Prima paginăAnunțuridecembrie 2007 › Anunt achizitii publice 14.12.2007
14 decembrie 2007

Anunt achizitii publice 14.12.2007

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
14 decembrie 2007
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 

Concurs de solutii in vederea realizariiobiectivului construire baza de agrement

ANUNȚ PENTRU CONCURSUL DE SOLUȚII; ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante: Municipiul Iași, cu sediul în Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, telefon/fax 0232/258190, cod fiscal 4541580, e-mail: licitații@primaria-iasi.ro.

2. Descrierea proiectului: Concurs de soluții în vederea realizării obiectivului construire baza agrement Băile Nicolina.

3. Tipul de concurs: deschis.

4. Termenul de depunere a proiectelor: 31.01.2008, ora 10.00.

5. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice: arhitecților autorizați sau firma de proiectare autorizată.

6. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor: soluția propusă 80% și prețul propus 20%.

7. Numele membrilor juriului: Constantin Neculau, Dumitru Petru Tomorug, Mihai Chirica, Tudor Vericeanu, Adrian Cuperman.

8. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă: da.

9. După caz, numărul și valoarea premiilor: nu este cazul.

10. Cu atribuire de contract: da.

11. Data deschiderii proiectelor: 31.01.2008, ora 11.00.

12. Data transmiterii anunțului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A., Partea a VI-a: 10.12.2007,

(40/63.956)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1004 din data de 12 decembrie 2007

 

Servicii de urbanism

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Anunț de participare numărul 40397

Detaliu anunț

Stare: în așteptare trimitere OJ

Data transmiterii în SEAP: 7.12.2007 10,39

Data acceptării ANRMAP: 10.12.2007 10.36

Trimite la OJ:Da

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I. 1/Denumirea, adresa și punct(e) de contact:

Consiliul Județean Hunedoara

Adresa poștală: Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Hunedoara, localitatea Deva, cod poștal 330005, România. Punct(e) de contact: Viorel Rotar, tel. 0254/213383, e-mail: servinv2000@yahoo.com, fax: 0254/230030, adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro.

I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale)

Autoritate regională sau locală Activitate (activități)

- Servicii generale ale administrațiilor publice

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu.

Secțiunea II: Obiectul contractului

II. 1) Descriere

II. 1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă

Plan de amenajare a teritoriului județean

II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 - Servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică, servicii de testări și analize tehnice.

Locul principal de prestare: județul Hunedoara.

II. 1.3) Anunțul implică

Un contractele achiziții publice

II. 1.4) Informații privind acordul-cadru

II. 1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Elaborarea documentației cuprinzând planul de amenajare a teritoriului județean.

II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):

74251000-3 - servicii de urbanism

II. 1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: nu.

II. 1.8) împărțire în loturi: nu.

II. 1.9) Vor fi acceptate variante: nu.

II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului

II. 2.1) Cantitatea totală sau domeniul

Conform caietului de sarcini

Valoarea estimată fără TVA: 450.00 RON

II. 2.2) Opțiuni: nu

II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare

16 luni începând de la data atribuirii contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III. 1) Condiții referitoare la contract

III. 1.1) Depozite valorice și garanții solicitate: Garanție de participare: 4.500 lei

III. 1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante: buget local.

III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere.

III. 1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: nu.

III. 2) Condiții de participare

III. 2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

1. Declarație eligibilitate; 2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; 3. Certificate constatatoare priv. plata taxe și impozite; 4. Certificat constatator emis de Oficiul registrului comerțului; 5. Certificat de înregistrare fiscală emis de ORC.

III. 2.2) Capacitatea economică și financiară:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

1. Informații generale

2. Bilanț contabil pe anul 2006

3. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani. Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani: 1.000.000 lei

III. 2.3) Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

1. Lista cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani.

2. Informații privind personalul de specialitate implicat în realizarea lucrării.

3. Experiența similară.

4. Certificarea ISO 9001 sau echivalent.

III. 2.4) Contracte rezervate: nu.

III. 3) Condiții specifice pentru contractele de servicii

III. 3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu.

III. 3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: nu.

Secțiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.

IV. 2) Criterii de atribuire

IV. 2.1) Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește:

- criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv.

IV. 2.2) Se va organiza o licitație electronică

Nu.

IV. 3) Informații administrative

IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă

IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: nu.

IV. 3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.01.2008 12,00.

Documente de plată. nu.

IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 4.02.2008 ora 9,00.

IV. 3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaților selectați.

IV. 3.6) Limba sau limbile în are poate fi redactată oferta sau cererea de participare: română.

IV. 3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor.

Data: 4.02.2008 11,00

Locul: sediul autorității contractante

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.

Reprezentanți împuterniciți ai ofertanților:

Secțiunea VI: Informații suplimentare

VI. 1) Contractul este periodic: nu.

VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.

