Prima paginăAnunțuriianuarie 2008 › Anunt achizitii publice 15.01.2008
15 ianuarie 2008

Anunt achizitii publice 15.01.2008

 
Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
15 ianuarie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 

Aquapark

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

1. Autoritatea contractantă: Primăria comunei Sânmartin, cu sediul în comuna Sânmartin, Strada Principală nr. 105, județul Bihor, cod fiscal 4641296, tel./fax 0259/318003, e-mail: Primaria.sanmartin@cjbihor.ro.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: licitație publică deschisă.

3. Amplasamentul imobilului care face obiectul serviciului de proiectare: localitatea Băile Felix, comuna Sânmartin, județul Bihor.

4. Natura și dimensiunea serviciilor prestate, caracteristicile generale ale serviciilor prestate, codul/codurile CPSA:

Denumirea serviciului de proiectare fazele SF+PT+DE+CS+PAC, inclusiv documentații pentru obținerea avizelor: Aquapark în stațiunile Băile Felix - Băile 1 Mai, cod CPV 74222000-1.

5. Opțiunea de achiziționare a unor servicii similare: da, în condițiile prevăzute de art. 122 alin. 1, lit. i) și/sau lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006.

6. Durata de execuție a contractului: maximum 6 luni calendaristice, din care faza SF - maxim 60 de zile calendaristice.

7. La oferta de bază: nu se acceptă oferte alternative.

8. Documentația de atribuire poate fi solicitată la sediul autorității contractante, tel./fax 0259/318003, persoană de contact: dl ing. Lucian Popuș, primar.

Prețul documentației este de 500,0 lei RON și poate fi achitat la casieria autorității contractante.

9. Data limită pentru depunerea ofertei: 26.02.2008, ora 16.00, la registratura autorității contractante din comuna Sânmartin, Str. Principală nr. 105, județul Bihor.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

10. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 27.02.2008, ora 16.00, la sediul autorității contractante din comuna Sânmartin, Str. Principală nr. 105, județul Bihor.

11. Garanția de participare la licitație: 30.000,0 lei RON (prezentată în una dintre modalitățile prevăzute de legislația în vigoare incidență în materie). Valabilitatea garanției de participare este de 60 de zile.

12. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică de servicii este bugetul de stat și bugetul Primăriei comunei Sânmartin.

13. Mai mulți operatori se pot asocia pentru a depune ofertă comună. Daca oferta comună este declarată câștigătoare, asocierea va fi legalizată.

14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă:

- existența certificatului constatator emis de Oficiul registrului comerțului din care să reiasă că agentul economic are prevăzut în obiectul de activitate tipul de servicii supus ofertării și nu are înscrise următoarele mențiuni: falimente, condamnări,amenzi, abuz de încredere, fals, uz de fals, concurență neloială, abateri;

- îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și bugetul local la data de 31.12.2007, motiv pentru care se vor prezența: certificat emis de către Direcția Generală a Finanțelor Publice privind achitarea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat, certificat emis de primăria locală privind achitarea obligațiilor de plată la bugetul local, pentru a fi calificat ofertantul nu trebuie să fie înregistrat cu datorii la data de 31.12.2007, sau o dată ulterioară acesteia.

15. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici, nivelul/nivelurile specific/specifice minim/minime al capacităților impuse:

- bilanțul contabil pe ultimii 3 ani, adică perioada 2004-2006; pentru a fi calificat ofertantul va trebui să demonstreze că a înregistrat profit în ultimii 3 ani;

- o listă a serviciilor de proiectare (relevante) executate în ultimii 3 ani; pentru a fi calificat ofertantul trebuie să aibă executate în ultimii 5 ani două lucrări similare a căror valoare însumată este de 1.000.000,0 lei inclusiv T.V.A.;

- informații privitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune; pentru a fi calificat ofertantul trebuie să dovedească faptul că are personal de conducere și personal calificat pentru prestarea serviciului de proiectare;

- o declarație referitoare la instalațiile, utilajele sau echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului de prestare a serviciului de proiectare; pentru a fi calificat ofertantul trebuie să demonstreze că poate dispune de echipamentele tehnice pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de prestare servicii;

- o declarație privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani; pentru a fi calificat, ofertantul trebuie să aibă o cifră medie de afaceri pe ultimii 3 ani de cel puțin 600.000,0 lei RON.

