Prima paginăAnunțurinoiembrie 2007 › Anunt achizitii publice 23.11.2007
23 noiembrie 2007

Anunt achizitii publice 23.11.2007

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
23 noiembrie 2007
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
1. Autoritatea contractantă: Unitatea Militară 406 Constanța, str.
Mircea cel Bătrân, nr. 108, localitatea Constanța, telefon 0241 618969
și fax 0241 616153, e-mail logistica@jandarmeriaconstanta.ro
2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
3. Locul execuției lucrărilor: str. Mircea cel Bătrân, nr. 108,
localitatea Constanța.
4. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale
lucrării:
Proiectare și execuție cămin garnizoană, bloc alimentar, spălătorie,
baza sportivă multifuncțională, parcare auto pentru cămin (Cod C.P.V.
45212000-6 și 74232200-6).
5. Durata contractului: Până la data de 31.12.2011.
6. Informații privind obiectivul lucrării: implică proiectare și
execuție.
7. Sunt interzise oferte alternative.
8. Documentația de atribuire poate fi procurată de la: Unitatea
Militară 0406 Constanța, compartiment Planificare și Achiziții
Logistice, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, localitatea Constanța,
telefon 0241 618969, interior 24606 și fax 0241 616153, e-mail
logistica@jandarmeriaconstanta.ro și de pe pagina de internet
http://www.jandarmeriaconstanta.ro/anunturi.html începând cu data de
14 noiembrie 2007.
9. a) Termenul de primire a ofertelor: 12 decembrie 2007, ora 14.00;
b) Adresa la care se transmit ofertele: Unitatea Militară 0406
Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, localitatea Constanța.
c) Limba de redactare a ofertelor este limba română.
10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 13 decembrie 2007, ora
10.30, la sediul unității din str. Mircea cel Bătrân, nr. 108,
localitatea Constanța.
11. Garanția de participare este de 889.290,86 RON (conform Legii nr.
133/1999, I.M.M.-urile beneficiază de reducere de 50%).
12. Modalitățile principale de finanțare și de plată: bugetare și
extrabugetare.
13. Criterii de calificare privind situația economico-financiară,
precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor
economici: conform documentației de atribuire, secțiunea II.
14. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să-și mențină oferta
valabilă: 120 de zile.
15. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.
(41/60.618)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 936 din data de 19 noiembrie
2007
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII
ANUNȚ DE PARTICIPARE NR. 38449/7.11.2007
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I. 1. Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Colegiul Economic
"Virgil Madgearu".
Adresa poștală: Str. Rudului nr. 24, Ploiești, cod poștal 100024.
Punct(e) de contact: Petrică Dragomir, tel. 0244543561. În atenția:
director Petrică Dragomir, e-mail
colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com, fax 0244543794, adresă
internet (URL): Ploiești, județul Prahova, Str. Rudului nr. 24, adresa
profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro-art. 75(6)/OUG 34.
I. 2. Tipul autorității contractante și activitatea principală
(activitățile principale)
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv
subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.
Activitate (activități)
- Educație
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități
contractante Nu.
Secțiunea II: Obiectul contractului
II. 1. Descriere
II. 1.1. Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Campus școlar - Colegiul Economic "Virgil Madgearu".
II. 1.2. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
II. 1.3. Anunțul implică un contract de achiziții publice.
II. 1.4. Informații privind acordul-cadru
II. 1.5. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/
achizițiilor Proiectare campus școlar
- întocmirea documentației de demolare a sălii de sport existente,
inclusiv obținerea avizelor și a autorizației de demolare - ADSS
- Plan urbanistic de detaliu - PUD
- Studiu de fezabilitate - SF
- Proiect tehnic - PT
- Proiect pentru obținerea autorizației de construire - PAC (inclusiv
studiu geo și ridicare topo)
- Detalii de execuție - DE
- Caiet de sarcini - CS
II. 1.6. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
74840000-9 - Servicii de proiectare specializată
II. 1.7. Contractul intră sub incidența acordului privind contractele
de achiziții publice
Nu.
II. 1.8. Împărțire în loturi Nu.
II. 1.9. Vor fi acceptate variante Nu.
II. 2. Cantitatea sau domeniul contractului
II. 2.1. Cantitatea totală sau domeniul Proiectare campus școlar
Valoarea estimată fără TVA.: între 400,000 și 500,000 RON.
II. 2.2. Opțiuni Nu.
II. 3. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 4 luni
începând de la data atribuirii contractului.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III. 1. Condiții referitoare la contract
III. 1.1. Depozite valorice și garanții solicitate
Garanție de participare 10.000 și garanție de bună execuție de 5% din
valoarea contractului fără TVA.
III. 1.2. Principalele modalități de finanțare și plata și/sau
trimitere la dispozițiile relevante
Transfer de la bugetul de stat.
III. 1.3. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori
economici căruia i se atribuie contractul asociere/subcontractare.
III. 1.4. Executarea contractului este supusă altor condiții speciale
Nu.
III. 2. Condiții de participare
III. 2.1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv
cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al
profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
cerințelor menționate.
Cerința obligatorie: declarația de eligibilitate va fi prezentată în
original prin completarea formularului 12 A.
Cerința obligatorie: completare formular B.
Se solicită confirmarea privind plata taxelor și impozitelor la
bugetul general consolidat (taxe către stat și cele locale - formulare
tip în original sau copii legalizate - eliberate de autoritățile
competente din țara în care ofertantul este rezident valabile la data
deschiderii licitației.
