Prima paginăAnunțuriianuarie 2008 › Anunt achizitii publice 9.01.2008
9 ianuarie 2008

Anunt achizitii publice 9.01.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
9 ianuarie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 

Servicii de arhitectura, inginerie, constructii si servicii conexe

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Servicii de proiectare în vederea realizării unui stadion la standarde internaționale pe terenul situat în Cluj-Napoca, Str. Parcului F.N. (amplasamentul actualului Stadion Municipal ION

MOINA) și a unei unități de cantonament, recuperare fizică și tratament, centru training în comuna Jucu

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, cod poștal 400094, România, tel. 0264/503 360; fax 0264/596 726; e-mail cjc@cjcluj.ro.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: licitație publică deschisă, cu anunț de participare pe www.e-licitatie.ro, nr. 40402/10.12.2007

3. Amplasament: municipiul Cluj-Napoca, Str. Parcului f.n. și localitatea Jucu Herghelie, comuna Jucu, județul Cluj, în vecinătatea Parcul Industrial Tetarom;

4. Natura și caracteristicile generale ale serviciilor:

* cod CPV: 74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică

* proiectarea pentru fazele:

- Studiu de specialitate de amenajarea teritoriului și urbanism privind dezvoltarea activităților sportive și asigurarea cu dotări specifice;

- Studiu de fezabilitate (SF);

- Proiect pentru autorizarea construcției (PAC).

5. Informați privind obiectivul contractului: tipul contractului "la cheie", nu rezervat/protejat.

6. Termenul de finalizare: maxim 4 luni.

7. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admit oferte alternative.

8. Documentația de atribuire este disponibilă: la sediul Consiliului Județean Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, cod poștal 400094, tel.: 0264-40 79 00, fax 064-43 27 50, între orele 8,00-10,00 și 12,00-16,00

9. Costul documentației de atribuire este de 15 lei.

10. Depunerea și prezentarea ofertelor:

a) Termenul de primire a ofertelor. 23.01.2008, ora 11;

b) Adresa de depunere a ofertelor: Consiliul Județean Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, cod poștal 400094, România;

c) Limba de redactare a ofertei: română.

11. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 23.01.2008, ora 12,00, la sediul Consiliului Județean Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, cod poștal 400094, România.

12. Garanția de participare: 10.000 lei sub forma unei scrisori de garanție bancară sau prin depunere la casieria unității de numerar ori a unui ordin de plată, respectiv filă cec (vizat de banca garantă).

13. Sursa de finanțare a contractului de servicii: alocații bugetare.

14. Prețul ofertei: este ferm, va fi exprimat în lei, fără TVA și echivalent în euro.

15. Asocierea: se va depune în cazul consorțiilor Acordul de asociere, toate documentele și formularele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, calificare și/selecție.

16. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici:

- prezentare declarație de eligibilitate conform art. 180 respectiv a celei privind prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;

- prezentare certificat constatator emis de Oficiul registrului comerțului - autorizație de funcționare/altele echivalente;

- prezentare documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional (traducere legalizată)

- ofertantul, inclusiv subcontractanții/partenerii trebuie să fie:

a) firmă înregistrată (ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență profesională, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit);

b) firmă specializată pentru executarea unor astfel de lucrări/prestarea unor astfel de servicii.

17. Criterii de calificare privind situația economico-financiară:

- prezentarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani și a bilanțului contabil pe anul 2006 (auditat);

- lichiditatea generală să fie mai mare sau egală cu 100%, iar solvabilitatea patrimonială mai mare sau egală cu 30% (pe ultimul an 2006).

18. Criterii de calificare privind situația tehnică (prestări de servicii):

- echipamentele din dotare și destinate prestării serviciului să fie considerate ca suficiente și satisfăcătoare pentru a asigura executarea proiectului în perioada de timp programată;

- programul de realizare a serviciului să fie unul realist în termeni de înțelegere a secvenței principalelor faze de proiectare, a programării acestora, a coordonării personalului implicat, a resurselor alocate.

19. Criterii de calificare privind capacitatea profesională:

- toate persoanele implicate în proiectarea obiectivelor trebuie să aibă cel puțin 2 ani experiență în prestarea de servicii de proiectare (informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (CV-uri, atestate etc.);

- personalul destinat proiectării obiectivelor trebuie să fie astfel dimensionat încât să asigure executarea proiectului în perioada de timp programată;

- lista principalelor prestări de servicii executate în ultimii 3 ani;

- recomandări din partea beneficiarului/clientului, copie după contractul de proiectare precum și procesul-verbal de recepție/predare a proiectului.

20. Criterii de calificare obligatorii: neconformitatea fiecărui criteriu reprezintă motiv de excludere a ofertelor în etapa de evaluare.

21. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

22. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(10/64.787)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1014 din data de 19 decembrie 2007