Prima paginăAnunțuriiulie 2008 › Anunt achizitii publice 15.07.2008
15 iulie 2008

Anunt achizitii publice 15.07.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
15 iulie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii convexe de consultanță tehnică

1. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, cu sediul în București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, cod fiscal 13729380, telefon 021 - 056223, fax 021-4056208, organizează în data de 24 iulie 2008, ora 10.30, licitația deschisă având ca obiect atribuirea contractului pentru servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții Proiect tip pentru grădinițe cu program normal cu 2, 4 săli de grupă și grădinițe cu program prelungit cu 4, 6 săli de grupă.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: licitație deschisă.

3. Locul prestării serviciilor: sediul ofertanților.

4. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 12 - servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică, servicii de testări și analize tehnice.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):

74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică.

5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: se solicită studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție.

6. Opțiunea de achiziționare a unor servicii similare: achiziționarea ulterioară de noi servicii similare de la câștigătorul licitației.

7. Prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice: nu.

8. Divizare pe loturi: nu.

9. Durata contractului: 105 zile, începând de la data atribuirii contractului.

10. Nu se admit oferte alternative.

11. Caietul de sarcini poate fi obținut de la: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - Unitatea de Management a Proiectelor privind Reabilitarea Școlilor, str. Spiru Haret nr. 12, cam. 54, sector 1, București, cod poștal 010176, telefon 021 310 22 07, fax 021.310.22.08, e-mail: office@schoolrehabilitation.ro.

12. Costul documentației este de 50 RON pentru caietul de sarcini și se achită la casieria Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1.

13. Termenul limită de primire a ofertelor: 24 iulie 2008, ora 10.00.

Adresa la care se transmit ofertele: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - Unitatea de Management a Proiectelor privind Reabilitarea Școlilor, str. Spiru Haret nr. 12, cam. 54, sector 1, București, cod poștal 010176, telefon 021 310 22 07, fax 021.310.22.08, e-mail: office@schoolrehabilitation.ro.

Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

14. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 24 iulie 2008, ora 10.30, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - Unitatea de Management a Proiectelor privind Reabilitarea Școlilor, str. Spiru Haret nr. 12, cam. 54, sector 1, București.

15. Garanția pentru participare la licitație va fi în cuantum de 8.600 RON și se va constitui sub forma unei scrisori de garanție bancară în favoarea autorității contractante, având o valabilitate de 90 de zile.

16. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante: bugetul de stat.

17. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul: asociere.

18. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici:

- documente care dovedesc eligibilitatea (declarație pe proprie răspundere, certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele locale componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România, eliberate cu cel mult 30 zile înainte de data anunțată pentru depunerea ofertelor, declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;

- documente care dovedesc înregistrarea (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, în original, complet, care să cuprindă toate datele referitoare la firmă, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data anunțată pentru depunerea ofertelor; copie legalizată de pe statutul societății; copie legalizată de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial).

19. Criterii de calificare privind situația economico-financiară:

- fișa cu informații generale despre ofertant;

- bilanțul contabil și contul de profit și pierderi la data de 31.12.2005, 31.12.2006 și 31.12.2007, vizat și înregistrat de organele competente;

- declarație privind cifra de afaceri anuală din ultimii 3 ani.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): cifra de afaceri medie anuală din ultimii 3 ani, minimum 850.000 RON, echivalentul a 240.000 euro.

Criterii de calificare privind capacitatea tehnică și profesională:

- declarație privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani;

- recomandări din partea autorităților publice, în cazul în care ofertanții au avut contracte similare în derulare cu autorități publice;

- informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;

- documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calității al operatorului economic care depune oferta - prezentarea dovezii existenței unui sistem de asigurare a calității (Standarde internaționale seria ISO 9001 sau echivalent).

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Ofertantul va face dovada îndeplinirii și finalizării în ultimii 3 ani, cel puțin a unui contract ce a avut ca obiect un proiect similar și care a avut o valoare minimă de 130.000 RON, echivalentul a 36.000 euro.

20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 zile.

21. Criterii de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea criteriilor enunțare în caietul de sarcini.

(12/76.356)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 10 iulie 2008