Prima paginăAnunțuriaprilie 2017 › Comunicat - concurs ocupare funcții publice de execuție vacante - Primăria Municipiului Deva
24 aprilie 2017 • Diverse

Comunicat - concurs ocupare funcții publice de execuție vacante - Primăria Municipiului Deva

COMUNICAT concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții si Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului centrul de informare a cetățenilor publicat de Birou Personal in Marti , 18 Aprilie 2017, 8:26

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfășura  concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții  din Direcția urbanism, privatizare si un post de Consilier, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Serviciului centrul de informare a cetățenilor al Direcției juridice și administrație publică locală.

Concursul se va desfășura după următorul program:

                              Condiții  de  participare  la  concurs

       Condiții generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții publice persoana care :

-    are cetațenia română și domiciliul în România ;

-    cunoaște limba română, scris și vorbit ;

-    are vârsta de minimum 18 ani împliniți ;

-    are capacitatea deplină de exercițiu ;

-    are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate ;

-    îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică ;

-    îndeplinește condițiile specifice pentu ocuparea funcției publice ;

-    nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

-    nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;

-    nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege ;

Condiții specifice de participare la concurs :

  Pentru postul vacant corespunzător funcției publice de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții  din Direcția urbanism:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în arhitectură sau urbanism ;        

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minim 9 ani ;

- cunoștințe operare calculator - program AUTOCAD - nivel mediu ;

Pentru postul vacant corespunzător funcției publice de execuție Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului centrul de informare a cetățenilor al Direcției juridice și administrație publică locală:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe administrative;

           Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

            Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

   Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva,  în perioada 18 aprilie - 08 mai 2017.

Informații suplimentare la telefon : 0254/ 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

BIBLIOGRAFIA

stabilită la concursul de ocupare a  funcției publice de execuție Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul  "Serviciului centrul de informare a cetățenilor"  al "Direcției juridice și administrație publică locală" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata - Monitorul Oficial nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, Monitorul Oficial nr. 525 / 2007

3. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata - Monitorul Oficial nr. 123 / 2007 cu modificările și completările ulterioare

4. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - TITLUL IV -  Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice - Monitorul Oficial nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

5. ORDONANTA nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 84 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare

6. HOTARARE nr. 1.723 / 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul - MONITORUL OFICIAL nr. 1009 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

BIBLIOGRAFIA

stabilită la concursul de ocupare a  funcției publice de execuție deConsilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul  Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții  din Direcția urbanism

--

Ec. Antonela Ivanov,
Secretar Executiv

Ordinul Arhitecților din România 
Filiala Teritorială Hunedoara

str. Andrei Mureșan, bl. 2, parter, cod postal 330088
municipiul Deva, județul Hunedoara
T:  004(0)254 234 540
F:  004(0)254 234 540
M: 004(0)770 933 152
E:  oarhunedoara@gmail.com
W: http://www.oarhunedoara.ro/