III. 2.2. Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
cerințelor menționate
III. 2.3. Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
cerințelor menționate
Cerința obligatorie: certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerțului cu valabilitate la data deschiderii licitației.
Cerința obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare/
atestare ori apartenență din punct de vedere profesional.
III. 2.4. Contracte rezervate Nu.
III. 3. Condiții specifice pentru contractele de servicii
III. 3.1. Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite
profesii.
Nu
III. 3.2. Persoanele juridice au obligația să indice numele și
calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil
pentru prestarea serviciilor respective
Da.
Secțiunea IV: Procedura
IV. 1. Tipul procedurii
IV. 1.1. Tipul procedurii: licitație deschisă.
IV. 2 Criterii de atribuire
IV. 2.1 Criterii de atribuire
IV. 2.2. Se va organiza o licitație electronică.
Nu.
IV. 3. Informații administrative
IV. 3.1. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea
contractantă
IV. 3.2. Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același
contract
Da.
Anunț de intenție
Numărul anunțului în JO: 2007/S 212-257833 din 3.11.2007.
IV. 3.3. Condiții de obținere a caietului de sarcini și a
documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului
descriptiv (în cazul unui dialog competitiv)
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru
acces la documente: 17.12.2007, ora 14.00.
Documente de plată: nu.
IV. 3.4. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
participare: 20.12.2007, ora 12.00.
IV. 3.5. Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de
participare candidaților selectați
IV. 3.6. Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau
cererea de participare: limba română.
IV. 3.7. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își
mențină oferta: 90 de zile (de la termenul limită de depunere a
ofertelor).
IV. 3.8. Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2007, ora 13.00.
Locul: sediul Colegiul Economic "Virgil Madgearu" - Ploiești, Str.
Rudului nr. 24.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da,
Reprezentanții delegați ai ofertanților.
Secțiunea VI: Informații suplimentare
VI. 1. Contractul este periodic: nu.
VI. 2. Contractul se înscrie întru-un proiect/program finanțat din
fonduri comunitare: nu.
VI. 3. Alte informații
VI. 4. Căi de atac
VI. 4.1. Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național
de Soluționare a Contestațiilor.
Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod
030084, București, cod poștal 030084, tel. 0213104641, e-mail
office@cnsc.ro, fax 0213104642, adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
Organism competent pentru procedurile de mediere: Curtea de Apel
Ploiești.
Adresa poștală: str. Emile Zola nr. 4, Ploiești, cod poștal 100043.
VI. 4.2. Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
10 zile.
VI. 4.3. Serviciul de la care se pot obține informații privind
utilizarea căilor de atac: Primăria Municipiul Ploiești, Serviciul
Juridic Contencios.
Adresa poștală: Bd. Republicii nr. 2, Ploiești, cod poștal 100008,
tel. 0244516699.
VI. 5. Data expedierii prezentului anunț în SEAP: 6.11.2007, ora
11.04.
(10/60.053)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 939 din data de 19 noiembrie
2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
I. Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ,
Sanitare și Creșelor Sector 4, aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1 A,
sector 4,București, e-mail: dgauiscs4@yahoo.com; serviciul Achiziții
publice.
3. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
4. Locul prestării serviciilor: Școala nr. 133.
5. Categoria și descrierea serviciilor: lucrări de investiții -
proiectare și execuție construcție corp nou grădiniță în incinta
școlii nr. 133.
6. Cantitatea serviciilor: conform proiectului de execuție.
II. Termenul de finalizare a contractului: 12 luni începând de la data
atribuirii contractului.
13. Serviciul achiziții publice din cadrul D.G.A.U.I.S.C. sector 4,
telefon 460.85.93, interior 115, fax 460.14.20, e-mail
inspector_lavinia@yahoo.com.
14. Costul documentației: 200 lei.
15. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 10.12.2007, ora 12.00.
b) Ofertele se transmit la sediul D.G.A.U.I.S.C. sector 4.
c) Limba de redactare: limba română.
16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 11.12.2007, ora 10.00,
la sediul D.G.A.U.I.S.C. sector 4, serviciul achiziții publice.
17. Garanții solicitate: garanția de bună execuție: 1% din valoarea
contractului.
18. Modalități de finanțare: bugetul de stat.
19. Asociere.
20. Criterii de calificare: conform documentației.
21. Criterii de calificare: conform documentației.
23. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
24. Criteriu de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
(27/59.677)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 930 din data de 16 noiembrie
2007
-------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
1. Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ
Sanitare și Creșelor Sector 4, aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1 A,
sector 4, București, e-mail: dgauiscs4@yahoo.com; serviciul Achiziții
publice.
3. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
4. Locul prestării serviciilor: Grădinița nr. 263.
5. Categoria și descrierea serviciilor: lucrări de investiții -
proiectare și execuție extindere grădinița nr. 263.
6. Cantitatea serviciilor: conform proiectului de execuție.
11. Termenul de finalizare a contractului: 12 luni începând de la data
atribuirii contractului.
13. Serviciul achiziții publice din cadrul D.G.A.U.I.S.C. sector 4,
telefon 460.85.93, interior 115, fax 460.14.20, e-mail
inspector_lavinia@yahoo.com.
14. Costul documentației: 200 lei.
15. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 11.12.2007, ora 12.00.
b) Ofertele se transmit la sediul D.G.A.U.I.S.C, sector 4.
c) Limba de redactare: limba română.
16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 12.12.2007, ora 10.00,
la sediul D.G.A.U.I.S.C sector 4, serviciul Achiziții publice.
17. Garanții solicitate: garanția de bună execuție: 1% din valoarea
contractului.
