Prima paginăAnunțurioctombrie 2008 › Achizitii publice 01.10.2008
1 octombrie 2008

Achizitii publice 01.10.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

10 septembrie 2008

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

01.10.2008

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA; ACHIZITIE DE LUCRARI

Reparatii generale si renovare cladire - proiectare si executie.

1. Autoritatea contractanta: Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Directia Generala de Pasapoarte, cod fiscal 4992963, cu sediul în Bucuresti, str. Nicolae lorga nr. 29, sectorul 1, telefon/fax 021/212.84.69/212.84.44.

2. Nu este cazul de contract de achizitie publica rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta în cadrul unui program de angajare protejata.

3. a. Procedura de atribuire aleasa: licitatie deschisa.

b. Se va încheia un acord-cadru urmat de contracte subsecvente.

c. Nu este cazul pentru aplicarea licitatiei electronice.

4. Forma contractului: lucrari.

Denumirea contractului: Proiectare tehnica si executie lucrari de reparatii generale si renovare pentru obiectivul Modernizare corp A.

5. Locul de executare a lucrarilor: sediul autoritatii contractante.

6. a. Natura si dimensiunea lucrarilor:

cod CPV 71322000-1 - servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;

cod CPV 45453000-7 - lucrari de reparatii generale si renovare.

b. autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona lucrari noi similare, în cazul în care acestea apar ca o necesitate pentru finalizarea proiectului si nu au fost cuprinse în documentatie;

c. contractul nu este divizat pe loturi;

d. contractul implica proiectare si executie;

e. se va încheia un acord cadru cu maximum 3 operatori economici. Durata previzionata a acordului-cadru este de 3 ani;

f. valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru (proiectare si executie): 8.267.000 lei fara TVA., echivalent a 2.296.388 euro;

g. în anul 2008 se va încheia un contract subsecvent pentru serviciile de proiectare si, în limita fondurilor disponibile, un contract subsecvent pentru securizarea etajului 1, instalarea si punerea în functiune a unui grup electrogen; în anul 2009, în functie de fondurile bugetare alocate, se va încheia un alt contract subsecvent pentru executarea restului de lucrari de reparatii generale, renovare si modernizare.

7. Termen de finalizare: Termenul limita de executie a Proiectului Tehnic, Detaliilor si Documentatiilor de Executie, de securizare a etajului I, cât si de instalare si punere în functiune a grupului electrogen, va fi 19 decembrie 2008, iar perioada de executie a restului lucrarii va fi de maximum 36 de luni de la data semnarii acordului cadru, în functie de fondurile bugetare alocate.

8. Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

9. Documentatia de atribuire a fost publicata pe site-ul SEAP sub forma de fisier atasat anuntului de participare. De asemenea, aceasta (inclusiv releveele) poate fi ridicata si de la sediul autoritatii contractante, Bucuresti, str. Nicolae lorga nr. 29, sectorul 1 - Serviciul Logistic, telefon/fax 021-212.84.44, în baza unei solicitari scrise, contra sumei de 10 lei.

10. a. Termenul de primire a ofertelor: 23.10.2008, ora 10.00.

b. Adresa la care se depune oferta: Bucuresti, str. Nicolae lorga nr. 29, sectorul 1.

c. Limba de redactare a ofertei: româna.

11. a. Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor, pe baza de împuternicire.

b. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 23.10.2008, ora 11.00, sediul autoritatii contractante.

12. Se solicita constituirea garantiei de participare în valoare de 41.000 lei sub forma de scrisoare de garantie bancara în favoarea autoritatii contractante. Valabilitatea scrisorii de garantie: 90 zile de la data deschiderii ofertelor.

13. Modalitati de finantare: bugetul de stat.

14. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori carora li se atribuie contractul: acord de asociere.

15. a. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora:

1. declaratii privind eligibilitatea (formularul 12A);

2. declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 (formularul 12B);

3. certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, precum si ale bugetelor locale (formulare tip eliberate de institutiile enumerate mai jos), valabile la data deschiderii ofertei.

b. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara a operatorilor economici:

1. fisa de informatii generale (formular nr. 4);

2. bilantul contabil la 30.06.2008 - copie pe care se va mentiona "conform cu originalul", semnat si stampilat.

Niveluri minime necesare:

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: minimum 10.000.000 lei.

c. Criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici:

1. Informatii privind capacitatea tehnica - Lista principalelor prestari de servicii/lucrari executate în ultimii 5 ani (formularul nr. 5).

Nivele minime necesare: minimum un contract cu o valoare egala sau mai mare de 560.000 lei pentru proiectare si 7.700.000 lei pentru lucrari (valori fara T.V.A.).

Cerinta poate fi îndeplinita si prin cumularea valorii a cel mult trei contracte încheiate sau în curs de executie în ultimii 5 ani, fiecare contract având ca obiect servicii sau lucrari similare cu cele prevazute în prezentul contract.

2. Declaratie privind echipamentele tehnice si utilajele de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului - Formularul nr. 6.

3. Standarde de asigurare a calitatii - documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii pentru ofertant - standardul international ISO 9001 sau echivalent; documente emise de organisme acreditate care confirma ca ofertantul a implementat si a mentinut un sistem de protectie a mediului (ISO 14001 sau echivalent).

4. Informatii privind subcontractantii - formularul nr. 7.

16. Numarul maxim de operatori economic cu care se va încheia acordul-cadru: 3 (trei). Durata acordului-cadru: 3 ani.

17. Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data limita de depunere a ofertei. 17. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

19. Organismul competent de solutionare a contestatiilor: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu sediul în Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, telefon 021/310.46.41, fax 021/310.46.42.

Termen de depunere a contestatiilor: în termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta, în conditiile O.U.G. nr. 34/2006, cu modificari si completari, de catre contestator, de un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.

20. Nu a fost publicat anunt de intentie.

21. Anuntul de participare a fost publicat în SEAP la nr. 64720/25.09.2008 si a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României la data de 25.09.2008.

(3/77.811)

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 359 din data de 29 septembrie 2008