Prima paginăAnunțuriseptembrie 2008 › Anunt achizitii publice 02.09.2008
2 septembrie 2008

Anunt achizitii publice 02.09.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
2 septembrie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

Lucrări de construcții, servicii de arhitectură, de inginerie de construcții și servicii convexe de consultanță tehnică, servicii privind mediul.

Anunț de participare numărul 60946/9.08.2008.

Detaliu: anunț.

Stare: publicat.

Data transmiterii în SEAP: 7.08.2008, 17.13.

Data acceptării ANRMAP: 8.08.2008, 13.59.

Data trimiterii la OJ: 8.08.2008.

Data publicării în SEAP: 9.08.2008, 1.30.

Trimite la OJ: da.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă.

I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Ministerul Economiei și Finanțelor, adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, punct(e) de contact: Oficiul de Plăți și Contractare Phare, bd. Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sectorul 3, telefon +4021/326.55.55, interior 561, în atenția: Ion Danuț Iconaru, email: ion.iconaru@mfinante.ro, fax +4021/326.87.30, adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro, adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro.

I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale):

Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.

Activitate (activități): servicii generale ale administrațiilor publice.

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu.

Secțiunea II: Obiectul contractului.

II. 1) Descriere.

II. 1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Implementarea măsurilor de protecție a mediului la unitatea de întreținere a materialului rulant aparținând CFR Călători.

II. 1. 2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor.

Furnizare

Proiectare și executare

Locul principal de executare: Depoul București Călători, situat în București, Calea Griviței nr. 347, sectorul 1.

II. 1. 3) Anunțul implică: un contract de achiziții publice.

II. 1. 4) Informații privind acordul-cadru.

II. 1. 5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

Implementarea măsurilor de protecție a mediului la unitatea de întreținere a materialului rulant aparținând CFR Călători.

Lucrările solicitate sunt descrise în caietele de sarcini pentru Lotul 1 și pentru Lotul 2.

II. 1. 6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):

45000000-7 - lucrări de construcții;

74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică;

90120000^1 - servicii de eliminare a deșeurilor;

90310000-3 - servicii privind mediul.

II. 1. 7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: da.

II. 1. 8) Împărțire în loturi: da.

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II. 1. 9) Vor fi acceptate variante: nu.

II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului.

II. 2. 1) Cantitatea totală sau domeniul:

Implementarea măsurilor de protecție a mediului la unitatea de întreținere a materialului rulant aparținând CFR Călători.

domeniul-lucrări

Lotul 1 - Remediere sol și apă subterană în zona stației de alimentare cu combustibil și a depozitului de lubrefianți.

Lotul 2 - Construire stație de alimentare cu combustibil și centru de distribuție și stocare a lubrefianților.

Valoarea estimată fără T.V.A.: 500.000 euro.

II. 2. 2) Opțiuni: nu.

II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni începând de la data atribuirii contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice.

III. 1) Condiții referitoare la contract.

III. 1.1) Depozite valorice și garanții solicitate:

Garanția de participare: 1.800 euro pentru Lotul 1; 8.200 euro pentru Lotul 2. Scrisoare de garanție bancară. Garanție de bună execuție 10% din valoarea contractului fără T.V.A.

III. 1. 2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante:

Phare 2006/018-147.03.10. Plățile se vor face conform clauzelor contractuale.

III. 1. 3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul: se va legaliza asociația constituită după ce oferta este declarată câștigătoare.

III. 1. 4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: nu.

III. 2) Condiții de participare.

III. 2. 1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

Încadrarea în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 180 și la art. 181 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Formularul 5 - Declarație privind eligibilitatea.

Formularul 6 - Declarație privind calitatea de participant la procedură.

1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent.

2. Adresa de la Instanța Competentă/Curtea Districtuală/Agenție Guvernamentală din care să rezulte că operatorul economic nu este în insolvență/faliment/aranjament cu creditorii.

3. Certificat de atestare fiscală.

4. Certificat privind plata impozitelor și taxelor locale.

5. Certificat pentru plata CAS.

6. Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii așa cum sunt menționați în certificatul constatator care semnează declarația privind eligibilitatea. În cazul în care declarația menționată este semnată de o persoană împuternicită se va prezenta cazierul judiciar pentru această persoană precum și cel al administratorului/administratorilor care a/au împuternicit această persoană.

7. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).

