Prima paginăAnunțuridecembrie 2007 › Anunt achizitii publice 13.12.2007
13 decembrie 2007

Anunt achizitii publice 13.12.2007

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
13 decembrie 2007
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 

Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Autoritatea contractantă: Comuna Remetea - Consiliul Local, județul Harghita.

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante: 537250 Remetea, P-ța Cseres Tibornr. 10, județul Harghita, tel.: 0266-352101, fax: 0266-352102, e-mail: gyergyoremete@freemail.hu.

Contract de serevicii: "Elaborarea documentației tehnice de investiții privind reabilitarea drumurilor și străzilor comunale, localitatea Remetea, județul Harghita."

Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.

Nu se organizează o etapă suplimentară de licitație electronică.

2. Locul prestării serviciilor: comuna Remetea, județul Harghita.

3. Natura serviciilor: servicii de proiectare, caracteristicile generale ale serviciilor: se solicită elaborarea documentațiilor tehnice de investiții privind reabilitarea drumurilor și străzilor comunale din localitatea Remetea, județul Harghita.

4. Codul CPV: 74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică.

5. Servicii prestate: servicii de elaborare a documentațiilor tehnice de investiții.

6. Operatorii economici vor depune o singură ofertă.

7. Durata contractului: max. 24 luni de la data atribuirii contractului.

8. Nu se admit oferte alternative.

9. Documentația de atribuire se poate solicita de la Consiliul Local Remetea, comuna Remetea, județul Harghita. Costul documentației de atribuire este de 100 lei. Condițiile de plată: depunerea la casierie a costului documentației.

10. Termenul limită de depunere a ofertelor: 7.01.2008, ora 12.00. Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Local Remetea, județul Harghita.

11. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 7.01.2008, ora 13.00.

12. Ofertantul trebuie să depună garanția de participare la licitație în sumă de 1.000 RON.

13. Modalități principale de finanțare și de plată: buget local și alte surse legal constituite.

14. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual sau contractor general, cu subcontractare sau într-un grup de operatori (asociere).

15. Criteriile de calificare și selecție sunt prezentate în documentația de atribuire și vizează eligibilitatea, situația personală, situația economico-financiară, capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici, condițiile de participare și conflictul de interese.

16. Ofertanții trebuie să își mențină oferta valabilă 90 de zile după data limită de depunere.

17. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Se iau în considerare următoarele criterii: prețul ofertei (60%), durata de elaborare (5%), caracteristici privind nivelul tehnic (35%).

18. Căi de atac: la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

19. Data publicării în Monitorul Oficial al României a anunțului de intenție: nu este cazul.

20. Data transmiterii anunțului de participare la MONITORUL OFICIAL R.A.: 6.12.2007.

(31/63.651)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 997 din data de 10 decembrie 2007

Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Anunț de participare numărul 40343/6.12.2007

Detaliu anunț

Stare: Publicat

Data transmiterii în SEAP: 6.12.2007, ora 10,31.

Data acceptării ANRMAP: 6.12.2007, ora 13,03.

Data publicării în SEAP: 6.12.2007, ora 13,03.

Trimite la OJ: Nu.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1.Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Agenția Națională pentru Locuințe

Adresa poștală: Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sectorul 3, București, localitatea București, cod poștal: 030828, România, punct(e) de contact: Cătălina Moldovan, tel. 021/307.67.11, e-mail catalina.moldovan@anl.ro, fax: 021/236.04.98.

I.2. Tipul autorității contractante și activitatea principală {activitățile principale).

Agenție/birou național sau federal

Activitate (activități) - Construcții și amenajări teritoriale

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: Nu.

Secțiunea II: Obiectul contractului.

II.1. Descriere

II.1.1. Denumirea data contractului de autoritatea contractantă: contract de proiectare locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Hunedoara, municipiul Deva, str. Minai Eminescu, bl. 1

II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: servicii; 12 - Servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică, servicii de testări și analize tehnice.

Locul principal de prestare: județul Hunedoara, municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl. 1.

II.1.3. Anunțul implică un contract de achiziții publice.

II.1.4. Informații privind acordul-cadru.

II.1.5. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor.

proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, urmărirea execuției) a 104 apartamente cu regim de înlățime D+P+6-9E 1.1.6. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 74200000-1 - Servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică.

II.1.7. Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: Nu.

II.1.8. Împărțire în loturi: Nu.

II.1.9. Vor fi acceptate variante: Nu.

II.2. Cantitatea sau domeniul contractului.

II.2.1. Cantitatea totală sau domeniul.

104 apartamente din care 50 de garsoniere și 54 de apartamente cu 2 camere.

Valoarea estimată fără TVA: între 362,232 RON

II.2.2. Opțiuni: Nu.

1II.3. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 45 de zile începând de la data atribuirii contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice.

III.1. Condiții referitoare la contract.

III.1.1. Depozite valorice și garanții solicitate. nu sunt solicitate

III.1.2. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante.

Bugetul de stat.

III.1.3. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul.

contract de asociere legalizat

III.1.4. Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: Nu.

III.2. Condiții de participare.

