Prima paginăAnunțurioctombrie 2008 › Achizitii publice 08.10.2008
8 octombrie 2008

Achizitii publice 08.10.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

8 octombrie 2008

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA; ACHIZITIE DE LUCRARI

Realizare utilitati,dotare si amenajare cladire.

Anunt de participare, SEAP nr. 65142/1.10.2008.

Sectiunea I: Autoritatea contractanta.

1.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Ministerul Economiei si Finantelor.

Adresa postala: Bucuresti, bulevardul Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, cod postal 030669, România, punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare PHARE, tel. +4021/326.55.55/219, în atentia: dlui Mihai Salajan, email: mihai.salajan@mfinante.ro, fax +4021/326.87.09/326.87.30, adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro, adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro.

1.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale):

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.

Activitate (activitati):

- Servicii generale ale administratiilor publice.

Autoritatea contractanta actioneaza în numele altor autoritati contractante: nu.

Sectiunea II: Obiectul contractului.

11.1) Descriere.

11.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: Centrul National SIS.

11.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor.

Lucrari

Proiectare si executare.

Locul principal de prestare: Bucuresti.

11.1.3) Anuntul implica:

Un contract de achizitii publice.

11.1.4) Informatii privind acordul-cadru.

11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:

Realizarea: studiului de fezabilitate, realizarea proiectului de executie a cladirii, realizarea lucrarilor de constructie aferente cladirii dedicate Centrului National SIS, realizarea utilitatilor, dotarea si amenajarea cladirii SIS si a amplasamentului acesteia.

11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev. 2); 71315000-9 - Instalatii tehnice de constructii (Rev. 2); 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev. 2);

79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev. 2).

11.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: da.

11.1.8) împartire în loturi: nu.

11.1.9) Vor fi acceptate variante: nu.

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului.

11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul.

Realizarea studiului de fezabilitate, realizarea proiectului de executie a cladirii, realizarea lucrarilor de constructie aferente cladirii dedicate Centrului National SIS, realizarea utilitatilor, dotarea si amenajarea cladirii SIS si a amplasamentului acesteia.

Valoarea estimata fara T.V.A.: 8.194.540 euro.

II.2.2) Optiuni: nu.

II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare:

începând de la 2.12.2008 pâna la 1.10.2009.

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice.

111.1) Conditii referitoare la contract.

111.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate:

Garantia de participare - 160.000 euro (scrisoare de garantie bancara). Garantie de buna executie - 10% din valoarea contractului fara T.V.A.

111.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante:

Program finantat prin Facilitatea Schengen 100%.

111.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Acord de asociere legalizata, cu desemnarea unui leader de asociere.

111.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: nu.

111.2) Conditii de participare.

111.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul registrului comertului sau echivalent din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.

2. Adresa de la Curtea Districtuala/ Instanta Competenta/ Agentie Guvernamentala unde îsi are sediul compania/ sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este în insolventa/faliment/aranjament cu creditorii.

3. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia societatea îsi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.

4. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.

5. Certificat pentru plata C.A.S. (pentru statele în care autoritatile fiscale nu colecteaza si C.A.S.).

6. Cazier judiciar pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati în certificatul constatator precum si pentru persoana împuternicita (unde este cazul) ce semneaza declaratia referitoare la art. 180 si 181, respectiv declaratie privind eligibilitatea.

7. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil), (în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. De asemenea, subcontractorii trebuie sa prezinte acest formular).

Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente conform art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006. Toate certificatele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.

111.2.2) Capacitatea economica si financiara.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

a) Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) pe ultimii trei ani financiari încheiati (2005, 2006, 2007).

b) Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) pe ultimii trei ani financiari încheiati (2005, 2006 si 2007).

c) Ofertantul (operatorul economic sau liderul asocierii de operatori economici) va prezenta o scrisoare bancara de confirmare a accesului la o linie de credit dedicata pentru proiectul pentru care se depune oferta.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

a) de cel putin 8.194.540 euro;

b) sa fie pozitiva;

c) pentru o suma de 275.000 euro.

111.2.3) Capacitatea tehnica.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

a) Lista personalului responsabil - "cheie" care va fi angajat în cadrul contractului, manager proiect.

Personal cu studii superioare în proiectare: arhitectura, rezistenta, instalatii sanitare, instalatii ventilatii, instalatii electrice, instalatii încalzire, instalatii comunicatii.

În executie: diriginte de santier, inginer constructii civile, inginer structuri sudate, expert achizitii echipamente comunicare, manager asigurarea calitatii, inginer curenti slabi.

b) Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) a finalizat în ultimii 5 ani (calculati pâna la data depunerii ofertelor) cel putin 1 contract de lucrari în domeniul constructiilor civile (proiectare si executie).

c) Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

a) între 8-10 ani.

b) De cel putin 2.400.000 euro.

c) ISO 9001 sau echivalent.

111.2.4) Contracte rezervate: nu.

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii.

111.3.1) Prestarea serviciilor în cauza este rezervata unei anumite profesii: nu.

111.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili ipentru prestarea serviciilor respective: nu.

Sectiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV. 1.1) Tipul procedurii: licitatie deschisa.

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut.

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica: nu.

IV.3) Informatii administrative.

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta.

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: da.

Anunt de intentie:

Numarul anuntului în JO: 2008/S147-197679 din data de 31.07.2008.

Alte publicari anterioare:

Numarul anuntului în JO: 2008/S153-206291 din data de 8.08.2008.

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv).

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2008, ora 16.30.

Documente de plata: nu.

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 3.11.2008, ora 12.30.

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare a candidatilor selectati.

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea de participare: româna.

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa îsi mentina oferta: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data: 3.11.2008, ora 14.00.

Locul: O.P.C.P., Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, România.

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da.

Reprezentantii legali ai firmei.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare.

VI. 1) Contractul este periodic: nu.

VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: da.

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Facilitatea Schengen RO-FSCH 2, extinderea implementarii Sistemului Informatic National de Semnalari la nivel national.

VI.3) Alte informatii.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Adresa postala: Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, cod postal 030084, România, tel. +40 (21) 310.46.42, e-mail: office@cnsc.ro, fax +40 (21) 310.46.41, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.

Organism competent pentru procedurile de mediere:

Ministerul Economiei si Finantelor- O.P.C.P.

Adresa postala: Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, cod postal 030669, România, tel. +4021/326.55.55, e-mail: oana.arat@mfinante.ro, fax +4021/326.87.09/326.87.30, adresa internet (URL): www.mfinante.ro/OPCP.

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac.

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac.

Contestatia poate fi depusa în orice faza a procedurii de atribuire, în conditiile art. 272 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac.

Ministerul Economiei si Finantelor - O.P.C.P.

Adresa postala: Bucuresti, b-dul Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, cod postal 030664, România, tel. +4021/326.55.55, e-mail: oana.arat@mfinante.ro, fax. +4021/326.87.09/326.87.30, adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro.

VI.5) Data expedierii prezentului anunt catre SEAP: 29.09.2008, ora 12.52.

(5/77.939)

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 366 din data de 6 octombrie 2008