18. Modalități de finanțare: bugetul de stat.
19. Asociere.
20. Criterii de calificare: conform documentației.
21. Criterii de calificare: conform documentației.
23. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.
24. Criterii de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
(30/59.681)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 930 din data de 16 noiembrie
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
I. Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ
Sanitare și Creșelor Sector 4, aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1 A,
sector 4, București, e-mail: dgauiscs4@yahoo.com; serviciul Achiziții
publice.
3. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
4. Locul prestării serviciilor: Grădinița nr. 199.
5. Categoria și descrierea serviciilor: lucrări de investiții -
proiectare ș i execuție construcție corp nou, grădiniță nr. 199.
6. Cantitatea serviciilor: conform proiectului de execuție.
II. Termenul de finalizare a contractului: 12 luni începând de la data
atribuirii contractului.
13. Serviciul achiziții publice din cadrul D.G.A.U.I.S.C. sector 4,
telefon 460.85.93, interior 115, fax 460.14.20, e-mail
inspector_lavinia@yahoo.com.
14. Costul documentației: 200 lei.
15. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 7.12.2007, ora 12.00.
b) Ofertele se transmit la sediul D.G.A.U.I.S.C. sector 4.
c) Limba de redactare: limba română.
16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 10.12.2007, ora 10.00,
la sediul D.G.A.U.I.S.C. sector 4, serviciul Achiziții publice.
17. Garanții solicitate: garanția de bună execuție: 1% din valoarea
contractului.
18. Modalități de finanțare: bugetul de stat.
19. Asociere.
20. Criterii de calificare: conform documentației.
21. Criterii de calificare: conform documentației.
23. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
24. Criteriu de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
(29/59.680)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 930 din data de 16 noiembrie
2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
I. Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ
Sanitare și Creșelor Sector 4, aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1 A,
sector 4, București, e-mail: dgauiscs4@yahoo.com; serviciul Achiziții
publice.
3. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
4. Locul prestării serviciilor: Școala nr. 129.
5. Categoria și descrierea serviciilor: lucrări de investiții -
proiectare și execuție construcție corp nou grădiniță în incinta
școlii nr. 129.
6. Cantitatea serviciilor: conform proiectului de execuție.
II. Termenul de finalizare a contractului: 12 luni începând de la data
atribuirii contractului.
13. Serviciul achiziții publice din cadrul D.G.A.U.I.S.C. sector 4,
telefon: 460.85.93, interior 115, fax 460.14.20, e-mail
inspector_lavinia@yahoo.com.
14. Costul documentat lei: 200 lei.
15. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 11.12.2007, ora 12.00.
b) Ofertele se transmit la sediul D.G.A.U.I.S.C, sector 4.
c) Limba de redactare: limba română.
16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 12.12.2007, ora 10.00,
la sediul D.G.A.U.I.S.C. sector 4, serviciul achiziții publice.
17. Garanții solicitate: garanția de bună execut lei: 1% din valoarea
contractului.
18. Modalități de finanțare: bugetul de stat.
19. Asociere.
20. Criterii de calificare: conform documentației.
21. Criterii de calificare: conform documentației.
23. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
24. Criteriu de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
(28/59.678)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 930 din data de 16 noiembrie
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
I. Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ
Sanitare și Creșelor Sector 4, aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1 A,
sector 4, București, e-mail: dgauiscs4@yahoo.com;serviciul Achiziții
publice.
3. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
4. Locul prestării serviciilor: Grădinița nr. 27.
5. Categoria și descrierea serviciilor: lucrări de investiții -
proiectare și execuție extindere clădire grădinița nr. 27.
6. Cantitatea serviciilor: conform proiectului de execuție.
II. Termenul de finalizare a contractului: 12 luni începând de la data
atribuirii contractului.
13. Serviciul achiziții publice din cadrul D.G.A.U.I.S.C sector 4,
telefon 460.85.93, interior 115, fax 460.14.20, e-mail
inspector_lavinia@yahoo.com.
14. Costul documentat iei: 200 lei.
15. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 12.12.2007, ora 12.00.
b) Ofertele se transmit la sediul D.G.A.U.I.S.C, sector 4.
c) Limba de redactare: limba română.
16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 13.12.2007, ora 10.00,
la sediul D.G.A.U.I.S.C sector 4, serviciul Achiziții publice.
17. Garanții solicitate: garanția de bună execuție: 1% din valoarea
contractului.
18. Modalități de finanțare: bugetul de stat.
19. Asociere.
20. Criterii de calificare: conform documentației.
21. Criterii de calificare: conform documentației.
23. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
24. Criterii de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
(31/59.682)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 930 din data de 16 noiembrie
2007
----------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI
I. Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ,
Sanitare și Creșelor Sector 4, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A,
sectorul 4, e-mail: dgauiscs4@yahoo.com, serviciu achiziții publice.
2.-
3. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă, b)-
c) -d)-
4. Locul prestării serviciilor: Grădinița nr. 28.
5. Categoria și descrierea serviciilor: lucrări de investiții -
proiectare și execuție consolidare și extindere Grădinița nr. 28.
6. Cantitatea serviciilor: conform proiectului de execuție. 7.-
8.- 9.- 10.-
II. Termenul de finalizare a contractului: 12 luni începând de la data
atribuirii contractului.
12.-
13. Serviciul achiziții publice din cadrul D.G.A.U.I.S.C. sectorul 4,
tel. 460.85.93 int. 115, fax 460.14.20, e-mail:
inspectorlavinia@yahoo.com.
