Prima paginăAnunțuriiulie 2008 › Anunt achizitii publice 04.07.2008
4 iulie 2008

Anunt achizitii publice 04.07.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
4 iulie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

 

Proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

 

1. Autoritatea contractantă: MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR - UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI, cod fiscal 21955256, cu sediul în București, șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, telefon/fax: 021-222.84.79 cont nr. RO94TREZ70023670120XXXXX deschis la D.T.C.RM.B.

2. a) Procedura de atribuire aleasă pentru atribuirea contractului de servicii: licitație deschisă.

b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: contract de servicii.

3. Locul de predare a proiectului: sediul M.C.C. - U.M.P.

4. Natura serviciilor care urmează să fie prestate: documentația tehnico-economică la fazele: S.F. + E.T. + P.T. + P.A.C. + D.E. și Documente pentru organizarea licitației de lucrări consolidare, restaurare și amenajare la Muzeul Național "George Enescu" - Palatul Cantacuzino, cod CPV 74232200-6. Faza SF se va elabora pentru toate Obiectele ansamblului iar fazele ET, PT, PAC, DE și Documentele pentru organizarea licitației de lucrări se vor elabora numai pentru Obiectul Palatul Cantacuzino - Muzeul Național "George Enescu". Valoarea estimată pentru serviciile de proiectare: 313.000 euro.

6. Nu se acceptă oferte alternative.

7. Durata contractului de servicii: 120 zile.

8. a) Documentația de atribuire a fost publicată în SEAP (www.e-licitatie.ro) și este accesibilă începând cu data publicării anunțului de participare.

9. a) Termenul limită de depunere a ofertelor: 8.08.2008, ora 11,30.

b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul M.C.C. - U.M.P. Șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, București.

c) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 8.08.2008, ora 12.00, M.C.C. - U.M.P. Șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, București.

d) Limba de redactare a ofertei: limba română.

10. Modalități principale de finanțare și de plată a serviciilor: credite externe contracte și garantate de către stat prin Acordul de împrumut F/P 1572 (2006) din 4.05.2007 încheiat între România și B.D.C.E., precum și bugetul de stat.

11. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile.

12. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" (criterii: prețul ofertei - 30 %, propunerea tehnică - 70 %).

13. Garanția pentru participare solicitată: 3.150 euro sau echivalent în lei, constituită prin scrisoare de garanție bancară. Curs BNR 23.06.2008 3,6737 lei/euro.

14. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori căruia i se atribuie contractul: acord de asociere conform prevederilor legale.

15. Informații privind criteriile de calificare: a) situația personală a ofertantului:

- declarație privind eligibilitatea;

- declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 și certificate de atestare fiscală;

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale:

- pers. jur. române: - certificat emis de ORC,

- pers. jur. străine: documente care să dovedească o formă de înregistrare legală din țara în care ofertantul este rezident.

c) situația economică și financiară: - situația financiară la 31.12.2007;

- cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani cel puțin 313.000 euro.

d) capacitatea tehnică și profesională:

- Autoriz MCC pentru desfășurarea de activități în domeniul protejării monumentelor istorice, conform Legii nr. 422/2001, republicată, sau Certificate de atestare pentru activități în domeniul conservării monumentelor istorice emise de M.C.C., pentru specialiștii angajați față de operatorul economic, prin contract, responsabili de îndeplinirea contractului de achiziție publică, cu respectarea exigențelor specifice dom. monum. istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții;

- Lista proiectelor realizate în ultimii 3 ani pentru clădiri monument istoric, însoțită de certificări de bună aplicabilitate;

- Declarații referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, însoțită de CV;

- Declarație care conține informații privind dotările specifice pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului;

- Listă cuprinzând subcontractanții (dacă este cazul);

- Certificat ISO 9001 sau echivalent.

16. Căi de atac: conform Capitolului IX - Soluționarea contestațiilor din O.U.G. nr. 34/2006.

Organism competent pentru căile de atac: CNSC - adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal: 030084, România, tel. 021/3104641, E-mail: office@cnsc.ro, fax: 021/3104642.