16. Criterii de calificare privind standardele de asigurare a calității: se va prezenta atestatul privind certificarea sistemului calității pentru activitatea de proiectare.

În cazul depunerii unei oferte comune de către un grup de operatori, situația economică și financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

17. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

18. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

19. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: Propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în documentația de atribuire - caietul de sarcini.

Propunerea financiară - formularul de ofertă: ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

20. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.02.2008.

21. Prețul va fi exprimat în lei, fără T.V.A. și echivalent euro. Data pentru care se determină echivalența leu/euro: cursul leu/euro comunicat de Banca Națională a României valabil în data întocmirii ofertei.

22. Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

23. Perioada de garanție de bună execuție (aplicabilitate) a proiectului: garanția de bună execuție va fi de 5 % din valoarea contractului și se eliberează în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

24. Data transmiterii anunțului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A. spre publicare: 4.01.2008.

(13/66.909)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 016 din data de 8 ianuarie 2008

 

Lucrari de constructii, arhitectura

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

Anunț de participare numărul 41008.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă.

I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Ministerul Economiei și Finanțelor, adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44,Intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, punct(e) de contact: Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, telefon 021 326 55 55, în atenția: Gabriel Varnaiote, e-mail: gabriel.varnaiote@mfinante.ro, fax 40 21 326 87 09: 326 87 30, adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro.

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro.

I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale):

Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.

Activitate (activități): servicii generale ale administrațiilor publice.

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu.

Secțiunea II: Obiectul contractului.

II. 1) Descriere.

II. 1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: construcția și reabilitarea facilităților de andocare pentru navele maritime și fluviale ale Poliției de Frontieră Române.

II. 1.2) Tipul contractului și locui de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor.

Lucrări.

Proiectare și executare.

Locul principal de executare: locațiile identificate ale Direcțiilor Poliției de Frontieră Constanța și Giurgiu (în Brăila, Constanța și Giurgiu).

II. 1.3) Anunțul implică: un contract de achiziții publice.

II. 1.4) Informații privind acordul-cadru.

II. 1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

Scopul principal este acela de a construi și de a reabilita complet facilitățile de andocare pentru două dintre direcțiile poliției de frontieră - Giurgiu și Constanța. Locațiile exacte au fost identificate de către o echipă de experți selectată în cadrul unui proiect finanțat printr-un contract cadru (FWC) și în cadrul căruia au fost elaborate și proiectele și documentația de licitație pentru lucrările de construcție aferente. O descriere amănunțită a lucrărilor ce urmează a fi efectuate se regăsesc în Volumul 3 și 4 al Documentației de Atribuire.

II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):

45000000-7 - lucrări de construcții;

74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică.

II. 1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: nu.

II. 1.8) Împărțire în loturi: da.

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II. 1. 9) Vor fi acceptate variante: nu.

II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului.

II. 2. 1) Cantitatea totală sau domeniul: Sunt prevăzute trei loturi pentru lucrări de construcții și reabilitare a locurilor de andocare a vaselor fluviale și maritime ale PFR.

Lotul 1 - Brăila, Lotul 2 - Constanța, Lotul 3 - Giurgiu.

Valoarea estimată fără TVA.: 5,860,904 euro.

II. 2. 2) Opțiuni: nu.

II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni începând de la data atribuirii contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice.

III. 1) Condiții referitoare la contract.

III. 1.1) Depozite valorice și garanții solicitate:

Garanție de participare: lot 1 - 41.000 euro; lot 2 - 33.000 euro; lot 3 - 42^000 euro; sau total pe cele trei loturi - 116.000 euro. Garanție de bună execuție 10 % din valoarea contractului fără TVA.

III. 1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante:

Finanțarea este asigurată din Fonduri PHARE și cofinanțarea părții romane, conform Memorandum de Finanțare.

III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul: asociere (acord de asociere legalizat)/subcontractare.

III. 1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: da.

Procedura este lansată cu clauză suspensivă. Atribuirea contractului se va face doar după ce Comisia Europeană va aproba modificarea fișei de proiect.

III. 2) Condiții de participare.

III. 2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

Certificat constatator, cazier judiciar, certificat fiscal, certificat pentru plata CAS, cazier judiciar, împuternicire.

