Prima paginăAnunțuridecembrie 2007 › Anunturi achizitii publice 06.12.2007 partea a II-a
6 decembrie 2007

Anunturi achizitii publice 06.12.2007 partea a II-a

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
06 decembrie 2007
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 
 

Modernizare Pasaj Universitate

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

Anunț de participare numărul 40016/28.11.2007

Detaliu anunț

Stare: Publicat

Data transmiterii în SEAP: 27.11.2007 17:11

Data acceptării ANRMAP: 28.11.2007 9:43

Data publicării în SEAP: 28.11.2007 9:43

Trimite la OJ: Nu

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

1.1. Denumirea, adresa și puncte de contact:

Administrația Străzilor București

Adresa poștală: București, Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1, cod poștal 010941, sectorul 1, Punct(e) de contact: Emil Șerbănescu, telefon 021/313.81.70, e-mail: admstrpmb@yahoo.com, fax 021/313.81.70, adresa internet(URL): Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1

I.2) Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale)

Autoritate regională sau locală

- Activitate (activități)

- Servicii generale ale administrației publice

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante Nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

11.1) Descriere

11.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă Modernizare Pasaj Universitate

11.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrări

Proiectare și executare

Locul principal de executare: București, intersecția dintre bd. Regina Elisabeta, bd. Carol, bd. N. Bălcescu, bd. I. C. Brătianu

11.1.3) Anunțul implică

Un contract de achiziții publice

11.1.4) Informații privind acordul cadru

11.1.5. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Proiectare proiect tehnic și detalii de execuție și execuție lucrări la obiectivul de investiții Modernizare Pasaj Universitate

11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 45221200-4 - Lucrări de construcții de tuneluri, puțuri și pasaje subterane

74200000-1 - Servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică

11.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice

Nu

11.1.8) împărțire în loturi Nu

11.1.9) Vor fi acceptate variante Nu

11.2) Cantitatea sau domeniul contractului

11.2.1) Cantitatea totală sau domeniul

Proiectare proiect tehnic și detalii de execuție și execuție lucrări la obiectivul de investiții Modernizare Pasaj Universitate

Valoarea estimată fără TVA: 3,918,268 euro

II.2.2) Opțiuni

Da

achiziționarea de noi lucrări similare în conformitate cu art. 122, lit. J din OUG 34/2006

II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare

9 luni începând de la data atribuirii contractului

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

111.1) Condiții referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate 133000 lei - garanție de participare

III 1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante

buget local

111.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul

contract de asociere

111.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale

Nu

111.2) Condiții de participare

111.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

declarația de eligibilitate, certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor, certificat constatator emis de ORC

111.2.2) Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, bilanț contabil 2006, lichiditate, solvabilitate

111.2.3) Capacitatea tehnică

- declarația privind principalele lucrări executate în ultimii 5 ani;

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

experiența similară, recomandări, procese-verbale la terminarea lucrărilor, resurse umane, resurse tehnice, ISO 9001, ISO 14001

111.2.4) Contracte rezervate Nu

111.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii

111.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

Nu

111.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Da

Secțiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV. 1.1) Tipul procedurii Licitație deschisă

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește

- criteriile menționate în continuare

Criterii Pondere

1. Prețul ofertei 60%

2. Durata de execuție 10%

3. Programul calității propus pentru execuția lucrării 5%

4. Programul de mediu propus pentru execuția lucrării 5%

5. Resursele umane ale proiectantului 5%

6. Caracteristici tehnice și funcționale ale proiectului tehnic 15%

IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică

Nu

IV.3) Informații administrative

IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă

IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract

Nu

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv)

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.12.2007 14:00

Documente de plată: Nu

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

27.12.2007 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaților selectați

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

Română.

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Până la 27.03.2008

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor

Data: 27.12.2007 10:30

Locul: Administrația Străzilor, București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1, corp A

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

- membrii comisiei de evaluare și reprezentanții legali sau împuterniciții ofertanților

Secțiunea VI: Informații suplimentare

VI. 1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare

Nu

VI.3) Alte informații

VI.4) Căi de atac

Vl.4.1) Organism competent pentru căile de atac

Consiliu Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021/310.46.41, fax 021/310.46.41

Organism competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel București

Adresa poștală: București, șos. Olteniței nr. 107-111, sectorul 4, cod poștal 041304, telefon 021/332.10.60

Vl.4.2) Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Serviciul Juridic - Administrația Străzilor

Adresa poștală: București, Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1, cod poștal 010941, sectorul 1, telefon 021/313.81.70, fax 021/313.81.70

VI.5) Data expedierii prezentului anunț în SEAP: 27.11.2007 17:11

(14/62.895)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 984 din data de 4 decembrie 2007

 

Studiu de fezabilitate si proiectare sediu

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

1. Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa",cod fiscal 4701100, cu sediul în Iași, Str. Universității nr. 16, tel. 0232.210.582, fax 0232.210.582.