14. Costul documentației: 200 lei.
15. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 12.12.2007, ora 12.00.
b) Ofertele se transmit la sediul D.G.A.U.I.S.C. Sector 4.
c) Limba de redactare: română.
16. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 13.12.2007, ora 12.00,
la sediul D.G.A.U.I.S.C. Sector 4, Serviciul achiziții publice.
17. Garanții solicitate: garanția de bună execuție: 1% din valoarea
contractului.
18. Modalități de finanțare: bugetul de stat.
19. Asociere.
20. Criterii de calificare: conform documentației.
21. Criterii de calificare: conform documentației.
22.-
23. Perioada de valabilitate de ofertei: 60 de zile.
24. Criterii de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
(25/59.846)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 16 noiembrie
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII
1. Autoritatea contractantă: C.N. POȘTA ROMÂNĂ - S.A., Direcția
Regională de Poștă București, cod de înregistrare fiscală 13873562,
din București, bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, telefon 021/2007590, fax
021/2007208, e-mail b.investitii@posta-romana.ro.
2. Aplicarea art. 43 din OUG nr. 34/2006: nu.
3. a. Procedura de atribuire aleasă: licitație deschisă.
b. Acord cadru: nu este cazul.
c. Sistem dinamic de achiziții: nu este cazul.
d. Etapă suplimentară de reducere repetitivă a prețurilor prezentate:
nu este cazul.
4. Locul de prestare al serviciilor: București.
5. Categoria și descrierea serviciului/serviciilor: servicii de
proiectare și conexe categoria 12, CPC 867, cod CPV 74200000-1.
întocmirea proiectelor în conformitate cu temele de proiectare;
întocmirea documentațiilor și obținerea certificatelor de urbanism, a
avizelor și autorizațiilor de construire după caz pentru amenajări
interioare, fațade și firme luminoase.
Cantitatea serviciilor care urmează a fi prestate: lotul 1:
modernizarea Oficiului Poștal București 42; lotul 2: modernizarea
Oficiului Poștal București 49; lotul 3: modernizarea Oficiului Poștal
București 17; lotul 4: proiectare și execuție fațadă + căsuțe poștale
la Oficiul Poștal București 11; lotul 5: proiectare și consolidare la
Oficiul Poștal București 28; lotul 6: proiectare și execuție fațadă +
căsuțe poștale la Oficiul Poștal București 18; lotul 7: proiectare și
execuție fațadă + căsuțe poștale la Oficiul Poștal București 24; lotul
8: proiectare și execuție fațadă la Oficiul Poștal București 71; lotul
9: proiectare și realizare căsuțe poștale în vitrina Oficiului Poștal
București 37; lotul 10: proiectare și execuție fațadă + căsuțe poștale
la Oficiul Poștal București 63; lotul 11: proiectare și realizarea
căsuțe poștale în fațada Oficiului Poștal București 66.
Valoarea estimată: lotul 1 -15.000 lei; lotul 2 - 20.000 lei; lotul 3
- 25.000 lei; lotul 4 - 20.000 lei; lotul 5 - 35.000 lei; lotul 6 -
8.000 lei; lotul 7 - 8.000 lei; lotul 8 - 8.000 lei; lotul 9 - 5.000
lei; lotul 10 -5.000 lei; lotul 11 - 5.000 lei.
6. Prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice: nu
este cazul.
7. Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. în cadrul
unui lot nu se acceptă oferte parțiale.
8. Durata contractului de prestări servicii: 90 zile.
9. Nu se acceptă oferte alternative.
10. Consultant - organizator al procedurii de atribuire: Bursa Română
de Mărfuri S.A., cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1,
sectorul 1, cod poștal 013701, număr de înregistrare la Registrul
Comerțului J 40/19450/1992, cod fiscal 1562694, telefon 021/317.47.45,
021/316.17.59, fax 021/317.28.78. Persoană de contact este Mihai
Deșanu, mobil 0725/196.512.
Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul consultantului
- organizator, menționat mai sus.
11. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar:
50 lei, la care se adaugă T.V.A. Contravaloarea documentației se poate
achita în numerar la casieria B.R.M. sau prin ordin de plată în contul
B.R.M. în lei: RO47 RNCB 5101 0000 0262 0001 deschis la Banca
Comercială Română - Sucursala Unirea sau RO65 INGB 0001 0081 6693 8910
deschis la ING Bank București.
12. a. Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.12.2007, ora 9.00.
b. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: sediul B.R.M. din
București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, cod poștal 013701.
c. Limba de redactare a ofertei: română.
13. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 12.12.2007, ora 10.00,
la sediul B.R.M.
14. Garanția de participare solicitată: lotul 1-150 lei; lotul 2 -200
lei; lotul 3 - 250 lei; lotul 4 - 200 lei; lotul 5 - 350 lei; lotul 6
- 80 lei; lotul 7 - 80 lei; lotul 8 - 80 lei; lotul 9 - 50 lei; lotul
10-50 lei; lotul 11 -50 lei.
15. Modalitățile principale de finanțare și de plată și/sau referirile
la prevederile care le reglementează: surse proprii.
16. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului
de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul de prestări
servicii: contract sub semnătură privată.
17. Informații privind criteriile de calificare:
Pentru persoane juridice române: certificat constatator, în original
sau copie legalizată, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data
deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul teritorial, din care să rezulte că:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului
procedurii;
- nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenței, sau că societatea se află în
incapacitate de plată.
Pentru persoane juridice străine:
- documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca
persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență
profesională, în conformitate cu prevederile legale din țara în care
ofertantul este rezident.
