Prima paginăAnunțuridecembrie 2007 › Anunt achizitii publice 19.12.2007
19 decembrie 2007

Anunt achizitii publice 19.12.2007

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
19 decembrie 2007
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
 

Proiectare tehnica pentru constructiide lucrari publice

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

Amenajare ștrand Neptun etapa I.

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 75, județul Arad, cod fiscal 3519925, cod poștal 310130, telefon 281850, interior 190, fax 0257-255818.

2. Contractul nu este rezervat atelierelor protejate sau a cărei executare este cuprinsă în cadrul unui program de angajare protejată.

3. a) Procedura de atribuire: licitație deschisă.

b) Nu se va încheia un acord-cadru.

c) Nu se va utiliza un sistem dinamic de achiziție.

d) Nu va fi organizată o etapă suplimentară de licitație electronică.

4. Locul execuției lucrărilor: municipiul Arad.

5. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrărilor.

a) Servicii de proiectare: elaborarea proiectelor tehnice, caietele de sarcini, detaliilor de execuție, listelor de cantități de lucrări și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de construire.

b) Execuție de lucrări pe baza proiectului elaborat.

Cod CPV 74232200-6: servicii de proiectare tehnică pentru construcții de lucrări publice.

Cod CPV 45212100-7: lucrări de construcții de complexe pentru petrecerea timpului liber.

Valoarea estimată cu T.V.A. a contractului de achiziție publică: 10.523.395,96 lei, din care proiectare: 189.451,57 lei.

6. Lucrările noi suplimentare se vor atribui ofertantului câștigător prin procedura negociere fără publicarea unui anunț de participare.

7. Contractul implică și proiectarea în fazele PT+CS+DE, documentații pentru obținerea avizelor și emiterea autorizației de construire.

8. Nu este cazul încheierii unui acord cadru.

9. Termenul de finalizare sau durata contractului: 4 luni, din care:

- proiectare: 1 lună;

- execuție: 3 luni.

10. Nu se admit oferte alternative.

11. Documentația de atribuire se poate obține contra cost de la Primăria Municipiului Arad, camera 21 din Bd. Revoluției nr. 75, telefon/fax 0257-281850, începând cu data de 10.12.2007, în urma unei solicitări scrise.

12. Costul unui exemplar din documentația de atribuire inclusiv T.V.A. este 50 lei.

13. a) Termenul de primire a ofertelor: 8.01.2008, ora 13,00.

b) Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiului Arad, Bd. Revoluției nr. 75, camera 5.

c) Ofertele se vor redacta în limba română.

14. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 8.01.2008, ora 13,30, Primăria Municipiului Arad, Bd. Revoluției nr. 75.

15. Garanția de participare la licitație: 135.000 lei. Garanția se poate constitui prin:

- scrisoare de garanție bancară emisă pentru autoritatea contractantă;

- ordin de plată în contul autorității contractante: RO 40TREZ0215006XXX006669 deschis la Trezoreria Municipiului Arad.

16. Contractul va fi finanțat prin fonduri ale bugetului local.

17. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul): acord de asociere legalizat, dar fără obligația de a constitui o nouă persoană juridică.

18. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă:

- declarație privind eligibilitatea;

- declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006;

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor de stat inclusiv celor locale valabile la data depunerii ofertelor;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Națională și Teritorială, respectiv certificatul de înregistrare și certificatul constatator pentru persoane fizice române;

- documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident în cazul persoanelor juridice străine.

19. Criterii de calificare privind situația economico-financiară precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici.

* Informații generale.

* Bilanțul contabil la 30.06.2007.

* Lichiditatea generală: > 100 %.

* Solvabilitatea patrimonială: > 30 %.

Experiență similară cumulată din cel mult 2 contracte, minim: 3.157.018,78 lei

20. Nu este cazul.

21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta: 30 de zile.

22. Criteriul de atribuire a contractului prețul cel mai scăzut cu respectarea condițiilor tehnice din caietele de sarcini.

23. Alte informații: nu a fost publicat anunț de intenție.

(23/64.458)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1008 din data de 17 decembrie 2007

 

Consolidare si restaurare imobil

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

1. Autorității contractante: MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR - UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI, cod fiscal 21955256, cu sediul în București, șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, telefon/fax: 021-222.84.79 cont nr. RO 94TREZ7002367012XXXXX deschis la D.T.C.P.M.B.

2. a) Procedura de atribuire aleasă pentru atribuirea contractului de servicii: licitație deschisă.

b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: contract de servicii.

3. Locul de predare a proiectului: sediul M.C.C. - U.M.P.

4. Natura serviciilor care urmează să fie prestate: documentația tehnico-economică la fazele: S.F. + E.T. + P.T. + P.A.C. + D.E. și documente pentru organizarea licitației de lucrări de consolidare și restaurare imobil Muzeul Țăranului Român - Corpurile C, C 1, C 2, cod CPV 742322006. Valoarea estimată pentru serviciile de proiectare: 315.843 lei, echivalentul a 95.710 euro.

