Prima paginăAnunțuriaugust 2008 › Anunt achizitii publice 14.08.2008
14 august 2008

Anunt achizitii publice 14.08.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
14 august 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI -DA

Realizare clădire – studiu de fezabilitate, proiect tehnic

Anunț de participare numărul 60633.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă.

I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Ministerul Economiei și Finanțelor, adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, punct(e) de contact: Oficiul de Plăți și Contractare Phare, telefon +4021/326.55.55/219, în atenția: Mihai Salajan, e-mail: mihai.salajan@mfinante.ro, fax +4021/326.87.09/326.87.30, adresa internet (URL): http://cfcu.mfinante.ro, adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro.

I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale):

Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.

Activitate (activități): servicii generale ale administrațiilor publice.

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu.

Secțiunea II: Obiectul contractului.

II. 1) Descriere.

II. 1. 1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Centrul Național SIS.

II. 1. 2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor.

Lucrări

Proiectare și executare

Locul principal de livrare: București.

II. 1. 3) Anunțul implică: un contract de achiziții publice.

II. 1. 4) Informații privind acordul-cadru.

II. 1. 5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

Realizarea: studiului de fezabilitate, realizarea proiectului de execuție a clădirii, realizarea lucrărilor de construcție aferente clădirii dedicate Centrului Național SIS, realizarea utilităților, dotarea și amenajarea clădirii SIS și a amplasamentului acesteia.

II. 1. 6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):

45210000-2 - lucrări de construcții de clădiri;

74131500-1 - studiu de fezabilitate;

74231500-2 - instalații tehnice de construcții;

74232200-6 - servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice.

II. 1. 7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: da.

II. 1. 8) împărțire în loturi: nu.

II. 1. 9) Vor fi acceptate variante: nu.

II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului.

II. 2. 1) Cantitatea totală sau domeniul: Realizarea: studiului de fezabilitate, realizarea proiectului de execuție a clădirii, realizarea lucrărilor de construcție aferente clădirii dedicate Centrului Național SIS, realizarea utilităților, dotarea și amenajarea clădirii SIS și a amplasamentului acesteia.

Valoarea estimată fără TVA.: 8.194.540 euro.

II. 2. 2) Opțiuni: nu.

II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni începând de la data atribuirii contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice.

III. 1) Condiții referitoare la contract.

III. 1.1) Depozite valorice și garanții solicitate:

Scrisoare de garanție bancară de participare: 160.000 euro, în original, valabil. 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor. Garanție de bună execuție 10% din valoarea contractului fără T.V.A.

III. 1. 2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante:

Program finanțat prin Facilitatea Schengen 100%.

III. 1. 3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul: acord de asociere legalizată, cu desemnarea unui leader de asociere.

III. 1. 4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: nu.

III. 2) Condiții de participare.

III. 2. 1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

1. Certificat constatator eliberat de Min. J. - Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.

2. Adresa de la Curtea Districtuală/Instanța Competentă/Agenție Guvernamentală unde își are sediul compania/sucursala sau echivalent din care să rezulte că operatorul economic nu este în insolvență/faliment/aranjament cu creditorii.

3. Certificat de atestare fiscală, eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea își are sediul social privind plata obligațiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor.

4. Certificat privind plata impozitelor și taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.

5. Certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autoritățile fiscale nu colectează și CAS), valabil la data deschiderii ofertelor.

6. Cazier judiciar pentru administrator(i) așa cum sunt menționați în certificatul constatator precum și pentru persoana împuternicită (unde este cazul) ce semnează declarația referitoare la art. 180 și art. 181, respectiv declarație privind eligibilitatea.

7. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil), (în cazul unei asocieri, fiecare asociat/subcontractor este obligat să prezinte acest formular).

Se pot prezenta și orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condițiile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, modificată și completată.

