Prima paginăAnunțuriseptembrie 2008 › Achizitii publice 10.09.2008
10 septembrie 2008

Achizitii publice 10.09.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
10 septembrie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

 

Reabilitare scoală general㠖 studiu de fezabilitate, proiect tehnic.

1. Primăria Municipiul Târnăveni, cod fiscal 4323535, cu sediul în Târnăveni, Piața Primăriei nr. 7, telefon 0265/443400; 0265/446112, fax 0265/446312.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestare: licitație deschisă.

3. a) Locul prestării serviciului: Primăria Municipiului Târnăveni, județul Mureș.

b) Categoria serviciului ce se va achiziționa: revizuirea SF, elaborarea analizei socio-economice, întocmire PT, DE și CS - reabilitarea Școlii Generale nr. 3 și accesul la școală prin str. 1 Iunie - cod CPV 74131500-1; 74232120-1.

4. Durata de prestare a serviciului: 100 zile de la data atribuirii contractului.

5. Se interzic depunerea de oferte alternative.

6. Denumirea și adresa serviciului de la care se poate obține un exemplar al documentației de atribuire: Primăria Municipiului Târnăveni, sediul P-ța Primăriei nr. 7, camera nr. 30, ing. Dobai Lorand, tel. 0265/443400; 0265/446112, fax 0265/446312.

7. Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar: 100 lei (RON) la casieria Primăriei Municipiului Târnăveni sau prin ordin de plată în contul RO43TREZ4795006XXX000044, cod fiscal 4323535.

8. Garanția de participare: 800 lei (RON) la casieria Primăriei Municipiul Târnăveni sau prin ordin de plată în contul RO43TREZ4795006XXX000044, cod fiscal 4323535.

9. Data limită pentru clarificarea solicitărilor: 12.09.2008, ora 14.00.

10. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.09.2008, ora 9.00.

b) Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele: Primăria Municipiul Târnăveni, P-ța Primăriei nr. 7, la registratură.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română.

11. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 18.09.2008, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, P-ța Primăriei nr. 7.

12. Modalități principale de finanțare și de plată: bugetul local, ordine de plată vizate de Trezoreria Târnăveni, în baza facturilor vizate.

13. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanți căruia i s-a atribuit contractul de furnizare: contract de asociere legalizat.

14. Informații privind condițiile de eligibilitate, precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul: să nu fie în stare de faliment ori lichidare, și-a îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor și a taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, să prezinte documentele solicitate de Primăria Municipiului Târnăveni conform fișei de date.

15. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă: 60 de zile.

16. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: cea mai avantajoasă ofertă economică.

17. Data transmiterii în Monitorul Oficial al României a anunțului de intenție: nu este cazul.

18. Data transmiterii anunțului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A.: 22.08.2008.

(7/77.444)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 336 din data de 8 septembrie 2008