Prima paginăAnunțuriiulie 2008 › Anunt achizitii publice 14.07.2008
14 iulie 2008

Anunt achizitii publice 14.07.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
14 iulie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

 

Constructii de grădinițe, proiectare arhitecturală.

Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante: Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc, București, str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5, tel./fax 423.20.44.

1. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.

2. Forma contractului: contract de achiziție publică de lucrări.

a) Locul de executare a lucrării: Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc, București, str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5.

3. Natura lucrării ce urmează a fi executată: de construire grădiniță în Incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc, cod CPV 45214100-1 (lucrări de construcții de grădinițe), cod CPV 74222000-1 (servicii de proiectare arhitecturală), conform caietului de sarcini. Cantitățile sunt cuprinse în caietul de sarcini.

4. Contractul nu este divizat în loturi.

5. Termenul pentru finalizare: 135 zile.

6. Nu se admit oferte alternative.

7. Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc, București, str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5, tel./fax 423.20.44, Serviciul contabilitate, contra sumei de 150 lei.

8. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 5.08.2008, ora 10.00.

b) Adresa la care se transmit ofertele: București, str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5.

c) Limba în care trebuie redactate ofertele: română.

9. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc, București, str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5, 5.08.2008, ora 15.00.

10. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare, reprezentanții împuterniciți ai ofertanților și observatorii desemnați.

11. Se solicită o garanție de participare 100.000 lei, ce poate fi constituită prin scrisoare de garanție bancară, ordin de plată sau filă C.E.C. confirmat de banca emitentă. Cuantumul garanției de buna execuție este de 10% din prețul contractului, fără T.V.A., și se va constitui prin scrisoare de garanție bancară.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează: surse de finanțare a contractului este asigurată de Bugetul Local al Sectorului 5.

13. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: asociere legalizată.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă:

participarea la licitație este deschisă tuturor furnizorilor, indiferent de localitatea în care aceștia își au sediul. Ofertantul trebuie să prezinte declarație privind eligibilitatea, declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181, certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul de stat și bugetul local, (formulare tip eliberate de autoritățile competente în lunile iulie/august 2008), certificat constatator emis de Oficiul registrului comerțului (iulie/august 2008), statut, contract de societate, certificat de înregistrare.

15. Criterii de calificare privind situația economică-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici: scrisoare de bonitate bancară, bilanț la 31.12.2007, informații privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani - medie de minimum 9.000.000 lei, încadrarea valorii indicatorului lichiditate generală peste procentul de 90%, încadrarea valorii indicatorului, solvabilitate patrimonială peste 25%, declarație acces sau disponibilitate resurse reale negrevate de datorii, linii de credit, alte mijloace financiare pentru a asigura cash-flow de execuție a lucrării, lista principalelor lucrări în ultimii 5 ani, lista principalelor servicii în ultimii 3 ani, experiență similară pentru servicii proiectare, experiență similară pentru execuție lucrări în valoare minimă de 5.000.000 lei, declarație privind dotări specifice utilaje, echipament tehnic, asigurarea cu personal de specialitate, adresa Ministerului Mediului și Gospodărirea Apelor sau orice alt document emis de o instituție publică din care să rezulte că operatorul economic respectă măsurile de protecția mediului, prezentarea sistemului de conducere și asigurarea calității, ISO 9001 și 14001, declarație contract, recomandări.

16. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 de zile.

17. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (cu factorii de evaluare prețul ofertei - 80%, durata de execuție - 10%, programul calității propus pentru execuția lucrării 10%).

18. Alte informații: toate cerințele minimale referitoare la situația economico-financiară sunt impuse ca urmare a obligativității ofertantului de a susține din surse proprii toată execuția lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție publică și al graficului de eșalonare a plăților. Plățile se vor face după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, până la finele anului 2008, în funcție de nivelul de realizare al taxelor și impozitelor locale.

19. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, tel. 021.310.46.41, fax 021/310.46.42,.

20. Nu a fost publicat un anunț de intenție.

21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 3.07.2008.

(12/76.262)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 273 din data de 7 iulie 2008

 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE CU PUBLICARE PREALABILĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

 

Arhitectură, inginerie, construcții și servicii, consultanță tehnică, consultanță în afaceri și management.

1. Denumirea autorității contractante: oraș Băicoi (Primăria), cu sediul în Str. Unirii nr. 21, județul Prahova, tel. 0244.260.830, fax 0244.260.987 e-mail axel_alina@yahoo.com.

2. Categoria de servicii:

"servicii de consultanță și management pentru obținerea de fonduri comunitare privind proiectul modernizare străzi în Băicoi" - achizitor Primăria Oraș Băicoi.

cod CPV:

- 74200000-1 - servicii de arhitectură, inginerie, construcții și servicii, consultanță tehnică;

- 74141000-9 - servicii de consultanță în afaceri și management,

Descrierea succintă a achiziției:

- consultanță și management privind obținerea de fonduri comunitare privind proiectul modernizare străzi;

- elaborarea documentației și a studiilor aferente;

- implementarea programului;

- asistență tehnică pe parcursul desfășurării proiectului.

3. Procedura aplicată:

- "negociere, cu publicarea în prealabil a unui anunț de participare" criteriul: "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform factorului evaluare prezentat în caietul de sarcini.

Costul caietului de sarcini este de 200 lei, achitați numerar la casieria autorității contractante.

4. Termene:

- pentru depunerea candidaturilor și a solicitărilor de clarificări: 14.07.2008, ora 10.00:

- pentru primirea ofertelor: 22.07.2008, ora 10.00;

- deschiderea ofertelor financiare și negociere: 22.07.2008, ora 15.15.

5. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative:

6. Principalele modalități de finanțare și plată: bugetul local și fonduri comunitare.

9. Prestarea serviciilor se va efectua pe o perioadă de 12 luni, de la semnarea contractului.

10. Se acceptă existența unor servicii suplimentare/similare, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.

(16/76.303)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 275 din data de 9 iulie 2008