6. Nu se acceptă oferte alternative.

7. Durata contractului de servicii: 120 zile.

8. a) Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul autorității contractante, menționat mai sus. Persoane de contact: Ermila Minda, Otilia Necșeriu, tel./fax 021-222.84.79.

b) Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar: 100 lei. Contravaloarea documentației se achită cu ordin de plată în contul RO 41RNCB0082005629820010, deschis la BCR Sucursala Unirea. La ridicarea documentației se va prezenta ordinul de plată.

9. a) Termenul limită de depunere a ofertelor: 10.01.2008, ora 12,30.

b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul M.C.C. - U.M.R, șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, București.

c) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 10.01.2008, ora 13,00, M.C.C. - U.M.R, șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, București.

d) Limba de redactare a ofertei: limba română.

10. Modalitățile principale de finanțare și de plată a serviciilor: Credite externe contractate și garantate de către stat prin Acordul de împrumut din 12.12.2006 încheiat între România și B.D.C.E. precum și bugetul de stat.

11. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile.

12. Criteriul de atribuirea contractului de servicii: "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

13. Garanția pentru participare solicitată: 4.500 lei, constituită prin scrisoare de garanție bancară: garanție de bună execuție 5% din valoarea de atribuire a contractului.

14. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori căruia i se atribuie contractul: acord de asociere, conform prevederilor legale.

15. Informații privind criteriile de calificare:

a) situația personală a ofertantului.

- declarație privind eligibilitatea;

- declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006;

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale:

- persoane juridice române: - certificat emis de ORC, cu 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată care să cuprindă domeniul de activitate al ofertantului conform mențiunii cu privire la Legea nr. 85/2006;

- persoane juridice străine: documente care să dovedească o formă de înregistrarea legală din țara în care ofertantul este rezident;

c) situația economico-financiară:

- bilanțul contabil la 30.06.2007 și 31.12.2006;

- Fișa de informații generale - Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani, cel puțin 304.000 lei, respectiv echivalentul a 95.000 euro;

d) capacitatea tehnică și profesională:

- Autorizație emisă de M.C.C. pentru desfășurarea de activități în domeniul protejării monumentelor istorice, conform Legii nr. 422/2001, republicată, sau certificate de atestare pentru activități în domeniul conservării monumentelor istorice emise de M.C.C, pentru specialiștii angajați față de operatorul economic, prin contract, responsabili de îndeplinirea contractului de achiziție publică, cu respectarea exigențelor specifice dom. monum. istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții;

- Listă a proiectelor similare realizate în ultimii 3 ani, însoțită de certificări de bună aplicabilitate;

- Declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, însoțită de CV-urile personalului de conducere;

- Declarație care conține informații privind dotările specifice pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului;

- Listă cuprinzând subcontractanții (dacă este cazul); - Acord de asociere (dacă este cazul);

- certificat ISO 9001 sau echivalent.

16. Căi de atac: conform capitolului IX - Soluționarea contestațiilor din O.U.G. nr. 34/2006.

Organism competent pentru căile de atac: CNSC - adresa poștală: Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal: 030084, tel. 021/3104641, e-mail: office@cnsc.ro, fax 021/3104642.

Utilizarea căilor de atac: contestație depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului autorității contractante.

17. Nu s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, un anunț de intenție.

18. Data transmiterii anunțului de participare către MONITORUL OFICIAL R.A.: 12.12.2007.

(34/64.435)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1008 din data de 17 decembrie 2007

 

 

Arhitectura pentru lucrari de extindere a constructiilor

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Anunț de participare nr. SC 2007 - 28082/12.12.2007

Publicat în SEAP cu numărul 40519/11.12.2007.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă.

I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:

Primăria Municipiului Timișoara, adresa poștală: Timișoara, bd. CD. Loga nr. 1, cod poștal 300030, punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice, telefon 0256-408367, în atenția: Cristina Scutariu, e-mail: cscutariu@primariatm.ro, fax 0256-204177/408367, adresa internet (URL): www.primaritm.ro.

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:

Primăria Municipiului Timișoara, adresa poștală: Timișoara, bd. CD. Loga nr. 1, cod poștal 300030, punct(e) de contact: Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni, camera 12, ghișeul 9 sau 10, telefon 0256-408300.

I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală (activitățile principale):

Autoritate regională sau locală.

Activitate (activități): servicii generale ale administrațiilor publice.

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu.

Secțiunea II: Obiectul contractului.

II. 1) Descriere.

II. 1. 1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: întocmire documentație tehnică pentru realizare obiectiv - Extindere spații pentru activități școlare la Liceul Teoretic Vlad Țepeș.

II. 1. 2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor.

Servicii

12 - Servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică, servicii de testări și analize tehnice.

Locul principal de executare: la sediul prestatorului.

II. 1. 3) Anunțul implică: un contract de achiziții publice.

II. 1. 4) Informații privind acordul-cadru.

II. 1. 5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor: întocmire documentație tehnică pentru realizare obiectiv - Extindere spații pentru activități școlare la Liceul Teoretic Vlad Țepeș.