III. 2.2) Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

1. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani financiari încheiați trebuie să fie:

2. Se vor prezenta acte doveditoare care să demonstreze accesul la o linie de credit pentru proiectul pentru care se depune oferta, pentru o sumă de:

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

1. minim 3.000.000 euro pentru fiecare lot.

2. minim 1.000.000 euro.

III. 2.3) Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

a) îndeplinirea și finalizarea cu succes în ultimii 5 ani a unuia sau a maximum 2 contracte având obiect similar cu cel pentru care se ofertează (construirea și/sau reabilitarea de facilități de andocare), și cu valori cumulate de cel puțin:

b) certificarea sistemului de management al calității firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e).

a) 1.500.000 euro pentru Lotul 1; 1.000.000 euro pentru Lotul 2; 1.500.000 euro pentru Lotul 3;

b) certificat ISO 9001.

III. 2. 4) Contracte rezervate: nu.

III. 3) Condiții specifice pentru contractele de servicii.

III. 3. 1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu.

III. 3. 2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: nu.

Secțiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV. 1. 1) Tipul procedurii: licitație deschisă.

IV. 2) Criterii de atribuire

IV. 2. 1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.

IV. 2. 2) Se va organiza o licitație electronică: nu.

IV. 3) Informații administrative.

IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă.

IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: nu.

IV. 3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 8.02.2008, 16.30.

Documente de plată: nu.

IV 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 11.02.2008, 10.00.

IV 3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaților selectați.

IV 3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: română.

IV 3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: până la 14.03.2008.

IV 3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

Data: 11.02.2008, 12.00.

Locul: OPCP - București, bd. Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sectorul 3.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.

Reprezentanții autorizați ai ofertanților.

Secțiunea VI: Informații suplimentare.

VI. I) Contractul este periodic: nu.

VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: da.

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): Programul PHARE 2005 - RO 2005/017-553.03.04.02.03.

VI. 3) Alte informații:

VI. 4) Căi de atac

VI. 4. 1) Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - CNSC, adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 036084, telefon +40213104641, e-mail: office@cnsc.ro, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.

Organism competent pentru procedurile de mediere.

VI. 4. 2) Utilizarea căilor de atac.

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac.

VI. 4. 3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac:

Oficiul de Plăți și Contractare PHARE - serviciul juridic, adresa poștală: București, bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sectorul 3, cod poștal 030669, e-mail: andreea.chirita@mfinante.ro, fax +40 21 326 87 09, 326 87 30.

VI. 5) Data expedierii prezentului anunț: 27.12.2007, 16.36.

Informații privind loturile:

Lot nr. 1: Denumire: construcția și reabilitarea facilităților de andocare pentru navele maritime și fluviale ale Poliției de Frontieră Române - Lot 1- Brăila.

1. Descriere succintă

Scopul principal este acela de a construi și de a reabilita complet facilitățile de andocare pentru direcțiile poliției de frontieră.

2. Clasificare CPV (vocabularul comun de achiziții):

45000000-7 - lucrări de construcții;

74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică.

3. Cantitatea și domeniul.

4. Indicații privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/de finalizare.

5. Informații suplimentare privind loturile.

Lot nr. 2: Denumire: construcția și reabilitarea facilităților de andocare pentru navele maritime și fluviale ale Poliției de Frontieră Române - Lot 2- Constanța.

1. Descriere succintă

Scopul principal este acela de a construi și de a reabilita complet facilitățile de andocare pentru direcțiile poliției de frontieră.

2. Clasificare CPV (vocabularul comun de achiziții):

45000000-7 - lucrări de construcții;

74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică.

3. Cantitatea și domeniul.

4. Indicații privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/de finalizare.

5. Informații suplimentare privind loturile.

Lot nr. 3: Denumire: construcția și reabilitarea facilităților de andocare pentru navele maritime și fluviale ale Poliției de Frontieră Române - Lot 3 Giurgiu.

1. Descriere succintă

Scopul principal este acela de a construi și de a reabilita complet facilitățile de andocare pentru direcțiile poliției de frontieră.

2. Clasificare CPV (vocabularul comun de achiziții):

45000000-7 - lucrări de construcții;

74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică.

3. Cantitatea și domeniul.

4. Indicații privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/de finalizare.

5. Informații suplimentare privind loturile.

(15/66.622)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 011 din data de 7 ianuarie 2008