitatii din Bucuresti, din bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, parter inferior, luni-joi, orele 9.00-15.00, vineri 9.00-12.00.

c) Limba de redactare a ofertei: româna.

10. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 10.11.2008, ora 11.30, la sediul Universitatii din Bucuresti, Directia Administrativa - Serviciul tehnic.

11. Plata lucrarilor din contract se va face prin contul RO30 TREZ 7055 0460 1X00 0274 deschis la Trezoreria sectorului 5.

12. Garantii solicitate:

a) Garantia de participare va fi sub forma de scrisoare bancara sau OP în contul RO57 TREZ7055005XXX000186, Trezoreria sector 5, în valoare de 9.700 RON.

b) Garantia de buna executie pentru faza p.t. + d.e. va fi de 5 % din valoare, fara T.V.A.

13. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 4.11.2008, ora 15.00.

14. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

15. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: dupa caz, ofertantii vor încheia contract de asociere.

16. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma:

a) declaratie privind eligibilitatea;

b) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei sociale (formulare tip eliberate de autoritatile competente).

17. Criterii de calificare privind situatia economica-financiara, precum si capacitatea profesionala a operatorilor economici:

a) documente care dovedesc înregistrarea:

- certificat de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comertului;

- certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comertului cu toate mentiunile;

b) cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani,

c) lista principalelor servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, copii de pe 2 contracte similare în valoare cumulata de minimum 240.000 lei si copii de pe procese-verbale de constatare a prestarii serviciilor;

d) declaratie privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul;

e) recomandari de la beneficiari;

f) informatii privind instrumentele soft de realizare a proiectelor;

g) autorizatie eliberata de MCC - Oficiul National al Monumentelor Istorice în vederea desfasurarii de activitati în domeniul protejarii monumentelor istorice cu obiect de activitate proiectare;

h) prezentarea manualului de asigurare a calitatii avizat conform H.G. nr. 766/1997.

18. Pretul ofertei este ferm. Pretul va fi exprimat în lei, fara T.V.A. si echivalentul euro (conform formularului de oferta si anexei - formularul 9 prezentat).

Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

19. Data pentru care se determina echivalenta RON/euro: cursul RON/euro comunicat de Banca Nationala a României, valabil în data aparitiei pe SEAP.

20. La oferta de baza: nu se accepta oferte alternative.

21. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

22. Alte informatii:

Contestatiile se depun la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor,care functioneaza pe lânga ANIRMAP în termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.

23. Data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Achizitii publice, a anuntului de intentie: nu s-a publicat.

24. Data transmiterii spre publicare în SEAP a anuntului de participare la licitatie deschisa: 7.10.2008.

(5/78.085)

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 376 din data de 13 octombrie 2008