Prima paginăAnunțurifebruarie 2008 › Anunt achizitii publice 12.02.2008
12 februarie 2008

Anunt achizitii publice 12.02.2008

 
Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
12 februarie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 

        Arhitectura pentru constructii

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Anunț de participare numărul 42294/31.01.2008

Detaliu anunț

Stare: publicat

Data transmiterii în SEAP: 30.01.2008, 16.39

Data acceptării ANRMAP: 30.01.2008, 16.48

Data trimiterii la OJ: 30.01.2008

Data publicării în SEAP: 31.01.2008, 1.30

Trimite la OJ: da.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă:

I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:

Ministerul Educației și Cercetării, adresa poștală: București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, cod poștal 010168, punct(e) de contact: Gabriel Leahu, tel. 021/405.62.84, e-mail: gabriel.leahu@mec.edu.ro, fax 021/312.01.40, adresa internet (URL): www.edu.ro.

I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale): minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.

Activitate (activități): educație.

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu.

Secțiunea II: Obiectul contractului

II. 1) Descriere

II. 1.1) Denumirea dată contractului de către autoritatea contractantă:

- proiect clădire M.E.C.T.

II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare al lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor:

- servicii

12 - Servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică, servicii de testări și analize tehnice.

Locul principal de prestare: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

II. 1.3) Anunțul implică un contract de achiziții publice.

II. 1.4) Informații privind acordul-cadru

II. 1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor: achiziție de servicii pentru proiectarea unei clădiri la sediul ministerului.

II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile publice):

74222100-2 - servicii de arhitectură pentru construcții.

II. 1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: nu.

II. 1.8) Împărțirea în loturi: nu.

II. 1.9) Vor fi acceptate variante: nu.

II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului

II. 2.1) Cantitatea totală sau domeniul: o singură clădire.

Valoarea estimată fără TVA.: 850.000 și 920.000 USD.

II. 2.2) Opțiuni: nu.

II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 90 zile începând de la data atribuirii contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III. 1) Condiții referitoare la contract

III. 1.1) Depozite valorice și garanții solicitate

Garanția de participare este de 15.760 lei. Garanția de bună execuție este de 8% din valoarea estimată a contractului.

III. 1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante

Plata se va efectua cu ordin de plată la trezoreria statului.

III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul: asociațiile vor îndeplini prevederile art. 44 din OUG nr. 34/2006.

III. 1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: nu.

III. 2) Condiții de participare

III. 2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: declarația privind eligibilitatea; declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006; declarația privind calitatea de participant la procedură; certificat de înregistrare fiscală.

III. 2.2) Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: bilanțul contabil pe ultimii 3 ani (2004, 2005, 2006); cifra medie de afaceri anuală de minimum 5.000.000 lei; fișa de informații generale.

III. 2.3) Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

- experiența similară - cu cel puțin un contract cu o valoare egală sau mai mare de 1.000.000 lei;

- lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani (2004, 2005, 2006);

- informații privind subcontractanții;

- informații privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere;

- informații privind standardele de asigurare a calității.

III. 2.4) Contracte rezervate: nu.

III. 3) Condiții specifice pentru contractele de servicii

III. 3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu.

III. 3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: nu.

Secțiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.

IV. 2) Criterii de atribuire

IV. 2.1) Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv.

IV. 2.2) Se va organiza o licitație electronică: nu.

IV. 3) Informații administrative

IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă

IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: nu.

IV. 3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2008, 12.00.

Documente de plată: nu.

IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 20.03.2008, 12.00.

IV. 3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaților selectați

IV. 3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

IV. 3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor).

IV. 3.8) Condiții de deschidere a ofertelor

Data: 20.03.2008, 14.00.

Locul: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.

Membrii comisiei de evaluare și împuterniciți ai operatorilor economici

Secțiunea VI: Informații suplimentare

VI. 1) Contractul este periodic: nu.

VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.

VI. 3) Alte informații

VI. 4) Căi de atac

VI. 4.1) Organism competent pentru procedurile de atac:

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, tel. 021/310.46.41, e-mail: www.cnsc.ro, fax 021/310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.

Organism competent pentru mediere:

Curtea de Apel București

Adresa poștală: București, Șos. Olteniței nr. 104, sectorul 4, cod poștal 041304, adresa internet (URL): www.cabuc.ro.

VI. 4.2) Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac

VI. 4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac:

Direcția Juridic și Contencios, adresa poștală: București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, cod poștal 010168, tel. 021/405.63.00, fax 021/405.62.00, adresa internet (URL): www.edu.ro.

VI. 5) Data expedierii prezentului anunț către SEAP: 30.01.2008,16.39.

(23/69.820)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 4 februarie 2008