III. 2. 2) Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Bilanțurile contabile aferente exercițiilor financiare (2005, 2006 și 2007) vizate și înregistrate de organele competente în condițiile art. 185 din O.u.g. nr. 34/2006.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

a. Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) pe ultimii trei ani (2005, 2006 și 2007) trebuie să fie pozitivă.

b. Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) pe ultimii trei ani (2005, 2006 și 2007) trebuie să fie mai mare de: Lot. 1 - minim 100.000 euro; Lot 2 - minim 400.000 euro.

III. 2. 3) Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

a. Lista personalului responsabil - "cheie" care va fi angajat în cadrul contractului, descrie pe scurt pregătirea profesională și experiența (conform Formularului 8.1).

b. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani. Documente suport (copii după contracte, recomandări, procesele-verbale de recepție (preliminară sau finala etc.) care vor conține obligatoriu date referitoare la:

- beneficiarul lucrărilor;

- tipul lucrărilor efectuate;

- perioada în care s-a realizat lucrarea;

- valoarea lucrărilor.

c. Ofertantul trebuie să prezinte informații referitoare la dotările specifice lucrărilor de construcții montaj prin completarea Formularului 19.

d. Certificarea sistemului de management al calității, respectiv ISO 9001 sau echivalent. În cazul unei asocieri, această condiție trebuie îndeplinită de cel puțin liderul asocierii.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e).

a. Personalul cheie propus trebuie să aibă: Lot 1 - minim 1 expert cheie care să aibă minim 1 an experiență în lucrări de construcții montaj/remediere sol/remediere apă subterană. Lot 2 - minim 2 experți cheie care să aibă minim 3 ani experiență în lucrări de construcții montaj. Tot personalul cheie trebuie să-și declare disponibilitatea pentru proiect, b. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) a finalizat în ultimii trei ani, calculați la data deschiderii ofertelor, cel puțin 1 contract în domeniul execuției de lucrări de construcții, participarea ofertantului fiind de minimum: 30.000 euro - Lotul 1 -120.000 euro - Lotul 2. d. Ofertantul trebuie să aibă implementat un sistem de management al calității respectiv ISO 9001 sau echivalent, în domeniul lucrări de construcții.

III. 2. 4) Contracte rezervate: nu.

III. 3) Condiții specifice pentru contractele de servicii.

III. 3. 1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu.

III. 3. 2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: nu.

Secțiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV: 1. 1) Tipul procedurii: licitație deschisă.

IV. 2) Criterii de atribuire

IV. 2. 1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.

IV. 2. 2) Se va organiza o licitație electronică: nu.

IV. 3) Informații administrative.

IV. 3. 1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 479.318/6.08.2008.

IV. 3. 2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: da.

Anunț de intenție

Numărul anunțului în JO: 2008/S 27-036117 din 8.02.2008.

IV. 3. 3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.09.2008, 9.00.

Documente de plată: nu.

IV. 3. 4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 22.09.2008, 10.00.

IV. 3. 5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaților selectați.

IV. 3. 6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: română.

IV. 3. 7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor).

IV. 3. 8) Condiții de deschidere a ofertelor:

Data: 22.09.2008, 12.00.

Locul: OPCP - București, bd. Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sectorul 3.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.

Membri ai comisiei de evaluare, împuterniciți ai operatorilor economici, observatori MEF, alte persoane autorizate de conducerea autorității contractante.

Secțiunea VI: Informații suplimentare.

VI. 1) Contractul este periodic: nu.

VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: da.

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): Phare 2006/018-147.03.10 - îmbunătățirea siguranței, calității serviciilor în sectorul transporturi.

VI. 3) Alte informații:

VI. 4) Căi de atac

VI. 4. 1) Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021.310.46.41, email: office@cnsc.ro, fax 021.310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.

Organism competent pentru procedurile de mediere.

Oficiul de Plăți și Contractare Phare, adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, telefon +40.21.326.55.55, email: mioara.diaconescu@mfinante.ro, fax 0040.21.326.87.30, 004021.326.87.09, adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro.

VI. 4. 2) Utilizarea căilor de atac.

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac.

Conform art. 272 ( 2) și art. 280 (5) din O.U.G. nr. 34/2006.

VI. 4. 3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac. Oficiul de Plăți și Contractare Phare, adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, telefon +40.21.326.55.55, email: andreea.chirita@mfinante.ro, fax 0040.21.326.87.30/004021326.87.09, adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro.

VI. 5) Data expedierii prezentului anunț către SEAP: 7.08.2008, 17.13.

Informații privind loturile:

Lot nr. 1: Denumire: Remediere sol și apă subterană în zona stației de alimentare cu combustibil și a depozitului de lubrefianți.

1. Descriere succintă

Lucrări de remediere a solului și a apei subterane în zona stației de alimentare cu combustibil și a depozitului de lubrefianți din Depoul București Călători.