VI. 3) Alte informații

VI. 4) Căi de atac

VI. 4.1) Organismul competent pentru căile de atac: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal: 030084, România, tel. 021/3104641, e-mail: office@cnsc.ro, fax: 021/3104642, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.

Organism competent pentru procedurile de mediere:

Curtea de Apel - Alba - Iulia

Adresa poștală: Piața I.C. Brătianu nr. 1, localitatea Alba Iulia, cod poștal 510118, România.

VI. 4. 2) Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac

în cel mult 10 zile de la data luării la cunoștință de către contestator despre un act al autorității contractante pe care acesta îl considera nelegal.

VI. 4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac:

Serviciul Juridic Contencios

Adresa poștală: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, localitatea: Deva, cod poștal 330005, România, tel. 0254211350, e-mail: servinv2000@yahoo.com, fax 0254230030, adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro.

VI. 4) Data expedierii prezentului anunț în S.E.A.P: 7.12.2007, ora 10.39.

(34/64.061)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1004 din data de 12 decembrie 2007

 

Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica

ANUNȚ PENTRU CONCURSUL DE SOLUȚII; ANUNȚ DE PARTICIPARE

Plan urbanistic zonal - Spitalul Regional Târgu Mureș, județul Mureș.

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare:

1.1. Denumirea autorității contractante: Consiliul Județean Mureș.

1.2. Adresa: Târgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, cod poștal 540026.

1.3. Telefon 0265/263211, fax 0265/268718, adresa de e-mail: achizitii@cjmures.ro.

1.4. Informații și documente suplimentare se pot obține de la sediul Consiliului Județean Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, serviciul investiții, camera 56, telefon 0265/263211, interior 1254 sau 1251, arhitect șef Csortân Ilona.

2. Descrierea proiectului: realizarea planului urbanistic zonal pentru Spitalul Regional Târgu Mureș, propunând modalități de diminuare a disfuncțiilor în relație cu obiectivele de dezvoltare propuse, organizarea rețelei stradale, organizarea arhitectural urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor, valorificarea cadrului natural.

3. Cod CPV 74250000-6 - servicii de urbanism și de arhitectură peisagistică.

4. Tipul de concurs: deschis.

5. Termenul de depunere a proiectelor: 28.02.2008, ora 10.00.

6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice: nu.

7. Modul de obținere a documentației: documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul Consiliului Județean Mureș, Str. Primăriei nr. 2, cod poștal 540026, camera 56, zilnic între orele 8.00-16.00 la solicitarea ofertantului, contracost. Prețul unei documentații este de 20 lei, care se poate achita la casieria autorității contractante sau prin OP în contul RO03TREZ47624510220XXXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș.

8. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Factor de evaluare

Pondere

1. Prețul ofertei 100 puncte

20%

2. Criterii tehnice 100 puncte

80%

Oferta câștigătoare va fi oferta care obține cel mai mare punctaj.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei:

P total = P financiar x F% + P tehnic x T%

P total = P financiar x 20% + P tehnic x 80%

în care:

F% reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului financiar.

T% reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului tehnic.

F% + T% = 100%.

1. Punctajul financiar se acordă astfel:

a. pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă 100 de puncte;

b. pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel: P financiar n = (preț minim/preț n) x 100

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate fără T.V.A.

2. Punctajul tehnic se acordă de către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia funcție de criteriile tehnice, enumerate mai jos.

Criterii tehnice:

Factor de evaluare

Pondere

1. Identificarea obiectivelor de dezvoltare

10 puncte

2. Diminuarea disfuncțiilor în relație cu obiectivele de dezvoltare propuse

15 puncte

3. Organizarea arhitectural urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane

20 puncte

4. Soluțiile de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale pentru zona studiată și relațiile posibile cu o zonă extinsă (stabilită ca necesară de către candidat, ex: UTR-uri asupra cărora au efect funcțiile noi)

30 puncte

5. Soluțiile privind asigurarea condițiilor tehnico-edilitare

20 puncte

6. Termen posibil de finalizare a lucrării finale

5 puncte

Total

100 puncte

9. Limba în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare: română.

10. Numele membrilor juriului: președinte: arh. Csortân Ilona; membrii: arh. Kovacs Angela; Moldovan Horațiu; Moldovan Silvia; Bogdan Adriana.

11. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă: nu.

12. După caz, numărul și valoarea premiilor: nu se acordă premii.

13. Dacă este cazul, se precizează plățile care urmează să fie efectuate tuturor participanților: nu se vor efectua plăți către participanți.

14. Contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câștigătorului sau câștigătorilor concursului: autoritatea contractantă va atribui contractul de execuție câștigătorului sau câștigătorilor concursului.

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice: 49/3.12.2007.

(39/63.864)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1004 din data de 12 decembrie 2007