II. 1. 6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):

74222300-4 - servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a construcțiilor.

II. 1. 7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: nu.

II. 1. 8) împărțire în loturi: nu.

II. 1. 9) Vor fi acceptate variante: nu.

II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului.

II. 2. 1) Cantitatea totală sau domeniul: întocmire documentație tehnică pentru realizare obiectiv - Extindere spații pentru activități școlare la Liceul Teoretic Vlad Țepeș, constând din PT, CS, DDE, PAC, conform documentației de atribuire.

Valoarea estimată fără TVA.: 336.134,46 RON.

II. 2. 2) Opțiuni: nu.

II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 3 luni începând de la data atribuirii contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice.

III. 1) Condiții referitoare la contract.

III. 1.1) Depozite valorice și garanții solicitate:

Garanție de participare 1.700 lei; garanția de bună execuție: 5 % din valoarea contractului fără TVA.

III. 1. 2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante: bugetul local.

III. 1. 3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul.

Nu se solicită legalizarea în cazul ofertei depuse în comun.

III. 1. 4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale: nu.

III. 2) Condiții de participare.

III. 2. 1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

1. Declarație pe proprie răspundere - art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006. 2. Declarație pe proprie răspundere - art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006. 3. Certificat fiscal - obligații la bugetul de stat. 4. Certificat fiscal - obligații la bugetul local. 5. Certificat constatator O.R.C. 6. Informații generale: declarație pe proprie răspundere/declarație autentificată în fața unui notar/a unei autorități administrative/judiciare/unei asociații profesionale cu competențe în acest sens - în cazul persoanelor străine;

7. Documentul de înregistrare ca persoană fizică/juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional;

8. Acordul de asociere (dacă este cazul), conform documentației de atribuire.

III. 2. 2) Capacitatea economică și financiară.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

Nu se solicită.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e).

Nu este cazul.

III. 2. 3) Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

1. Declarație și lista principalelor prestări de servicii similare cu obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani; 2. Resurse umane. 3. Informații subcontractanți, conform documentației de atribuire.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e).

1. Declarație și lista cu servicii prestate; 2. Declarație pe proprie răspundere privind personalul implicat în realizarea contractului, minim de: un arhitect, un inginer rezistență, un inginer de instalații, un inginer verificator atestat proiecte; 4. Declarație subcontractanți, acorduri subcontractare (dacă este cazul), conform documentației de atribuire.

III. 2. 4) Contracte rezervate: nu.

III. 3) Condiții specifice pentru contractele de servicii.

III. 3. 1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu.

III. 3. 2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: da.

Secțiunea IV: Procedura

IV. 1) Tipul procedurii

IV: 1. 1) Tipul procedurii: licitație deschisă.

IV. 2) Criterii de atribuire

IV. 2. 1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.

IV. 2. 2) Se va organiza o licitație electronică: nu.

IV. 3) Informații administrative.

IV. 3. 1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă.

IV. 3. 2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract: nu.

IV. 3. 3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.01.2008, 10.00.

Documente de plată: da.

Prețul: 10 RON.

Condiții și modalitate de plată: numerar la casieria autorității contractante/virament în cont RO 89TREZ62124510220XXXXX Trezoreria Timișoara, Beneficiar: Municipiul Timișoara RO 14756536.

IV. 3. 4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.01.2008, 9.00.

IV. 3. 6) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare a candidaților selectați.

IV. 3. 6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: română.

IV. 3. 7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor).

IV. 3. 8) Condiții de deschidere a ofertelor:

Data: 29.01.2008, 10.00.

Locul: sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 229.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.

Membrii comisiei de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților.

Secțiunea VI: Informații suplimentare.

VI. 1) Contractul este periodic: nu.

VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: nu.

VI. 3) Alte informații

VI. 4) Căi de atac '

VI. 4. 1) Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 021-3104641, e-mail: office@cnsc.ro, fax 021-3104642, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.

Organism competent pentru procedurile de mediere: Curtea de Apel Timișoara, secția contencios administrativ și fiscal, adresa poștală: Timișoara, Piața Țepeș Vodă nr. 2, cod poștal 300055, telefon 0256-494650, fax 0256-498092.

VI. 4. 2) Utilizarea căilor de atac.

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: 5 zile de la data luării la cunoștință de către contestator a actului invocat ca nelegal la CNSC; în justiție conform Legii nr. 544/2004; 10 zile de la comunicarea deciziei CNSC la Curtea de Apel Timișoara.

VI. 4. 3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac: Serviciul Achiziții Publice, camera 229, Primăria Timișoara, adresa poștală: Timișoara, bd. CD. Loga nr. 1, cod poștal 300030, telefon 0256-408367,' fax 0256-408367.

VI. 5) Data expedierii prezentului anunț: 12.12.2007.

(30/64.391)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1008 din data de 17 decembrie 2007