Cod IBAN: RO66TREZ406504601X000729; Cod fiscal: 4701100.

2. Procedura aplicată pentru încheierea contractului: licitație deschisă.

Tipul contractului pentru care sunt solicitate ofertele: contract servicii.

3. Locul de livrare a serviciilor: serviciul tehnic al U.M.F. Iași.

4. Natura serviciilor care urmează să fie achiziționate: Servicii de proiectare "studiu de fezabilitate și proiectare sediu

facultate de medicină dentară și bază sportivă, cod CPV 74222000-1.

5. Cantitatea de produse care trebuie furnizată: conform caietului de sarcini. Operatorii economici vor depune oferta pentru toate serviciile solicitate.

6. Opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare: nu.

7. Termenul de finalizare sau durata contractului: 60 de zile de la atribuirea contractului.

8. Nu se acceptă oferte alternative.

9. Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Universității de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa"lași, Str. Universității nr. 16, Serviciul Tehnic, tel. 0232.210582, fax: 0232/210582.

10. Costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației: 30 lei care vor fi achitați la casieria unității.

11. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 10.01.2008, ora 10.00;

b) Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa", Iași, Str. Universității nr. 16, Registratura;

c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română;

12. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 10.01.2008, ora 12.00, Serviciul Tehnic.

13. Garanția de participare solicitată: conform fișei de date. Se constituie prin scrisoare de garanție bancară sau ordin de plată.

14. Modalități principale de finanțare și de plată: venituri proprii.

15. Persoanele admise la licitație: persoane juridice.

16. Informațiile privind condițiile de eligibilitate precum și cerințele minime privind capacitatea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul se regăsesc în documentația de atribuire.

17. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

18. Criteriul de atribuire a contractului: "cea mai avantajoasă oferta economică".

(20/62.865)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 984 din data de 4 decembrie 2007

 

Studiu de fezabilitate si proiectare camin

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

1. Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa",cod fiscal 4701100, cu sediul în Iași, Str. Universității nr. 16, tel. 0232.210.582, fax 0232.210.582.

Cod IBAN: RO66TREZ406504601X000729; Cod fiscal: 4701100.

2. Procedura aplicată pentru încheierea contractului: licitație deschisă.

Tipul contractului pentru care sunt solicitate ofertele: contract servicii.

3. Locul de livrare a serviciilor: serviciul tehnic al U.M.F. Iași.

4. Natura serviciilor care urmează să fie achiziționate: Servicii de proiectare "studiu de fezabilitate și proiectare cămin

cu capacitate de 160 locuri, cod CPV 74222000-1.

5. Cantitatea de produse care trebuie furnizată: conform caietului de sarcini. Operatorii economici vor depune oferta pentru toate serviciile solicitate.

6. Opțiunea de achiziționare a unor cantități suplimentare: nu.

7. Termenul de finalizare sau durata contractului: 60 de zile de la atribuirea contractului.

8. Nu se acceptă oferte alternative.

9. Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Universității de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa"lași, Str. Universității nr. 16, Serviciul Tehnic, tel. 0232.210582, fax: 0232/210582.

10. Costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației: 30 lei care vor fi achitați la casieria unității.

11. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 10.01.2008, ora 10.00;

b) Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa", Iași, Str. Universității nr. 16, Registratura;

c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română;

12. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 10.01.2008, ora 13.00, Serviciul Tehnic.

13. Garanția de participare solicitată: conform fișei de date. Se constituie prin scrisoare de garanție bancară sau ordin de plată.

14. Modalități principale de finanțare și de plată: venituri proprii.

15. Persoanele admise la licitație: persoane juridice.

16. Informațiile privind condițiile de eligibilitate precum și cerințele minime privind capacitatea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul se regăsesc în documentația de atribuire.

17. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

18. Criteriul de atribuire a contractului: "cea mai avantajoasă oferta economică".

(19/62.864)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 984 din data de 4 decembrie 2007