Situația economico-financiară:
a. bilanțul contabil
Ofertantul trebuie să prezinte bilanțul contabil la 31.12.2006, vizat
și înregistrat de organele competente.
b. declarație privind cifra medie de afaceri. Capacitatea tehnică și/
sau profesională:
a. listă a principalelor servicii prestate în ultimii 5 ani, conținând
valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din
urmă sunt autorități contractante sau clienți privați;
b. declarație pe propria răspundere referitoare la echipamentele
tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului de servicii;
c. declarație pe proprie răspundere referitoare la studiile,
pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere și
ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de
servicii;
d. declarații pe propria răspundere privind proporția în care
contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către
subcontractanți și specializarea acestora.
18. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă: 90 zile de la data deschiderii ofertelor.
19. Criteriul de atribuire a contractului de prestări servicii: oferta
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
(27/59.919)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 16 noiembrie
2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII
1. Denumirea autorității contractante: Primăria Municipiului
București, cod fiscal: 4267117; adresa: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, sectorul 5, tel/fax: 305.55.30.
2. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
3. Locul prestării serviciilor: Municipiul București.
4. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:
elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor de consolidare - faza
SF - PT - DE - CS - AT pentru execuția lucrărilor de consolidare
pentru "Imobilul Str. Batistei nr. 5, sector 2" cod CPV 74232200-6,
74263000
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform documentației
de atribuire.
6. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare: da - după
caz.
7. în cazul încheierii unui acord-cadru: nu este cazul.
8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei
profesii specifice: nu este cazul.
9. în cazul în care contractele sunt divizate în loturi, ofertanții
pot depune ofertă pentru fiecare lot în parte.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului: conform
documentației de atribuire.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: autoritatea
contractantă nu acceptă oferte alternative.
12. Denumirea, adresa, numărul de telefon de fax și adresa de e-mail
ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire:
se poate obține de la Direcția de Achiziții Concesionări și Contracte,
București, bd. Regina Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5,
începând cu data de 30.10.2007, de luni până joi, între orele
12.00-15.00.
13. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea
obținerii documentației de atribuire: prețul unui exemplar este de: 50
RON și se va prezenta certificatul unic de înregistrare și o
împuternicire din partea firmei.
14. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 28.11.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5 - Direcția de
Achiziții Concesionări și Contracte.
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
15. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5: 28.12.2007, ora
11.00.
16. Garanția de participare este de: 1.600 RON, și se va constitui sub
formă de scrisoare de garanție bancară sau depunere la casierie în
favoarea Primăriei Municipiului București.
17. Modalități principale de finanțare și de plată: finanțarea este
asigurată de la bugetul local și plățile se vor efectua prin virament
în conturi de trezorerie.
18. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea
grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:
contract de asociere legalizat notarial.
19. Criterii de calificare privind situația economico-financiară
precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor
economici: nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților
minime impuse:
a) Informații generale.
b) Informații privind cifra de afaceri:
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (respectiv 2004, 2005, 2006)
este de: 240.000 RON;
c) Listă principale livrări/prestații/lucrări în ultimii 3 ani
d) Fișa experiență similară:
Experiența similară concretizată prin îndeplinirea a maxim 3 (trei
contracte similare) în ultimii 3 ani (respectiv 2004, 2005, 2006) este
de: 80.000 RON;
e) Recomandare
f) Istoricul litigiilor
g) Resurse umane și structura managementului h) Informații privind
subcontractanți/asociați
i) Standarde de asigurarea calității
20. Pentru acordul-cadru: nu este cazul.
21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă: 90 de zile.
22. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
23. Alte informații: autoritatea la care se pot transmite
contestațiile - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, tel: 021/310.46.41.
24. A fost publicat anunț de intenție în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a nr. 240/24.04.2007.
25. Anunțul de participare a fost transmis spre publicare în SEAP
37373/27.10.2007 și în Monitorul Oficial al României în data de:
29.10.2007.
(8/58.105)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 881 din data de 2 noiembrie
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII
1. Denumirea autorității contractante: Primăria Municipiului
București, cod fiscal: 4267117; adresa: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, sectorul 5, tel/fax: 305.55.30.
2. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
3. Locul prestării serviciilor: Municipiul București.
4. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:
elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor de consolidare - faza
SF - PT - DE - CS - AT pentru execuția lucrărilor de consolidare
pentru "Imobilul bd. Carol I nr. 63, sectorul 2" - cod CPV 74232200-6,
74263000
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform documentației
de atribuire.
6. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare: da - după
caz.
7. în cazul încheierii unui acord-cadru: nu este cazul.
8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei
profesii specifice: nu este cazul.
9. în cazul în care contractele sunt divizate în loturi, ofertanții
pot depune ofertă pentru fiecare lot în parte.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului: conform
documentației de atribuire.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: autoritatea
contractantă nu acceptă oferte alternative.
12. Denumirea, adresa, numărul de telefon de fax și adresa de e-mail
ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire:
se poate obține de la Direcția de Achiziții Concesionări și Contracte,
București, bd. Regina Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5,
începând cu data de 30.10.2007, de luni până joi, între orele
12.00-15.00.
13. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea
obținerii documentației de atribuire: prețul unui exemplar este de: 50
RON și se va prezenta certificatul unic de înregistrare și o
împuternicire din partea firmei.
14. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 28.11.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5 - Direcția de
Achiziții Concesionări și Contracte.
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
15. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5: 28.11.2007, ora
14.00.
