Prima paginăAnunțuriiulie 2008 › Anunt achizitii publice 16.07.2008
16 iulie 2008

Anunt achizitii publice 16.07.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
16 iulie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

 

Reparații generale și de renovare, proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice.

1. Școala Națională de Studii Politice și Administrative cu sediul în București, Str. Povernei nr. 6-8, sector 1, cod fiscal 9510194, tel. 318.08.97/3180898: int. 1161, 1173, fax: 312.25.35, e-mail: postamentel_mariana@snspa.ro, petras@snspa.ro.

2. Procedura aplicată: licitație deschisă.

3. Locul de execuție a lucrării: orașul Pantelimon, Bdul Biruinței nr. 25, județul Ilfov.

4. Natura și dimensiunile lucrării, caracteristici generale: Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru "Reabilitare și modernizare Pavilion B 1 - Spații de învățământ". Expertiză tehnică, proiect tehnic și detalii de execuție, întocmire documentație avize, autorizație de construire, asistență tehnică pe perioada de execuție, execuție lucrări.

coduri CPV: 45453000-7, 74232200-6.

5. Nu există posibilitatea achiziționării ulterioare a unor lucrări similare.

6. Durata contractului: 6 luni de la data atribuirii contractului.

7. Nu sunt admise oferte alternative.

8. Documentația de atribuire se obține de la: sediul SNSPA, Str. Povernei, nr. 6-8, sectorul 1, București, tel. 021.314.03.83, fax: 021.312.70.94, persoană de contact ing. Postamentel Mariana.

9. Costul documentației: 5 lei, plata urmând a se efectua în numerar la casieria SNSPA.

10. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 11.08.2008, ora 11.00.

b) Adresa la care se transmit ofertele: SNSPA, Str. Povernei, nr. 6-8, sectorul 1, București, registratura generală.

c) Limba de redactare a ofertelor: limba română.

11. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 11.08.2008, ora 12.00, la sediul SNSPA, Str. Povernei nr. 6-8, sectorul 1, București.

12. Garanțiile solicitate de autoritatea contractantă:

a) Garanția de participare este de 43.000 RON.

b) Garanția de bună execuție va reprezenta 8% din valoarea contractului fără T.V.A.

13. Modalitate de finanțare: venituri bugetare.

14. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: asociere.

15. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici:

1. Declarație de eligibilitate.

2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181.

3. Certificate fiscale pentru confirmarea privind plata taxelor și impozitelor locale și cele la bugetul general consolidat.

4. Certificat de înregistrare fiscală și certificat constatator eliberat de ORC.

16. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici:

a) Declarație privind cifra medie de afaceri pe ultimii 5 ani. Cifra medie de afaceri: cel puțin egală cu 4.000.000 lei;

b) Bilanț contabil la 31.12.2007 vizat de DGFP;

c) Balanța de verificare la 31.05.2008;

d) Declarație cu principalele contracte de servicii și lucrări prestate și/sau executate în ultimii 3 ani, respectiv 5 ani;

e) Certificate: ISO 9001/2001 (pentru lucrări și servicii)/echivalente; ISO 14001/2005 sau echivalent: OHSAS 18001;

f) Informații privind personalul tehnic de specialitate și de asigurare a calității desemnat pentru îndeplinirea contractului;

g) Declarații privind echipamentele tehnice și utilajele de care dispune pentru îndeplinirea contractului;

h) Informații privind subcontractanții;

i) Se vor prezenta 3 contracte de lucrări similare în valoare totală de 2.000.000 lei.

Un contract de servicii similar în valoare de 99.000 lei.

17. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă - 90 zile.

18. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(14/76.423)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 280 din data de 14 iulie 2008