Prima paginăAnunțuriaprilie 2017 › Anunț angajare arhitect debutant în cadrul Muzeului Țăranului Român
27 aprilie 2017 • Diverse

Anunț angajare arhitect debutant în cadrul Muzeului Țăranului Român

Disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

--------------------------------------------

Concurs – post de arhitect debutant în cadrul Muzeului Țăranului Român

Muzeul Țăranului Român anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de arhitect debutant.

Concursul va avea loc în datele de 11.05.2017 și 18.05.2017 la sediul instituției din Șoseaua Kiseleff nr.3, sector 1.

Acesta se va desfășura conform H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Hotărârii nr.1027/11.11.2014 de modificare a acestui Regulament.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă din bibliografia de concurs;
3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte pentru funcțiile de execuție, iar pentru funcțiile de conducere sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 70 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Datele de desfășurare a concursului:
11 mai 2017, ora 11 proba scrisă
18 mai 2017, ora 11 interviul

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane - Juridic până la data de 03.05.2017, ora 16.

Dosarul trebuie să conțină:

-       cerere de înscriere

-       copia actului de identitate,

-       copiile diplomelor de studii și atestate

-       copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă însoțite de originale pentru confirmare - în cazul în care la concurs se prezintă persoane care au vechime în muncă-

-       cazierul judiciar

-       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului eliberată de medicul de familie sau unități sanitare abilitate

-       curriculum vitae.

Contestațiile în cazul respingerii dosarelor, al rezultatelor probei scrise sau a interviului se fac în cel mult o zi lucrătoare de la afișare, iar soluționarea acestora se face într-o zi lucrătoare.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestație pentru ultima probă.

Condițiile generale de participare la concurs sunt următoarele:
a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exercițiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) cazier fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritații, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

arhitect debutant în cadrul Direcției Administrative

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în arhitectură;
- expertiză în relevare clădiri;
- experiență de lucru minimală în Autocad 3D, Archicad sau Sketchup;
- experiență în activitatea de proiectare curatorială (expoziții, amenajare muzeală, scenografie, design eveniment) constituie un avantaj.

Bibliografie:
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;
-Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigențele minime de conținut ale documentaților de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;
-Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
-Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane - Juridic al Muzeului National al Țăranului Român / telefon 021/3179661 interior 217.

Desfășurarea etapelor concursului


Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de conservator gr.I, restaurator gr.I, conservator tr.I, muzeograf gr.II, asistent cercetare științifică, muzeograf debutant, șef birou tehnic și IT gr.II, arhitect gr.II-debutant din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, se desfășoară conform următorului calendar:

a) 18 aprilie 2017, aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concurs, a datelor de depunere a dosarelor de concurs și desfășurarea etapelor concursului;
b) 03 mai 2017, ora 16:00, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;
c) 04 mai 2017- selecția dosarelor;
     05 mai 2017 - ora 14:00, afișare rezultate selecție dosare;
     08 mai 2017- depunere contestații;
     09 mai - 2017- ora 16:00, rezultat final;
d) 11 mai 2017 - ora 11:00 - proba scrisă;
     12 mai 2017 - ora 14:00, afișare rezultate probă;
     15 mai 2017 - depunere contestații;
     16 mai 2017 - ora 16:00, rezultat final probă;
e) 18 mai 2017- ora 11:00 - interviul;
     19 mai - ora 14:00, afișare rezultate probă;
     22 mai 2017 - depunere contestații;
     23 mai 2017 - ora 16:00, rezultat final probă;
f) 24 mai 2017 - afișare rezultate finale concurs.

--------------------------------------------

Disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.