16. Garanția de participare este de: 1.200 RON și se va constitui sub
formă de scrisoare de garanție bancară sau depunere la casierie în
favoarea Primăriei Municipiului București.
17. Modalități principale de finanțare și de plată: finanțarea este
asigurată de la bugetul local și plățile se' vor efectua prin virament
în conturi de trezorerie.
18. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea
grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:
contract de asociere legalizat notarial.
19. Criterii de calificare privind situația economico-financiară
precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor
economici: nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților
minime impuse:
a) Informații generale.
b) Informații privind cifra de afaceri:
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (respectiv 2004, 2005, 2006)
este de: 180.000 RON;
c) Listă principale livrări/prestații/lucrări în ultimii 3 ani
d) Fișa experiență similară:
Experiența similară concretizată prin îndeplinirea a maxim 3 (trei
contracte similare) în ultimii 3 ani (respectiv 2004, 2005, 2006) este
de: 60.000 RON;
e) Recomandare
f) Istoricul litigiilor
g) Resurse umane și structura managementului h) Informații privind
subcontractanți/asociați
i) Standarde de asigurarea calității
20. Pentru acordul-cadru: nu este cazul.
21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă: 90 de zile.
22. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
23. Alte informații: autoritatea la care se pot transmite
contestațiile - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, tel: 021/310.46.41.
24. A fost publicat anunț de intenție în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a nr. 240/24.04.2007.
25. Anunțul de participare a fost transmis spre publicare în SEAP
37387/26.10.2007 și în Monitorul Oficial al României în data de:
29.10.2007.
(9/58.106)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 881 din data de 2 noiembrie
2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII
1. Denumirea autorității contractante: Primăria Municipiului
București, cod fiscal: 4267117; adresa: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, sectorul 5, tel/fax: 305.55.30.
2. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
3. Locul prestării serviciilor: Municipiul București.
4. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:
elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor de consolidare - faza
SF - PT - DE - CS - AT pentru execuția lucrărilor de consolidare
pentru "Imobilul str. Nicolae Iorga nr. 31, sectorul 1" - cod CPV
74232200-6, 74263000
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform documentației
de atribuire.
6. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare: da - după
caz.
7. în cazul încheierii unui acord-cadru: nu este cazul.
8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei
profesii specifice: nu este cazul.
9. în cazul în care contractele sunt divizate în loturi, ofertanții
pot depune ofertă pentru fiecare lot în parte.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului: conform
documentației de atribuire.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: autoritatea
contractantă nu acceptă oferte alternative.
12. Denumirea, adresa, numărul de telefon de fax și adresa de e-mail
ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire:
se poate obține de la Direcția de Achiziții Concesionări și Contracte,
București, bd. Regina Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5,
începând cu data de 30.10.2007, de luni până joi, între orele
12.00-15.00.
13. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea
obținerii documentației de atribuire: prețul unui exemplar este de: 50
RON și se va prezenta certificatul unic de înregistrare și o
împuternicire din partea firmei.
14. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 28.11.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5 - Direcția de
Achiziții Concesionări și Contracte.
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
15. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5: 28.11.2007, ora
12.00.
16. Garanția de participare este de: 900 RON și se va constitui sub
formă de scrisoare de garanție bancară sau depunere la casierie în
favoarea Primăriei Municipiului București.
17. Modalități principale de finanțare și de plată: finanțarea este
asigurată de la bugetul local și plățile se vor efectua prin virament
în conturi de trezorerie.
18. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea
grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:
contract de asociere legalizat notarial.
19. Criterii de calificare privind situația economico-financiară
precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor
economici: nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților
minime impuse:
a) Informații generale.
b) Informații privind cifra de afaceri:
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (respectiv 2004, 2005, 2006)
este de: 120.000 RON;
c) Listă principale livrări/prestații/lucrări în ultimii 3 ani
d) Fișa experiență similară:
Experiența similară concretizată prin îndeplinirea a maxim 3 (trei
contracte similare) în ultimii 3 ani (respectiv 2004, 2005, 2006) este
de: 40.000 RON;
e) Recomandare
f) Istoricul litigiilor
g) Resurse umane și structura managementului h) Informații privind
subcontractanți/asociați
i) Standarde de asigurarea calității
22. Pentru acordul-cadru: nu este cazul.
23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă: 90 de zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
25. Alte informații: autoritatea la care se transmit contestațiile -
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, str. Stavropoleos
nr. 6, sectorul 3, tel: 021/310.46.41.
26. A fost publicat anunț de intenție în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a nr. 240/24.04.2007.
27. Anunțul de participare a fost transmis spre publicare în SEAP
37384/26.10.2007 și în Monitorul Oficial al României la data de:
29.10.2007.
(10/58.107)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 881 din data de 2 noiembrie
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII
1. Denumirea autorității contractante: Primăria Municipiului
București, cod fiscal: 4267117; adresa: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, sectorul 5, tel/fax: 305.55.30.
2. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
3. Locul prestării serviciilor: Municipiul București.
4. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:
elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor de consolidare - faza
SF - PT - DE - CS - AT pentru execuția lucrărilor de consolidare
pentru: "Imobilul Calea Moșilor nr. 96, sectorul 2" cod CPV
74232200-6, 74263000
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform documentației
de atribuire.
6. Opțiunea de achiziționare a unor servicii noi similare: da - după
caz.
7. în cazul încheierii unui acord-cadru: nu este cazul.
8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei
profesii specifice: nu este cazul.
