Prima paginăAnunțuriiunie 2008 › Achizitii publice 06..06.2008
6 iunie 2008

Achizitii publice 06..06.2008

 
Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
6 iunie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

 

Reabilitare spatii de invatamant

 

1. Universitatea din Oradea, cu sediul în Oradea, str. Armatei Române nr. 1, cod fiscal 4287939, telefon 0259/432830, fax 0259/432789, e-mail gpopa@uoradea.ro.

2. Procedura de atribuire aleasă: licitație deschisă.

3. Forma contractului: contract de proiectare și execuție de lucrări.

4. Locul de livrare a produselor: Oradea, Aleea Ștrandului nr. 3, județul Bihor.

5. Natura serviciilor: elaborarea documentației de proiectare și execuție pentru obiectivul reabilitare spații de învățământ Fac. de Științe (Expoflora). Valoarea estimată este de 410.000 RON, fără TVA, cod CPV 45214700-7 - lucrări de instalații termice, electrice și de construcții.

6. Contractele nu sunt divizate în loturi.

7. Termenul de finalizare a contractului de servicii: 4 luni de la semnarea contractului.

8. Nu se admit depunerea de ofertele alternative.

9. Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Universității din Oradea, Serviciul Tehnic - Investiții, pavilion I, parter, tel. 5259/408117.

10. Termenul limită de primire a ofertelor: 20.06.2008, ora 10.00.

Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea din Oradea, Str. Universității nr. 1, Registratură, clădire rectorat etaj 1. Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.

11. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 20.06.2008, ora 11.00, la sediul Universității din Oradea - sala de ședințe Pavilion A.

12. Garanția de participare, în valoare de 5.000 RON se va constitui în una din următoarele forme:

- scrisoare de garanție bancară în favoarea autorității contractante, având valabilitatea de 60 de zile;

- ordin de plată în favoarea autorității contractante în contul RO92 TREZ 0765 005XXX00 0142 deschis la Trezoreria Oradea, CF 4287939;

- lichidități depuse la casieria Universității din Oradea.

13. Modalități principale de finanțare: fonduri bugetare.

14. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: acord de asociere legalizat înainte de semnarea contractului.

15. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: declarație privind eligibilitatea; declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181; persoane juridice/fizice române - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului; CUI - copie.

16. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - conform caietului de sarcini.

17. Eventualele contestații se pot depune la sediul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

18. Data publicării anunțului de intenție:

19. Data transmiterii spre SEAP a anunțului de participare: 23.05.2008.

(13/75.268)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 238 din data de 2 iunie 2008