2. Clasificare CPV (vocabularul comun de achiziții):

45000000-7 - lucrări de construcții;

74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică;

90120000-1 - servicii de eliminare a deșeurilor;

90310000-3 - servicii privind mediul.

3. Cantitatea și domeniul

Remediere sol și apă subterană, design și execuție lucrări conform caiet de sarcini.

Valoarea estimată fără T.V.A.: 90.000 euro.

4. Indicații privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/de finalizare

Durata: 6 luni de la data adjudecării contractului.

5. Informații suplimentare privind loturile

Lot nr. 2: Denumire: Construire stație de alimentare cu combustibil și centru de distribuție și stocare a lubrefianților

1. Descriere succintă

Lucrări pentru realizarea unei stații moderne de alimentare cu combustibil și a unui centru de stocare și distribuție a lubrefianților, echipate cu mijloace de prevenire a pierderilor și cu sistem de drenaj al apelor pluviale, la Depoul București Călători.

2. Clasificare CPV (vocabularul comun de achiziții):

45000000-7 - lucrări de construcții;

74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică;

90310000-3 - servicii privind mediul.

3. Cantitatea și domeniul

Design și execuție lucrări conform caietului de sarcini.

Valoarea estimată fără T.V.A.: 410.000 euro.

4. Indicații privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/de finalizare

Durata: 12 luni de la data adjudecării contractului.

5. Informații suplimentare privind loturile.

(1/77.079)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 14 august 2008

 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Reabilitare și modernizare spații de îmvățământ-studiu de fezabilitate, proiectare

Anunț de participare nr. 61223/13.08.2008

Secțiunea I. Autoritatea contractantă

I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Ministerul Economiei și Finanțelor.

Adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, punct(e) de contact: Oficiul de plăți și contractare PHARE, telefon 0040/21/326.55.55, interior 209, în atenția lui Beatrice Daniela Nanis, e-mail beatrice.nanis@mfinante.ro, fax 0040/21/326.87.09, 0040/21/326.87.30, adresa internet (URL) http://cfcu.mfinante.ro, adresa profilului cumpărătorului www.e-licitatie.ro.

I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale): minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.

Activitate (activități): servicii generale ale administrațiilor publice.

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu.

Secțiunea II: Obiectul contractului

II. 1) Descriere

II. 1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: servicii de consultanță și asistență tehnică.

II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: servicii; 12 - servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică, servicii de testări și analize tehnice.

Locul principal de prestare: Locul de prestare a serviciilor va fi la sediile liceelor MIRA din Ploiești și Buzău.

II. 1.3) Anunțul implică un contract de achiziții publice.

II. 1. 4) Informații privind acordul-cadru

II. 1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

Prestatorul va realiza studiul de fezabilitate, proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor din cele două locații ale Centrului Multifuncțional de Pregătire Schengen, proiectului tehnic și documentația de atribuire în vederea realizării Centrului, va stabili un model organizatoric și funcțional al Centrului și va instrui personalul din partea achizitorului care va participa la managementul proiectului.

II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):

74231000-7 - servicii de consultanță în domeniul ingineriei și al construcțiilor

72220000-3 - servicii de consultanță privind sistemele informatice și servicii de consultanță tehnică

80420000-4 - servicii de formare.

II. 1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: da.

II. 1.8) împărțire în loturi: nu.

II. 1.9) Vor fi acceptate variante: nu.

II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului

II. 2.1) Cantitatea totală sau domeniul: conform caietului de sarcini.

Valoarea estimată fără TVA.: 1.000.000 euro.

II. 2.2) Opțiuni: nu.

II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 24 luni începând de la data atribuirii contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III. 1) Condiții referitoare la contract

III. 1.1) Depozite valorice și garanții solicitate

Garanția de participare: 20.000 euro; valabilitatea acesteia 90 de zile de la data depunerii ofertei; garanția de bună execuție va fi 10% din prețul contractului, exclusiv T.V.A.

III. 1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante: Fonduri Facilitatea Schengen Proiect: RO-FSCH 5 Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen.

III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de agenți economici căruia i se atribuie contractul: acord de asociere legalizat.

III. 1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: nu.

III. 2) Condiții de participare

III. 2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

încadrarea în una sau mai multe dintre situațiile la art. 180 și art. 181 din OUG nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedură. Se solicită:

1. certificat constatator eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;

2. adresa de la instanța competentă/Curtea Districtuală/agenție guvernamentală unde își are sediul compania/sucursala sau echivalent din care să rezulte că operatorul economic nu este în insolvență/faliment/aranjament cu creditorii;

3. certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căreia societatea își are sediul social privind plata obligațiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor.