9. în cazul în care contractele sunt divizate în loturi, ofertanții
pot depune ofertă pentru fiecare lot în parte.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului: conform
documentației de atribuire.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: autoritatea
contractantă nu acceptă oferte alternative.
12. Denumirea, adresa, numărul de telefon de fax și adresa de e-mail a
biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire: se
poate obține de la Direcția de Achiziții Concesionări și Contracte,
București, bd. Regina Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5,
începând cu data de 30.10.2007, de luni până joi, între orele
12.00-15.00.
13. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea
obținerii documentației de atribuire: prețul unui exemplar este de:
50 RON și se va prezenta certificatul unic de înregistrare și o
împuternicire din partea firmei.
14. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 28.11.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5 - Direcția de
Achiziții Concesionări și Contracte.
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
15. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: București, bd. Regina
Elisabeta nr. 47, et. 1, camera 136, sectorul 5: 28.11.2007, ora
13.00.
16. Garanția de participare este de 1.300 RON și se va constitui sub
formă de scrisoare de garanție bancară sau depunere la casierie în
favoarea Primăriei Municipiului București.
17. Modalități principale de finanțare și de plată: finanțarea este
asigurată de la bugetul local și plățile se vor efectua prin virament
în conturi de trezorerie.
18. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea
grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:
contract de asociere legalizat notarial.
19. Criterii de calificare privind situația economico-financiară,
precum și capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor
economici: nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților
minime impuse:
a) informații generale;
b) informații privind cifra de afaceri;
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (respectiv 2004, 2005, 2006)
este de: 180.000 RON;
c) listă principale livrări/prestații/lucrări în ultimii 3 ani
d) fișa experiență similară:
Experiența similară concretizată prin îndeplinirea a maxim 3 (trei
contracte similare) în ultimii 3 ani (respectiv 2004, 2005, 2006) este
de: 65.000 RON;
e) recomandare;
f) istoricul litigiilor;
g) resurse umane și structura managementului;
h) informații privind subcontractanți/asociați;
i) standarde de asigurarea calității.
22. Pentru acordul-cadru: nu este cazul.
23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă: 90 de zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic.
25. Alte informații: autoritatea la care se pot transmite
contestațiile - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, tel: 021/310.46.41.
26. A fost publicat anunț de intenție în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a nr. 240/24.04.2007.
27. Anunțul de participare a fost transmis spre publicare în SEAP
37386/26.10.2007 și către MONITORUL OFICIAL R.A. la data de
29.10.2007.
(13/58.110)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 881 din data de 2 noiembrie
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII
Anunț de participare nr. 36775/23.10.2007
Detaliu anunț
Stare: publicat.
Data transmiterii în SEAP: 22.10.2007, 10.00.
Data acceptării ANRMAP: 22.10.2007, 12.47.
Data trimiterii la OJ: 22.10.2007.
Data publicării în SEAP: 23.10.2007, 1.30.
Trimite la OJ: da.
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Primăria Municipiului
Galați.
Adresa poștală: Strada Domnească nr. 38, Biroul licitații, camera 5,
Galați, cod poștal 800008; punct(e) de contact: Biroul Licitații, tel.
0236/307720, în atenția Mânu Mariana, e-mail:
licitații@primaria.galați.ro petcusorin27@yahoo.com, fax 0236/307720,
adresa internet (URL) www.primaria.galati.ro.
I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală
(activitățile principale):
Autoritate regională sau locală.
Activitate (activități): servicii generale ale administrațiilor
publice.
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități
contractante: nu.
Secțiunea II: Obiectul contractului
II. 1) Descriere
II. 1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă:
Actualizare plan urbanistic general, regulament local de urbanism și
strategia de dezvoltare spațială a municipiului Galați.
II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: servicii.
12 - servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată și
servicii de inginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică și
peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică,
servicii de proiectare tehnică, servicii de testări și analize
tehnice.
Locul principal de prestare: municipiul Galați.
II. 1.3) Anunțul implică: un contract de achiziții publice.
II. 1.4) Informații privind acordul-cadru.
II. 1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/
achizițiilor: servicii de arhitectură, urbanism.
II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):
74200000-1 - servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și
servicii conexe de consultanță tehnică.
II. 1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele
de achiziții publice: nu.
II. 1.8) împărțire în loturi: nu.
II. 1.9) Vor fi acceptate variante: nu.
II. 2) Cantitatea sau domeniul contractului
II. 2.1) Cantitatea totală sau domeniul: Actualizare Plan Urbanistic
General. Regulament Local de Urbanism și Strategia de dezvoltare
spațială a municipiului Galați. Valoarea estimată fără T.V.A.:
1.150.000 RON.
II. 2.2) Opțiuni: nu.
II. 3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 24 luni
începând de la data atribuirii contractului.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III. 1) Condiții referitoare la contract
III. 1.1) Depozite valorice și garanții solicitate:
Garanție de participare la licitație 6.000 lei, garanția de bună
execuție 7% din prețul contractului, fără T.V.A.
III. 1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau
trimitere la dispozițiile relevante: bugetul local.
III. 1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori
economici căruia i se atribuie contractul: asociere.
III. 1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale:
nu.
III. 2) Condiții de participare
III. 2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv
cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al
profesiei: informații și formalități necesare pentru evaluarea
respectării cerințelor menționate:
- declarație privind eligibilitatea;
- certificate constatatoare privind obligațiile exigibile de plată a
impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a
contribuției pentru asigurările sociale de stat (valabile la data
licitației);
- declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 18 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 34/2006;
- certificat constatator emis de Oficiul registrului comerțului. Ml.