III.2.1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului

- Certificate privind plata datoriilor către bugetul de stat și autoritățile locale valabile la data de 31.10.2007

III.2.2. Capacitatea economică și financiară.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

III.2.3. Capacitate tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

- lista principalelor contracte de proiectare încheiate în ultimii 3 ani din care unul să aibă o valoare egală sau mai mare decât valoarea de 108.670 lei, și care trebuie să se încadreze în codul CPV 74200000-1

III.2.4. Contracte rezervate: Nu.

III.3. Condiții specifice pentru contractele de servicii.

III.3.1. Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: Nu.

III.3.2. Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: Nu.

Secțiunea IV: Procedura.

IV. 1. Tipul procedurii.

IV. 1.1. Tipul procedurii.

Licitație deschisă.

IV.2. Criterii de atribuire.

IV.2.1. Criterii de atribuire.

Prețul cel mai scăzut.

IV.2.2. Se va organiza o licitație electronică: Nu.

IV.3. Informații administrative.

IV.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă.

IV.3.2. Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: Nu.

IV.3.3. Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 8.01.2008, ora 10,00.

Documente de plată: Nu.

IV.3.4. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 10.01.2007, ora 10,00.

IV.3.5. Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaților selectați.

IV.3.6. Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: română.

IV.3.7. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 80 de zile (de la termenul limită de primirea a ofertelor).

IV.3.9. Condiții de deschidere a ofertelor:

Data: 10.01.2008, ora 10,30

Locul: Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sectorul 3

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.

Reprezentanții împuterniciți ai ofertanților.

Secțiunea VI: Informații suplimentare.

VI. 1. Contractul este periodic: Nu.

VI.2. Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: Nu.

VI.3. Alte informații:

VI.4. Căi de atac

VI.4.1. Organism competent pentru căile de atac.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal: 030084, România, tel. 310.46.41, e-mail office@cnsc.ro, fax: 310.46.42.

Organism competent pentru procedurile de mediere.

VI.4.2. Utilizarea căilor de atac.

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac.

VI.4.3. Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac.

Direcția juridică, organizare și resurse umane din cadrul ANL

Adresa poștală: Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sectorul 3, localitatea București, cod poștal: 030828, România.

VI.5. Data expedierii prezentului anunț: 7.12.2007.

(23/63.759)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1000 din data de 11 decembrie 2007

 

Proiectare Muzeu

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

1. Autoritatea contractantă: Muzeul de Artă Vizuală Galați, cu sediul în Galați, Strada Domnească nr. 141, telefon 0236/4.34.52, fax 0236/31.25.02, email: office@mavgl.ro, cod fiscal 3126764.

2. a. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: licitație deschisă.

b. Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: contract de proiectare Muzeul de Artă Vizuală Galați.

3. a. Locul de prestare a serviciului: Galați, Muzeul de Artă

Vizuală.

b. Natura și cerințele de prestare a serviciului, caracteristicile generale de proiectare sunt prezentate în documentația de licitație și studiul de fezabilitate.

4. Termenul maxim de execuție a lucrării: 6 luni de la semnarea contractului.

5. a. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obține un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei și modalitatea de obținere a exemplarului respectiv: Muzeul de Artă Vizuală Galați,telefon 0236/41.34.52, fax 0236/31.25.02.

b. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: costul unui exemplar din documentație este de 100 RON, plătibil prin numerar la casieria beneficiarului sau ordin de plată în contul nr. RO10TREZ3065010XXX000300 deschis la Trezoreria Galați.

c. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.01.2008, ora 14.00, la Muzeul de Artă Vizuală Galați.

6. a. Data limită pentru depunerea ofertelor: 30.01.2008, ora 12.00.

b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Muzeul de Artă Vizuală, Strada Domnească nr. 141, cod 800183, Galați, telefon 0236/41.34.52, fax 0236/31.25.02.

c. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

7. a. Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanți ai ofertanților.

b. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 31.01.2008, ora 12.00, la Muzeul de Artă Vizuală Galați.

8. Garanțiile pentru participare solicitate: 5.000 RON, achitați prin numerar, scrisoare de garanție bancară, ordin de plată în contul Muzeului de Artă Vizuală Galați, cont RO 16TREZ3065010XXX000300.

9. Modalitățile principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează: buget.

10. Informații privind condițiile de eligibilitate, precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul: cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani = 850.000 RON.

11. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 zile.

12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

13. Se interzice depunerea de oferte alternative.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora:

- declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea, încadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2005 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

- declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181, litera a), b), d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006;

- cazier fiscal eliberat de autoritățile competente în numele ofertantului, valabil la data deschiderii ofertelor;

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data procedurii de achiziție, din care să rezulte:

a) că obiectul de activitate al ofertantului include serviciile ce fac obiectul achiziției publice;

b) că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările ulterioare.

15. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici:

- fișă de informații generale;

- informații privind cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și la cea economico-financiară pe care trebuie să Ie îndeplinească ofertantul: cifra medie anuală de afaceri: cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani = minimum 850.000 RON;

- ofertantul va trebui să prezinte o listă de dotări proprii necesare prestării serviciului.

Dotările trebuie să demonstreze capacitatea ofertantului de a presta serviciul.

16. Data transmiterii anunțului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A.: 7.12.2007.

17. Cursul leu-euro care va fi utilizat în elaborarea ofertei este cursul din data de 7.12.2007.

(2/63.781)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1001 din data de 11 decembrie 2007