Prima paginăAnunțuriiunie 2008 › Achizitii publice 16.06.2008
16 iunie 2008

Achizitii publice 16.06.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
16 iuniei 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

 

Proiectare-Reamenajare fațadă

 

1. Autoritatea contractantă: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., cod unic de înregistrare R 16302439 cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25, județul Gorj, tel. 0253/372556-372560, fax 0253/371590, e-mail: serov@intergorj.ro.

2. Procedura aplicată: licitație deschisă.

3. Tipul contractului: contract de prestare servicii.

4. Locul de prestare a serviciilor: sediul prestatorului.

5. Denumirea serviciului: Proiectare - Reamenajare fațadă a secțiilor restaurantului, precum și realizarea unei săli de comunicări la Hostel Miami, CPV 74222300

6. Durata contractului: 45 de zile de la semnarea contractului.

7. Contractul nu este împărțit în loturi.

8. Nu se admit oferte alternative.

9. Opțiuni: nu

10. Documentația de atribuire a contractului de prestare servicii poate fi procurată de la sediul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., Serviciul Prestări, tel. 0253/372556, int. 339.

11. Costul documentației este de 100 lei, inclusiv T.V.A.

12. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 4.07.2008, ora 12.00.

13. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.07.2008 ora 9.00.

13. b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., Rovinari. Str. Energeticianului nr. 25, județul Gorj.

c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.

15. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor, prin reprezentanții împuterniciți.

b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 10.07.2008 ora 10.00, la sediul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.

c) Valoarea garanției de participare este: 5.000 lei.

d) Modalități de finanțare: surse proprii.

16. În cazul în care participă și o asociere, aceștia trebuie să prezinte:

- acordul de asociere semnat de membrii asociați care se va legaliza până la semnarea contractului, dacă oferta este declarată câștigătoare.

17. Informațiile privind condițiile de eligibilitate, precum și documentele solicitate din care să reiasă capacitatea tehnică și economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul, precum și documentele pe care ofertanții trebuie să le depună în acest scop, sunt prezentate în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

18. Valabilitatea ofertei: 90 de zile.

19. Criteriul pentru atribuirea contractului de prestare servicii va fi: - prețul cel mai scăzut conform FDA.

20. Nr. și data publicării anunțului de participare către SEAP: 54877/6.06.2008.

21. Data transmiterii anunțului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A.: 6.06.2008.

(19/75.543)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 248 din data de 10 iunie 2008