2.2) Capacitatea economică și financiară:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
cerințelor menționate:
- fișa de informații generale;
- declararea cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani (2006,
2005, 2004).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minimă a cifrei de afaceri medii solicitată este de 2.300.000
lei.
III. 2.3) Capacitatea tehnică:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
cerințelor menționate:
Lista principalelor contracte similare prestate în ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):
Cel puțin un contract de servicii similare cu o valoare minimă de
345.000 lei.
III. 2.4) Contracte rezervate: nu.
III. 3) Condiții specifice pentru contractele de servicii
III. 3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite
profesii: nu.
III. 3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și
calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil
pentru prestarea serviciilor respective: nu.
Secțiunea IV: Procedura
IV. 1) Tipul procedurii
IV. 1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.
IV. 2) Criterii de atribuire
IV. 2.1) Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct
de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul
de sarcini, în invitația de a prezenta o ofertă sau de a participa la
negociere sau în documentul descriptiv.
IV. 2.2) Se va organiza o licitație electronică: nu.
IV. 3) Informații administrative
IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea
contractantă.
IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același
contract: nu.
IV. 3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a
documentației suplimentare (cu excepția unui SAD) sau a documentului
descriptiv (în cazul unui dialog competitiv)
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru
acces la documente: 7.12.2007, ora 9.00.
Documente de plată: nu.
IV. 3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
participare: 10.12.2007, ora 9.00.
IV. 3.5) Data transmiterii invitațiilor de prezentare de oferte sau de
participare candidaților selectați
IV. 3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau
cererea de participare: română.
IV. 3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își
mențină oferta: 60 de zile (de la termenul limită de primire a
ofertelor).
IV. 3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:
Data: 10.12.2007, 11.00.
Locul: Strada Domnească nr. 38.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.
Reprezentantul împuternicit al ofertantului.
Secțiunea VI: Informații suplimentare
VI. 1) Contractul este periodic: nu.
VI. 2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din
fonduri comunitare: nu.
VI. 3) Alte informații
VI. 4) Căi de atac
VI. 4.1) Organism competent pentru căile de atac:
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod
poștal 030084, tel. 021/3104641, fax 021/3104642.
Organism competent pentru procedurile de mediere:
Curtea de Apel.
Adresa poștală: Str. Brăilei nr. 153, Galați, cod poștal 800367, tel.
0236/460027, fax 0236/460027.
VI. 4.2) Utilizarea căilor de atac: precizări privind termenul
(termenele) de exercitare a căilor de atac: conform Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 94/2007.
VI. 4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind
utilizarea căilor de atac:
Biroul Licitații.
Adresa poștală: Strada Domnească nr. 38, Galați, cod poștal 800008,
tel. 0236/307720, fax 0236/307720.
VI. 5) Data expedierii prezentului anunț: 22.10.2007, ora 10.00.
(29/57.335)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 892 din data de 6 noiembrie
2007
---------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII
1. Autoritatea contractantă: Primăria Bușteni, Bd. Libertății nr. 91,
județul Prahova, telefon 0244/322.005; fax 0244/320.752, e-mail
primabus@vahoo.com; www.orasul-Busteni.ro.
2. Procedura de atribuire aleasă: licitație publică deschisă.
3. Amplasamentul obiectivelor serviciului de proiectare: proiectele se
vor realiza pentru obiective aflate pe raza orașului Bușteni.
4. Natura și dimensiunea contractului: refacere P.U.G. Orașul Bușteni,
cod CPV 74251000-3.
5. Denumirea serviciului de proiectare, descriere
Serviciul de urbanism are ca obiectiv Refacerea P.U.G.-ului orașului
Bușteni, suprafața localității - intravilan fiind de 626 ha. Refacerea
PUG-ului va ține cont de cerințele din caietul de sarcini.
6. Opțiunea pentru achiziționarea unor servicii similare: se pot
achiziționa servicii noi similare.
7. Durata contractului: Contractele de servicii de proiectare pentru
loturile supuse licitației vor avea o durată de 10 luni.
8. Opțiunea pentru achiziționarea unor servicii similare: - se pot
achiziționa servicii noi similare.
8. Modul de depunere al ofertelor: conform cerințelor caietului de
sarcini.
9. Nu se admit oferte alternative.
10. Biroul de la care se poate solicita documentația de atribuire:
Primăria Bușteni, Bd. Libertății nr. 91, județul Prahova, telefon
0244/322.055; fax 0244/320.752, e-mail primabus@yahoo.com www.orașul-bușteni.ro,
Biroul Investiții - primbusteni@yahoo.com.
11. Termenul limită de primire a ofertelor: 29.11.2007, ora 10.00.
12. Adresa la care trebuie transmisă oferta: Primăria Bușteni, Bd.
Libertății nr. 91, județul Prahova, telefon 0244/322.005, fax
0244/320.752, e-mail primabus@yahoo.com; primabus@go.ro www.orasul
Busteni.ro.
10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 29.11.2007, ora 12,00
Primăria Bușteni, Bd. Libertății nr. 91, județul Prahova.
11. Criterii minime de calificare: operatorii economici să fie
abilitați pentru întocmirea P.U.G.-urilor conform normelor de urbanism
în vigoare.
12. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.
13. Prețul în vederea obținerii documentației: 100 RON.
14. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română.
15. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă: ofertantul își va menține valabilă oferta valabilă până la
data de 31.12.2007.
19. Valoarea garanției de participare: 2.000 lei.
(41/58.457)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 887 din data de 5 noiembrie
2007