Prima paginăAnunțuriaprilie 2008 › Anunt achizitii publice 14.04.2008
14 aprilie 2008

Anunt achizitii publice 14.04.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
14 aprilie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 

Lucrari de extindere gradinita                                   

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante: Liceul Teoretic Ion Barbu, Str. Năbucului nr. 18, sectorul 5, tel./fax 411.86.65.

2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.

3. Forma contractului: contract de achiziție publică de lucrări.

a) Locul de execuție a lucrărilor: Grădinița nr. 54, calea Ferentari nr. 96, sectorul 5.

b) Natura lucrării ce urmează a fi executată - lucrări de extindere, cod CPV 45262800-9 - lucrări de extindere a clădirilor; cod CPV 74222000-1 - servicii de proiectare arhitecturală, conform caietului de sarcini. Cantitățile sunt cuprinse în caietul de sarcini.

4. Contractul nu este divizat în loturi.

5. Termenul pentru finalizare: 135 zile.

6. Nu se admit oferte alternative.

7. Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Liceului Teoretic Ion Barbu, Str. Năbucului nr. 18, sectorul 5, tel./fax 410.23.32, Serviciul Contabilitate, contra sumei de 150 lei.

8. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 30.04.2008, ora 11.00.

b) Adresa la care se transmit ofertele: Liceul Teoretic Ion Barbu, Str. Năbucului nr. 18, sectorul 5.

c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.

9. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: Liceul Teoretic Ion Barbu, Str. Năbucului nr. 18, sectorul 5, 30.04.2008, ora 15.00.

10. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanți împuterniciți ai ofertanților.

11. Se solicită o garanție de participare 100.00 lei, ce poate fi constituită prin scrisoare de garanție bancară, ordin de plată confirmat de banca emitentă. Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului, fără T.V.A., și se va constitui pri scrisoare de garanție bancară.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la prevederile care le reglementează: sursa de finanțare a contractului este asigurată de Bugetul Local al Sectorului 5.

13. Forma juridică în care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: asociere legalizată.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: participarea la licitație este deschisă tuturor furnizorilor, indiferent de localitatea în care aceștia își au sediul. Ofertantul trebuie să prezinte declarație privind eligibilitatea, declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181, certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul de stat și bugetul local (formulare-tip eliberate de autoritățile competente în luna aprilie 2008), certificat constatator emis de Oficiul registrului comerțului (aprilie 2008), act constitutiv, certificat de înregistrare.

15. Criterii de calificare privind situația economică-financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici: scrisoare de bonitate bancară (aprilie 2008), bilanț la 31.12.2007, informații privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani - medie de minimum 8.000.000 lei, încadrarea valorii indicatorului lichiditate generală peste procentul de 95%, încadrarea valorii indicatorului, solvabilitate patrimonială peste 25%, declarație acces sau disponibilitate resurse reale negrevate de datorii, linii de credit, alte mijloace financiare pentru a asigura cash-flow de execuție a lucrării, lista principalelor lucrări în ultimii 5 ani, lista principalelor servicii în ultimii 3 ani, experiență similară pentru servicii proiectare, experiență similară pentru execuție lucrări în valoare minimă de 9.000.000, declarație privind dotări specifice utilaje, echipament tehnic, asigurarea cu personal de specialitate, adresa Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor sau orice alt document emis de o instituție publică din care să rezulte că operatorul economic respectă măsurile de protecția mediului, prezentarea sistemului de conducere și asigurarea calității, ISO 9001 și 14001, declarație contract, recomandări.

16. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 de zile.

17. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (cu factorii de evaluare prețul ofertei - 70%, termen de livrare -15%, caracteristici tehnice și funcționale -15%).

18. Alte informații: toate cerințele minimale referitoare la situația economico-financiară sunt impuse ca urmare a obligativității ofertantului de a susține din surse proprii toată execuția lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție publică și al graficului de eșalonare a plăților. Plățile se vor face după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, până la finele anului 2008, funcție de nivelul de realizare a taxelor și impozitelor locale.

19. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,

București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, tel. 021/310.46.41, fax 021/310.46.42.

20. Nu a fost publicat un anunț de intenție.

21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 2.04.2008.

(20/73.510)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 186 din data de 4 aprilie 2008