4. certificat privind plata impozitelor și taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor;

5. certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autoritățile fiscale nu colectează și CAS) valabil la data deschiderii ofertelor;

6. cazier judiciar pentru administrator(i) așa cum sunt menționați în certificatul constatator, precum și pentru persoana împuternicită (unde este cazul) ce semnează declarația referitoare la art. 180 și art. 181, respectiv declarație privind eligibilitatea;

7. cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).

III. 2.2) Capacitatea economică și financiară:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

1. media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună)

2. media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună)

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

1. să fie pozitivă pe ultimii trei ani financiari încheiați (2005, 2006, 2007);

2. trebuie să depășească valoarea de 1.000.000 euro pe ultimii trei ani financiari încheiați (2005, 2006, 2007).

III. 2.3) Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

1. experiența similară

2. experiența profesională

3. standard de asigurare a calității - ISO 9001 sau echivalent.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

1. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze experiența în domeniul proiectării unor lucrări de construcții civile din domeniul învățământului sau pregătirii profesionale, cu beneficiari din structuri naționale sau internaționale, prin intermediul a maximum 3 proiecte - finalizate în ultimii 3 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei - valoarea cumulată a acestor proiecte fiind de minimum 500.000 euro, aceasta reprezentând participarea ofertantului.

2. Ofertantul (operator economic sau membrii grupului de operatori economici împreună) să dispună de cel puțin 10 persoane care să lucreze pe domeniul specific al contractului (construcții, IT și instruire profesională), care pot fi disponibile pe toată perioada de derulare a contractului.

3. Operatorul economic (sau fiecare dintre membrii asocierii de operatori economici) să dovedească faptul că este certificat în conformitate cu standardul de asigurare a calității - ISO 9001 sau echivalent.

III. 2.4) Contracte rezervate: nu.

III. 3) Condiții specifice pentru contractele de servicii

III. 3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu.

III. 3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: da.

Secțiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.

IV. 2) Criterii de atribuire

IV. 2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.

IV. 2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.

IV. 3) Informații administrative

IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă

IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: da, anunț de intenție.

Numărul anunțului în JO: 2008/S105-140960 din 31.05.2008.

IV. 3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv)

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2008, ora 16.30.

Documente de plată: nu.

IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 26.09.2008, ora 10.00.

IV. 3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare a candidaților selectați

IV. 3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: limba română.

IV. 3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să mențină oferta: 90 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor).

IV. 3.8) Condiții de deschidere a ofertelor

Data: 26.09.2008, ora 12.00.

Locul: Oficiul de Plăți și Contractare Phare, București, bd. Mircea Vodă, 44, intrarea B, sectorul 3.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da, reprezentanții împuterniciți ai firmelor.

Secțiunea VI. Informații suplimentare

VI. 1) Contractul este periodic: nu.

VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: da.

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): program Facilitatea Schengen, Proiectul RO-FISCH 5 Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen.

VI. 3) Alte informații

Modul de aplicare a cerințelor menționate la punctul III. 2) "Condiții de participare" se explică detaliat în documentația de atribuire. Ofertantul va lua în considerare în prezentarea ofertei descrierea detaliată a acestor cerințe, așa cum sunt prevăzute în documentația de atribuire - fișa de date a achiziției.

VI. 4) Căi de atac

VI. 4.1) Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, telefon +40(021)310.46.41, e-mail office@cnsc.ro, fax +40 (021) 310.46.42, adresa internet (URL) www.cnsc.ro.

Organism competent pentru procedurile de mediere:

Ministerul Economiei și Finanțelor - Oficiul de Plăți și Contractare Phare

Adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, telefon +4021 326.55.55, interior 615, e-mail: oana.arat@mfinante.ro, fax 0040/21/326.87.09, 0040/21/326.87.30, adresa internet (URL): http://cfcu.mfinante.ro.

VI. 4.2) Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: contestația poate fi depusă în orice fază a procedurii de atribuire, în condițiile art. 272 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

VI. 4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac: Ministerul Economiei și Finanțelor - Oficiul de Plăți și Contractare Phare - Serviciul Juridic.

Adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, telefon 326.55.55, interior 615, e-mail oana.arat@mfinante.ro, fax 0040/21/326.87.09, 0040/21/326.87.30, adresa internet (URL) http://cfcu.mfinante.ro.

VI. 5) Data expedierii prezentului anunț în S.E.A.P.: 12.08.2008, ora 10.44..

(16/77.139)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 315 din data de 19 august 2008