Utilizarea căilor de atac: contestație depusă în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință a deciziei autorității contractante, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006.

17. Nu s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a, Achiziții publice, un anunț de intenție.

18. Data transmiterii anunțului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial": 27.06.2008.

(15/76.059)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 1 iulie 2008

 

 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

 

Servicii de proiectare – consolidare și reabilitare imobil

1. Denumirea și adresa autorității contractante: Casa Județeană de Pensii Brăila, cu sediul în Brăila, Calea Călărașilor nr. 19, telefon 0239/612152, 0239/613960, fax 0239/613148, cod fiscal 13604416, adresă e-mail: nicoleta.stoica@cnpas.org.

2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.

3. Locul prestării serviciilor: Brăila.

4. Descrierea serviciilor care urmează a fi prestate: servicii de proiectare privind consolidarea, reabilitarea și refuncționalizarea imobilului situat în Brăila, Str. Călărașilor nr. 14, pentru următoarele faze: studiu geotehnic; documentație de avizare a lucrărilor de intervenție; proiect tehnic și caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor; detalii de execuție; elaborarea documentației de avizare și autorizare a lucrărilor de construire, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor - cod CPV 74200000-1.

5. Nu se vor încheia acorduri-cadru.

6. Durata contractului: maximum 120 de zile de la semnarea contractului.

7. Nu se acceptă oferte alternative.

8. Denumirea și adresa biroului de unde se poate solicita documentația de atribuire: Casa Județeană de Pensii Brăila, Calea Călărașilor nr. 19, etaj 1, camera 105, telefon 0239/612152, interior 119, 0239/613960, interior 119, adresă e-mail: nicoleta.stoica@cnpas.org.

9. Termenul limită de primire al ofertelor: 21.07.2008, ora 12.30.

10. Adresa la care se transmit ofertele: Casa Județeană de Pensii Brăila, Calea Călărașilor nr. 19, Ghișeul Registratură nr. 2, parter.

11. Ofertele vor fi redactate în limba română.

12. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 21.07.2008, ora 13.30, la sediul Casei Județene de Pensii Brăila.

13. Cuantumul garanției de participare: 6.100 lei.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora:

- se află în situația prevăzută la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;

- se află în oricare din situațiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.

15. Criterii de calificare privind situația economico-financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici:

- cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani trebuie să fie de cel puțin 900.000 lei;

- cerință minimă pentru experiența similară: ofertantul a elaborat și finalizat în ultimii 3 ani minimum 1 (0) prestare de servicii.

Ofertantul va face dovada asigurării cu personalul minim obligatoriu:

- 1 arhitect, specialist în monumente istorice, cu minimum 5 ani experiență în domeniu;

-1 inginer proiectant construcții civile, specialist în monumente istorice, cu minimum 5 ani experiență în domeniu;

-1 economist/inginer, specialist în analiză cost beneficiu, cu minimum 5 ani experiență în domeniu;

- ingineri specialiști și proiectanți în:

- instalații alimentări apă, canalizare,

- instalații electrice,

- instalații termice,

cu minimum 5 ani experiență în domeniu.

16. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă: 90 de zile.

17. Data transmiterii spre publicare în SEAP a anunțului de participare: 26.06.2008.

18. Data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial - Partea a VI - a, Achiziții publice, a anunțului de participare: 26.06.2008.

19. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

20. Alte informații: imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 14, aflat în proprietatea și administrarea Casei Județene de Pensii Brăila, a fost construit în perioada 1935-1937. Această clădire este cuprinsă în lista aprobată a monumentelor și siturilor istorice, aflate pe teritoriul județului Brăila - la poziția nr. 58, cod LMI - 2004, BR- II - m - B - 02077 sub denumirea "Palatul Asigurărilor Sociale Brăila".

(13/76.048)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 1 iulie 2008