III. 2. 2) Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

a. Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) pe ultimii trei ani financiari încheiați (2005, 2006, 2007).

b. Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) pe ultimii trei ani financiari încheiați (2005, 2006, 2007).

c. Ofertantul (operatorul economic sau liderul asocierii de operatori economici) va prezenta o scrisoare bancară de confirmare a accesului la o linie de credit dedicată pentru proiectul pentru care se depune oferta.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

1. de cel puțin: 8.194.540 euro; b. să fie pozitivă; c. pentru o sumă de 275.000 euro.

III. 2. 3) Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

a. Lista personalului responsabil - "cheie" care va fi angajat în cadrul contractului. Manager Proiect,

Personal cu studii superioare în proiectare: arhitectură, rezistență, instalații sanitare, instalații ventilații, instalații electrice, instalații încălzire, instalații comunicații.

În execuție: Diriginte de șantier, Inginer construcții civile, Inginer structuri sudate, Expert achiziții echipamente comunicare, Manager asigurarea calității, Inginer curenți slabi.

b. Ofertantul (operatorul economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data depunerii ofertelor) cel puțin un contract de lucrări în domeniul construcțiilor civile (proiectare și execuție).

c. Documente emise de organisme naționale sau internaționale acreditate care confirmă certificarea sistemului de management al calității firmelor ofertante.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

a. între 8-10 ani; b. de cel puțin 2.400.000 euro; c. ISO 9001 sau echivalent.

III. 2. 4) Contracte rezervate: nu.

III. 3) Condiții specifice pentru contractele de servicii.

III. 3. 1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu.

III. 3. 2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: nu.

Secțiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV: 1. 1) Tipul procedurii: licitație deschisă.

IV. 2) Criterii de atribuire

IV. 2. 1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.

IV. 2. 2) Se va organiza o licitație electronică: nu.

IV. 3) Informații administrative.

IV. 3. 1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă.

IV. 3. 2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: da.

Anunț de intenție.

Numărul anunțului în JO: 2008/S147-197679 din 31.07.2008.

IV. 3. 3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2008, 16.30.

Documente de plată: nu.

IV. 3. 4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.09.2008, 10.30.

IV. 3. 5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare a candidaților selectați.

IV. 3. 6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: limba română.

IV. 3. 7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor).

IV. 3. 8) Condiții de deschidere a ofertelor:

Data: 19.09.2008, 12.00.

Locul: OPCP - București, bd. Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sectorul 3.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.

Reprezentanții împuterniciți ai ofertanților.

Secțiunea VI: Informații suplimentare.

VI. i) Contractul este periodic: nu.

VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: da.

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): Facilitatea Schengen RO-FSCH - 2 - Extinderea implementării Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS) la nivel național.

VI. 3) Alte informații:

VI. 4) Căi de atac

VI. 4. 1) Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, adresa poștală: București, str. Stavropoleosnr. 6, sectorul 3, cod postai 030084, telefon (+4) 021.310.46.41, e-mail: office@cnsc.ro, fax (+4) 021.310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.

Organism competent pentru procedurile de mediere.

Ministerul Economiei și Finanțelor - OPCP, adresa poștală: București, bd. Mircea Vodănr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, telefon +4021.326.55.55, interior 614, e-mail: oana.arat@mfinante.ro, fax +4021.326.87.09, adresa internet (URL): http://cfcu.mfinante.ro.

VI. 4. 2) Utilizarea căilor de atac.

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac.

Contestația poate fi depusă în orice fază a procedurii de atribuire, în condițiile art. 272 alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

VI. 4. 3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac. Ministerul Economiei și Finanțelor - OPCP, adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sectorul 3,cod poștal 030664, telefon +4021.326.55.55, interior 614, e-mail: oana.arat@mfinante.ro, fax +4021.326.87.09/326.87.30, adresa internet (URL): http://cfcu.mfinante.ro.

VI. 5) Data expedierii prezentului anunț către SEAP: 5.08.2008.

(7/77.041)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 308 din data de 12 august 2008